Psychotechniek revisited

David van Lennep algoritmes psychotechniek

Psychotechniek revisited

In het werving en selectieproces is in de afgelopen eeuw veel kennis ontwikkeld over het beoordelen en meten van geschiktheid, het kritisch toetsen van instrumenten op validiteit en betrouwbaarheid, en het terugdringen van bias. Er doet zich nu een nieuwe trend voor: de inzet van AI in recruitment en selectieprocedures. Claims zijn dat dat sneller, effectiever en met minder bias plaatsvindt dan met de tussenkomst van mensen. Opvallend is dat de ICT bij de ontwikkeling van algoritmes een belangrijke rol speelt, maar dat vanuit dit vakgebied de link naar bestaande kennis vanuit de personeelsselectie weinig wordt gelegd. Wat is er nodig om de uitspraken over geschiktheid op zijn merites te kunnen toetsen en hoe kan door samenwerking tussen personeelspsychologie en ICT de kwaliteit verbeterd worden?

Waarom AI niet neutraal is - Vijf bronnen van bias (#1 doelvariabele)

Bias in AI - werving & selectie recruitment algoritmes

Waarom AI niet neutraal is - Vijf bronnen van bias (#1 doelvariabele)

Stel, een organisatie wil uit een grote groep mensen een selectie maken van 'goede' werknemers. Hoe definieer je ‘goed’ in meetbare eigenschappen? Is een goede werknemer iemand die de meeste producten verkoopt? Iemand die nooit te laat komt? In eerste instantie lijken dit redelijke overwegingen in het voorspellen van ‘goede’ werknemers, maar uitsluiting van groepen mensen is hierbij reëel. Deel 1 uit een serie van vijf: Waarom een doelvariabele kan leiden tot (onbedoelde) discriminatie.

Waarom AI niet neutraal is - Bias #2: trainingsdata

Bias AI - werving & selectie recruitment algoritmes

Waarom AI niet neutraal is - Bias #2: trainingsdata

Wat een algoritme leert, hangt af van de ‘trainingsdata’ waaraan het is blootgesteld. Deze gegevens trainen het algoritme om zich op een bepaalde manier te gedragen. De kwaliteit en waarde (en neutraliteit) van de ingevoerde data is hierbij dus essentieel. Dit valt onder te verdelen in twee categorieën: ‘labelling examples’ en ‘data collection’. Deel 2 in de (5-delige) serie Waarom AI niet neutraal is.

Algoritmes leiden niet automatisch tot eerlijkere selectie

Algoritmes leiden niet automatisch tot eerlijkere selectie

Voorstanders van het gebruik van artificiële intelligentie voor personeelsvraagstukken stellen dat het kan leiden tot meer inclusieve werkomgevingen. Tegelijkertijd is er een groeiend besef, onder psychologen en computerwetenschappers, dat de algoritmes gebaseerd zijn op menselijke input, wat de output beïnvloedt. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat AI op een verantwoorde manier wordt ingezet?

Eerlijkheid binnen AI: het sollicitant-perspectief

Fairness in AI recruitment

Eerlijkheid binnen AI: het sollicitant-perspectief

De traditionele werving en selectie, waarbij HR-medewerkers zelf een CV en motivatiebrief lezen en beoordelen, heeft plaatsgemaakt voor het zogenoemde e-recruitment of ATS (Applicant Tracking System). Door middel van algoritmes worden CV’s en motivatiebrieven gescand op bepaalde vaardigheden of kenmerken. De kandidaat wordt op basis van deze analyse afgewezen of uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Maar wordt deze manier van afwijzen als eerlijk ervaren? Een uiterst relevante vraag, want de kandidaten zijn een belangrijke groep die met AI te maken krijgt en hun ervaring is bepalend voor maatschappelijke acceptatie van de inzet van AI bij recruitment.

