Duurzaam benutten van talent: hoe doe je dat?

e-boek Duurzaam benutten van talent

Koppeling van talent aan werkactiviteiten en organisatiedoelen

In dit e-boek, een uitgave van het lectoraat Sociale Innovatie verbonden aan Hogeschool Windesheim, vind je manieren om de stap te zetten van herkennen naar benutten van talent. Wat maakt dat die stap in de praktijk vaak zo weerbarstig is? Op grond van het onderzoek naar talentbenutting is in de literatuur gezocht naar interventies met en zonder talentfocus en de werking ervan. In het e-boek staan verder praktijksituaties van verschillende organisaties waar is geëxperimenteerd met interventies gericht op talentbenutting. 

Talentbenutting is een proces van samenhangende activiteiten waarbij talent leidt tot gedrag dat bijdraagt aan opbrengsten voor organisatie en medewerkers. Door te kijken naar de belangrijke rol die de arbeidsrelatie tussen leidinggevende en medewerker speelt in talentbenutting, wordt een situatie bereikt die goed is voor zowel de (organisatie)prestatie als het werkplezier van de medewerker. Werken vanuit talent draagt niet alleen bij aan betere prestaties, maar leidt ook tot het oppakken van andere taken en innovatief gedrag. Daarnaast vergroot het werken vanuit talent het werkplezier en de betrokkenheid bij het team en de organisatie. Maar hoe organiseer je talentbenutting in het werk op een duurzame manier?

Om organisaties te helpen om tot duurzame talentbenutting te komen is een vertaling gemaakt naar drie focusgebieden:

 1. Koppeling van talent aan werkactiviteiten
 2. Koppeling van talent aan organisatiedoelen
 3. Ondersteunende rol van de leidinggevende in de koppeling van talent

Door gerichte interventies op de drie focusgebieden kunnen de opbrengsten van talent voor organisatie en medewerker duurzaam worden vergroot. In het e-boek worden bestaande interventies met en zonder talentfocus nader bekeken én de werking ervan. Vervolgens komt de praktijkervaring in beeld: "Omdat we veel effect verwachten van talentinterventies binnen de drie focusgebieden zijn we samen met een drietal organisaties gaan experimenteren met interventies. Enerzijds om te kijken wat werkt als je intervenieert en anderzijds om te leren hoe we tot gerichte talentinterventies binnen de drie focusgebieden kunnen komen om jou als medewerker, als leidinggevende en als HR-professional binnen je team en je organisatie verder te helpen bij een duurzame talentgerichte aanpak."

Als je binnen je team of organisatie werk wilt maken van talentbenutting, dan kun je beginnen met de stappen van het talentbenuttingsproces: 

 1. Herkennen van talent.
 2. Ontwikkelen van talent.
 3. Proactieve houding.
 4. Koppelen van talent aan werkactiviteiten.
 5. Koppelen van talent van medewerker aan organisatiedoelen.
 6. Koppelen van talent in teams aan organisatiedoelen.

Als je wilt dat talentbenutting beklijft, met andere woorden een duurzaam karakter krijgt, dan is het nodig dat de stappen van het talentbenuttingsproces onderdeel worden van de organisatie van werk.Talentbenutting is meer dan invulling geven aan de talentbenuttingsstappen alleen. 
 

Succesfactoren voor duurzame talentbenutting zijn:

 • stimuleer een talentgerichte houding en houdt de aandacht voor talentbenutting vast. Zorg voor een manier van werken die energie geeft aan de medewerker en maak de meerwaarde van het benutten van talent zichtbaar. Bevorder een talentgerichte cultuur, waarbij koppelen van talent aan werkactiviteiten en team- of organisatiedoelen een vanzelfsprekendheid is en men beseft dat aandacht voor talent bijdraagt aan organisatiedoelen en werkplezier. Houd de aandacht voor talent vast nadat talentgerichte interventies zijn ingezet;
 • organiseer draagvlak voor een talentgerichte manier van werken. Maak duidelijk dat werken vanuit talent werkplezier geeft en bijdraagt aan de realisering van team- en organisatiedoelen;
 • zet een talentgerichte stijl van leidinggeven in voor een talentgerichte aansturing in de inrichting van werk. Zorg als leidinggevende dat je je medewerkers kent, weet hoe ze functioneren en wat hun talenten zijn en weet wat de werkactiviteiten zijn, zodat je kunt helpen bij het koppelen van talent aan activiteiten;
 • stimuleer het ontwikkelen van talent en van een proactieve houding.

 

Het e-boek is een product van het Lectoraat Sociale innovatie van Windesheim Hogeschool met financiële ondersteuning van de NSvP. In het e-boek wordt toegelicht hoe je als team of organisatie tot een werkbare koppeling van talent aan werkactiviteiten en organisatiedoelen kunt komen. Dat gebeurt onder andere aan de hand van een drietal talentbenuttingsexperimenten bij verschillende organisaties. Door in een experimentele setting met medewerkers en leidinggevenden aan de slag te gaan met het koppelen van talent aan werkactiviteiten en organisatiedoelen zijn mooie eerste resultaten te zien. Wat werkt wel en wat werkt niet bij talentgerichte interventies in de praktijk? En wat kunnen medewerkers, teams en organisaties hiervan leren in de verdere ontwikkeling van een talentgerichte aanpak? 

Het volledige e-boek (pdf) is hier kostenloos te downloaden.

Bijlage

Thema's

Onderwerpen

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons