Werk voor iedereen - de waarde van werk

Werk voor iedereen - de waarde van werk

Werk voor iedereen - de waarde van werk

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er duurzaam werk is en blijft voor iedereen die wil en kan werken? En dat groepen mensen niet buiten de arbeidsmarkt komen te staan? Een maatschappelijk vraagstuk dat raakt aan diverse gebieden, van filosofie, tot psychologie en economie. Waarom maakt werkeloosheid ongelukkig? Wat betekent ‘werk’ in 2018? Onder de loep: voorstellen voor de basisbaan en een parallelle arbeidsmarkt.

Psychotechniek revisited

David van Lennep algoritmes psychotechniek

Psychotechniek revisited

Kunnen AI en personeelspsychologie van elkaar leren?

In het werving- en selectieproces is de afgelopen eeuw veel kennis ontwikkeld over het meten van geschiktheid, het toetsen van instrumenten op validiteit en betrouwbaarheid, en het terugdringen van bias. Inmiddels wordt artificiële intelligentie (AI) ingezet bij recruitement en selectie. Dat zou sneller en effectiever zijn en zonder bias. Is dat zo? Wat is nodig om de claims over de werking van algoritmes op zijn merites te kunnen toetsen? En hoe verbinden we bij de ontwikkeling van algoritmes de kennis van ICT met de bestaande kennis over personeelsselectie?

Joop Schippers onderzoekt de toekomst van werk

Joop Schippers onderzoekt de toekomst van werk

Prof.dr. Joop Schippers, hoogleraar arbeidseconomie aan de Universiteit Utrecht, is per 1 februari 2019 benoemd tot NSvP/NIAS-fellow. Zijn onderzoek: The future of work: sustainable careers, lifelong learning and basic jobs. “Een eervolle klus”, zegt Schippers, “die perfect aansluit bij het Future of Work onderzoek, dat ik met collega’s aan de Universiteit Utrecht doe." De fellow draagt met zijn onderzoeksproject een bij aan vernieuwende inzichten en kennisopbrengst op het terrein van mens en werk. 

Dienend robotschap

dienend robotschap

Dienend robotschap

Wat betekent verdere robotisering voor werk, onderwijs, maatschappij? Directeur NSvP Sonia Sjollema en hoogleraar personeelspsychologie Marise Born werken aan bewustwording over dit vraagstuk en stellen daarbij belangrijke vragen. Filmmaker Maaike Broos maakte op basis van ideeën van jongeren een korte fictiefilm over toekomstig werk. Die laat zien hoe een robot behulpzaam en dienstbaar is aan een patiënt.

Duurzame arbeidsmarkt bereikbaar

Op weg naat een duurzame arbeidsmarkt - Universiteit Utrecht

Duurzame arbeidsmarkt bereikbaar

Hoe kunnen we komen tot een meer evenwichtige en duurzamere arbeidsmarkt? In het whitepaper 'Op weg naar een duurzame arbeidsmarkt' bieden zes wetenschappers van de Universiteit Utrecht een analyse van de toenemende kloof tussen ‘outsiders’ en ‘insiders’ op de arbeidsmarkt. Zij doen dit vanuit verschillende invalshoeken. De conclusie: in Nederland ligt een duurzame arbeidsmarkt binnen bereik. Maar dit gaat niet vanzelf; institutionele veranderingen zijn noodzakelijk.

Vijf frisse ideeën voor de moderne arbeidsmarkt

Vijf frisse ideeën voor de moderne arbeidsmarkt

De toekomst van de arbeidsmarkt en de rol van flexwerk staan centraal in vijf visies van vijftig jonge Nederlandse denkers. Zij onderzochten in het ReflexLAB binnen en buiten de gebaande paden naar nieuwe mogelijkheden voor scholing, duurzame inzetbaarheid, moderne arbeidsvoorwaarden, de Europese arbeidsmarkt en minder starre scheiding van vast en flexibel werk.

De robot de baas? We hebben een keuze

robot robotisering

De robot de baas? We hebben een keuze

Het zou goed zijn om de behoeften van individuele mensen als uitgangspunt te nemen bij het vormgeven van werk, organisaties en samenleving. Immers, economie en samenleving zijn er in eerste instantie om de mensheid te dienen. In De robot de baas (WRR) doen de auteurs een poging om de invloed van digitalisering en robotisering op de arbeidsmarkt in kaart te brengen. Ook actieve beïnvloeding is nodig, waarin werkenden, en vooral jongeren, zelf een belangrijke rol te spelen hebben. 