Werk voor iedereen - de waarde van werk

Werk voor iedereen - de waarde van werk

Werk voor iedereen - de waarde van werk

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er duurzaam werk is en blijft voor iedereen die wil en kan werken? En dat groepen mensen niet buiten de arbeidsmarkt komen te staan? Een maatschappelijk vraagstuk dat raakt aan diverse gebieden, van filosofie, tot psychologie en economie. Waarom maakt werkeloosheid ongelukkig? Wat betekent ‘werk’ in 2018? Onder de loep: voorstellen voor de basisbaan en een parallelle arbeidsmarkt.

Kansen voor jongeren op de arbeidsmarkt van morgen

De Omkering

Kansen voor jongeren op de arbeidsmarkt van morgen

In 2016 schreef de NSvP een challenge uit om nieuwe vormen van oriënteren, leren en ontwikkelen te stimuleren, die beter aansluiten bij de behoeften van jongeren en de veranderende arbeidsmarkt. Centrale vragen waren: 1. Hoe kunnen jongeren zich eerder en beter voorbereiden op werk en ondernemerschap? 2. Hoe verbinden we aankomend en gesetteld talent? 3. Hoe kunnen jongeren zich blijven ontwikkelen, ook buiten werk en school om? Drie maatschappelijke projecten kregen een subsidie om deze uitdaging aan te gaan. Dit artikel deelt de kennis die deze projecten hebben opgeleverd om de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt te vergroten.

Joop Schippers onderzoekt de toekomst van werk

Joop Schippers onderzoekt de toekomst van werk

Prof.dr. Joop Schippers, hoogleraar arbeidseconomie aan de Universiteit Utrecht, is per 1 februari 2019 benoemd tot NSvP/NIAS-fellow. Zijn onderzoek: The future of work: sustainable careers, lifelong learning and basic jobs. “Een eervolle klus”, zegt Schippers, “die perfect aansluit bij het Future of Work onderzoek, dat ik met collega’s aan de Universiteit Utrecht doe." De fellow draagt met zijn onderzoeksproject een bij aan vernieuwende inzichten en kennisopbrengst op het terrein van mens en werk. 

Dienend robotschap

dienend robotschap

Dienend robotschap

Wat betekent verdere robotisering voor werk, onderwijs, maatschappij? Directeur NSvP Sonia Sjollema en hoogleraar personeelspsychologie Marise Born werken aan bewustwording over dit vraagstuk en stellen daarbij belangrijke vragen. Filmmaker Maaike Broos maakte op basis van ideeën van jongeren een korte fictiefilm over toekomstig werk. Die laat zien hoe een robot behulpzaam en dienstbaar is aan een patiënt.

Duurzame arbeidsmarkt bereikbaar

Op weg naat een duurzame arbeidsmarkt - Universiteit Utrecht

Duurzame arbeidsmarkt bereikbaar

Hoe kunnen we komen tot een meer evenwichtige en duurzamere arbeidsmarkt? In het whitepaper 'Op weg naar een duurzame arbeidsmarkt' bieden zes wetenschappers van de Universiteit Utrecht een analyse van de toenemende kloof tussen ‘outsiders’ en ‘insiders’ op de arbeidsmarkt. Zij doen dit vanuit verschillende invalshoeken. De conclusie: in Nederland ligt een duurzame arbeidsmarkt binnen bereik. Maar dit gaat niet vanzelf; institutionele veranderingen zijn noodzakelijk.

Vijf frisse ideeën voor de moderne arbeidsmarkt

Vijf frisse ideeën voor de moderne arbeidsmarkt

De toekomst van de arbeidsmarkt en de rol van flexwerk staan centraal in vijf visies van vijftig jonge Nederlandse denkers. Zij onderzochten in het ReflexLAB binnen en buiten de gebaande paden naar nieuwe mogelijkheden voor scholing, duurzame inzetbaarheid, moderne arbeidsvoorwaarden, de Europese arbeidsmarkt en minder starre scheiding van vast en flexibel werk.

