Duurzaam benutten van talent: hoe doe je dat?

e-boek Duurzaam benutten van talent

Koppeling van talent aan werkactiviteiten en organisatiedoelen

In dit e-boek, een uitgave van het lectoraat Sociale Innovatie verbonden aan Hogeschool Windesheim, vind je manieren om de stap te zetten van herkennen naar benutten van talent. Wat maakt dat die stap in de praktijk vaak zo weerbarstig is? Op grond van het onderzoek naar talentbenutting is in de literatuur gezocht naar interventies met en zonder talentfocus en de werking ervan. In het e-boek staan verder praktijksituaties van verschillende organisaties waar is geëxperimenteerd met interventies gericht op talentbenutting. 

Talentbenutting is een proces van samenhangende activiteiten waarbij talent leidt tot gedrag dat bijdraagt aan opbrengsten voor organisatie en medewerkers. Door te kijken naar de belangrijke rol die de arbeidsrelatie tussen leidinggevende en medewerker speelt in talentbenutting, wordt een situatie bereikt die goed is voor zowel de (organisatie)prestatie als het werkplezier van de medewerker. Werken vanuit talent draagt niet alleen bij aan betere prestaties, maar leidt ook tot het oppakken van andere taken en innovatief gedrag. Daarnaast vergroot het werken vanuit talent het werkplezier en de betrokkenheid bij het team en de organisatie. Maar hoe organiseer je talentbenutting in het werk op een duurzame manier?

Om organisaties te helpen om tot duurzame talentbenutting te komen is een vertaling gemaakt naar drie focusgebieden:

 1. Koppeling van talent aan werkactiviteiten
 2. Koppeling van talent aan organisatiedoelen
 3. Ondersteunende rol van de leidinggevende in de koppeling van talent

Door gerichte interventies op de drie focusgebieden kunnen de opbrengsten van talent voor organisatie en medewerker duurzaam worden vergroot. In het e-boek worden bestaande interventies met en zonder talentfocus nader bekeken én de werking ervan. Vervolgens komt de praktijkervaring in beeld: "Omdat we veel effect verwachten van talentinterventies binnen de drie focusgebieden zijn we samen met een drietal organisaties gaan experimenteren met interventies. Enerzijds om te kijken wat werkt als je intervenieert en anderzijds om te leren hoe we tot gerichte talentinterventies binnen de drie focusgebieden kunnen komen om jou als medewerker, als leidinggevende en als HR-professional binnen je team en je organisatie verder te helpen bij een duurzame talentgerichte aanpak."

Als je binnen je team of organisatie werk wilt maken van talentbenutting, dan kun je beginnen met de stappen van het talentbenuttingsproces: 

 1. Herkennen van talent.
 2. Ontwikkelen van talent.
 3. Proactieve houding.
 4. Koppelen van talent aan werkactiviteiten.
 5. Koppelen van talent van medewerker aan organisatiedoelen.
 6. Koppelen van talent in teams aan organisatiedoelen.

Als je wilt dat talentbenutting beklijft, met andere woorden een duurzaam karakter krijgt, dan is het nodig dat de stappen van het talentbenuttingsproces onderdeel worden van de organisatie van werk.Talentbenutting is meer dan invulling geven aan de talentbenuttingsstappen alleen. 
 

Succesfactoren voor duurzame talentbenutting zijn:

 • stimuleer een talentgerichte houding en houdt de aandacht voor talentbenutting vast. Zorg voor een manier van werken die energie geeft aan de medewerker en maak de meerwaarde van het benutten van talent zichtbaar. Bevorder een talentgerichte cultuur, waarbij koppelen van talent aan werkactiviteiten en team- of organisatiedoelen een vanzelfsprekendheid is en men beseft dat aandacht voor talent bijdraagt aan organisatiedoelen en werkplezier. Houd de aandacht voor talent vast nadat talentgerichte interventies zijn ingezet;
 • organiseer draagvlak voor een talentgerichte manier van werken. Maak duidelijk dat werken vanuit talent werkplezier geeft en bijdraagt aan de realisering van team- en organisatiedoelen;
 • zet een talentgerichte stijl van leidinggeven in voor een talentgerichte aansturing in de inrichting van werk. Zorg als leidinggevende dat je je medewerkers kent, weet hoe ze functioneren en wat hun talenten zijn en weet wat de werkactiviteiten zijn, zodat je kunt helpen bij het koppelen van talent aan activiteiten;
 • stimuleer het ontwikkelen van talent en van een proactieve houding.