Werk voor iedereen: nu en in de toekomst

Wordcloud Problemen Arbeidsmarkt

Werk voor iedereen: nu en in de toekomst

De grootste uitdagingen op de arbeidsmarkt over tien jaar zijn ongelijkheid, tweedeling en mismatch. Volgens 170 beleidsmedewerkers en onderzoekers op een symposium van Instituut Gak (december 2018). Rutger Bregman, Steven dHondt en de Amfors groep belichten ieder een deel van het veelzijdige vraagstuk. Hoe kunnen we de arbeidsmarkt van vandaag en morgen zo optimaal mogelijk maken voor iedereen?

Kansen voor jongeren op de arbeidsmarkt van morgen

De Omkering

Kansen voor jongeren op de arbeidsmarkt van morgen

In 2016 schreef de NSvP een challenge uit om nieuwe vormen van oriënteren, leren en ontwikkelen te stimuleren, die beter aansluiten bij de behoeften van jongeren en de veranderende arbeidsmarkt. Centrale vragen waren: 1. Hoe kunnen jongeren zich eerder en beter voorbereiden op werk en ondernemerschap? 2. Hoe verbinden we aankomend en gesetteld talent? 3. Hoe kunnen jongeren zich blijven ontwikkelen, ook buiten werk en school om? Drie maatschappelijke projecten kregen een subsidie om deze uitdaging aan te gaan. Dit artikel deelt de kennis die deze projecten hebben opgeleverd om de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt te vergroten.

Organiseren van wakkere gemeenschappen

werken aan de wakkere stad

Organiseren van wakkere gemeenschappen

De toekomst wordt turbulent en nog meer onvoorspelbaar dan ze altijd al was. Desondanks organiseren we onze manier van leven nog erg traditioneel. We zijn nog niet echt wakker. Vernieuwing ontstaat door samen met anderen nieuwe betekenissen te creëren. Frans Verhaaren en Jan van Ginkel schreven 'Werken aan de wakkere stad'.

“Het begrip loondienst is niet van alle tijden”

“Het begrip loondienst is niet van alle tijden”

"Het begrip loondienst is niet van alle tijden. Er zijn ook tijden geweest dat er geen loondienst bestond en dat mensen in gilden werkten of als zelfstandige. Eigenlijk is loondienst een soort uitruil van aanwezigheid." Interview voor Loge21 met Sonia Sjollema (directeur NSvP) over zelfsturing, baanboetseren en intrapreneurship.

Natuurlijk Werken: stap uit het keurslijf

WIN bijeenkomst Den Haag

Natuurlijk Werken: stap uit het keurslijf

Een van de conclusies van de challenge van Werken in Netwerken is dat er tijd nodig is om zich een nieuwe werkvorm eigen te maken en uit het keurslijf te stappen. Pas na het bewust doorlopen van een aantal stappen krijg je de benodigde skills onder de knie en kan het een blijvend effect sorteren. "De toekomst van werk is hún toekomst. Daarom moeten juist twintigers veel meer de lead hebben in de omkering om werk aan mensen aan te passen."

Hoe overleven jongeren op de arbeidsmarkt van morgen?

jongeren werk

Hoe overleven jongeren op de arbeidsmarkt van morgen?

Over digitalisering en robotisering wordt veel geschreven en beweerd. Belangrijke boodschap: robotisering is niet iets dat ons overkomt, we hebben een keuze. Ook de NSvP pleit voor een Omkering gericht op een menswaardige toekomst van werk, waarbij werk zich aanpast aan de mens - in plaats van andersom. In de arbeidsmarkt van morgen zijn er nieuwe oplossingen nodig die ervoor zorgen dat werk tegemoet blijft (of gaat) komen aan de vier menselijke basisbehoeften, zowel voor kansrijken als kansarmen.

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijk vermogensfonds, dat zich inzet voor een menswaardige toekomst van werk. Wij stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen er uit ziet en wat dat vraagt van de talent-ontwikkeling van jongeren en werkenden.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

logo footer

Vind ons op Facebook
Volg ons