De robot de baas? We hebben een keuze

robot robotisering

De robot de baas? We hebben een keuze

Het zou goed zijn om de behoeften van individuele mensen als uitgangspunt te nemen bij het vormgeven van werk, organisaties en samenleving. Immers, economie en samenleving zijn er in eerste instantie om de mensheid te dienen. In De robot de baas (WRR) doen de auteurs een poging om de invloed van digitalisering en robotisering op de arbeidsmarkt in kaart te brengen. Ook actieve beïnvloeding is nodig, waarin werkenden, en vooral jongeren, zelf een belangrijke rol te spelen hebben. 

Werk voor iedereen: nu en in de toekomst

Wordcloud Problemen Arbeidsmarkt

Werk voor iedereen: nu en in de toekomst

De grootste uitdagingen op de arbeidsmarkt over tien jaar zijn ongelijkheid, tweedeling en mismatch. Volgens 170 beleidsmedewerkers en onderzoekers op een symposium van Instituut Gak (december 2018). Rutger Bregman, Steven dHondt en de Amfors groep belichten ieder een deel van het veelzijdige vraagstuk. Hoe kunnen we de arbeidsmarkt van vandaag en morgen zo optimaal mogelijk maken voor iedereen?

Hoe overleven jongeren op de arbeidsmarkt van morgen?

jongeren werk

Hoe overleven jongeren op de arbeidsmarkt van morgen?

Over digitalisering en robotisering wordt veel geschreven en beweerd. Belangrijke boodschap: robotisering is niet iets dat ons overkomt, we hebben een keuze. Ook de NSvP pleit voor een Omkering gericht op een menswaardige toekomst van werk, waarbij werk zich aanpast aan de mens - in plaats van andersom. In de arbeidsmarkt van morgen zijn er nieuwe oplossingen nodig die ervoor zorgen dat werk tegemoet blijft (of gaat) komen aan de vier menselijke basisbehoeften, zowel voor kansrijken als kansarmen.

Organiseren van wakkere gemeenschappen

werken aan de wakkere stad

Organiseren van wakkere gemeenschappen

De toekomst wordt turbulent en nog meer onvoorspelbaar dan ze altijd al was. Desondanks organiseren we onze manier van leven nog erg traditioneel. We zijn nog niet echt wakker. Vernieuwing ontstaat door samen met anderen nieuwe betekenissen te creëren. Frans Verhaaren en Jan van Ginkel schreven 'Werken aan de wakkere stad'.

“Het begrip loondienst is niet van alle tijden”

“Het begrip loondienst is niet van alle tijden”

"Het begrip loondienst is niet van alle tijden. Er zijn ook tijden geweest dat er geen loondienst bestond en dat mensen in gilden werkten of als zelfstandige. Eigenlijk is loondienst een soort uitruil van aanwezigheid." Interview voor Loge21 met Sonia Sjollema (directeur NSvP) over zelfsturing, baanboetseren en intrapreneurship.

Natuurlijk Werken: stap uit het keurslijf

WIN bijeenkomst Den Haag

Natuurlijk Werken: stap uit het keurslijf

Een van de conclusies van de challenge van Werken in Netwerken is dat er tijd nodig is om zich een nieuwe werkvorm eigen te maken en uit het keurslijf te stappen. Pas na het bewust doorlopen van een aantal stappen krijg je de benodigde skills onder de knie en kan het een blijvend effect sorteren. "De toekomst van werk is hún toekomst. Daarom moeten juist twintigers veel meer de lead hebben in de omkering om werk aan mensen aan te passen."

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijk vermogensfonds, dat zich inzet voor een menswaardige toekomst van werk. Wij stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen er uit ziet en wat dat vraagt van de talent-ontwikkeling van jongeren en werkenden.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

logo footer

Vind ons op Facebook
Volg ons