 

Het e-boek is een product van het Lectoraat Sociale innovatie van Windesheim Hogeschool met financiële ondersteuning van de NSvP. In het e-boek wordt toegelicht hoe je als team of organisatie tot een werkbare koppeling van talent aan werkactiviteiten en organisatiedoelen kunt komen. Dat gebeurt onder andere aan de hand van een drietal talentbenuttingsexperimenten bij verschillende organisaties. Door in een experimentele setting met medewerkers en leidinggevenden aan de slag te gaan met het koppelen van talent aan werkactiviteiten en organisatiedoelen zijn mooie eerste resultaten te zien. Wat werkt wel en wat werkt niet bij talentgerichte interventies in de praktijk? En wat kunnen medewerkers, teams en organisaties hiervan leren in de verdere ontwikkeling van een talentgerichte aanpak? 

Het volledige e-boek (pdf) is hier kostenloos te downloaden.

Bijlage

Thema's

Onderwerpen

Sprekers en experts

Laura Lamers

Inclusief Platformwerk: drie initiatieven, een veelvoud aan inzichten

Hoe maken we beter gebruik van de potentiële meerwaarde van online arbeidsplatforms voor een meer inclusieve arbeidsmarkt? Die vraag stond centraal in de ‘challenge Inclusief Platformwerk’ van NSvP en SBCM, van waaruit drie initiatieven (KlusCV, CurrentWerkt! en LaNSCO United) kansen en obstakels hebben verkend. 
De presentatie van Laura biedt een kijkje in de lessen die zijn opgedaan in het monitoren van de drie challenge initiatieven. Specifiek wordt ingegaan op de kansen van platformwerk voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, en de rol die platformtechnologie kan spelen om kansen voor inclusie te vergroten. Hiermee biedt de presentatie een eerste indruk van de inzichten die worden gedeeld in het boek ‘Inclusief Platformwerk’. 

Laura Lamers is PhD onderzoeker aan de Universiteit Twente, faculteit Faculteit Behavioural, Management and Social Sciences. Haar focus ligt op het snijvlak van technologie en samenleving, meer specifiek menselijke waardigheid. 

Niels Arntz

In een vraaggesprek met Luc Dorenbosch (NSvP) zet Niels uiteen hoe hij als platformondernemer in Nederland aankijkt tegen de ontwikkelingen binnen platformwerk. Hoe luister je als platform naar de mensen die via je platform werken? Wat kunnen samenwerkingen tussen platforms en overheid opleveren? Wat denkt Niels over de kans van slagen van platformwerk, ook als mensen niet geheel zelfstandig kunnen werken? Kan het breder of anders dan nu het geval is? Hoe hij zou willen dat het debat over platformwerk gevoerd zou worden voor meer innovatie op de arbeidsmarkt? 

Niels Arntz is medeoprichter van horecaplatform Temper.

Muriel Serrurier Schepper

Ontdek de kracht van data labeling: kansen voor een diverse en inclusieve arbeidsmarkt

(duopresentatie met Marjolein Grootjen)

In deze sessie ontdekken we hoe mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans krijgen om zichzelf opnieuw te positioneren op de arbeidsmarkt door middel van data labeling in een kantooromgeving. Onder de begeleiding van een deskundige jobcoach werken ze in het AI Annotatie Lab aan hun vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling om zo de weg naar de arbeidsmarkt te vinden. Tijdens de sessie wordt uitgelegd hoe dit project tot stand is gekomen en wat de werkzaamheden precies inhouden. 
Deze sessie biedt een inspirerend verhaal over hoe een nieuw soort werk kan bijdragen aan een inclusieve en rechtvaardige samenleving. Kom langs en laat je inspireren!

Muriël Serrurier Schepper is zelfstandig ondernemer, expert in data en artificial intelligence met een achtergrond in arbeids- en organisatiepsychologie. Zij is auteur van het boek Artificial Intelligence In Actie en leidt het AI Annotatie Lab.  

Marjolein Grootjen

Ontdek de kracht van data labeling: kansen voor een diverse en inclusieve arbeidsmarkt

(duopresentatie met Muriel Serrurier Schepper)

Als jobcoach bij het AI Annotatie Lab vanuit Regio Gooi en Vechtstreek begeleidt Marjolein de kandidaten die zichzelf hebben aangemeld of aangemeld zijn vanuit de verschillende gemeenten. In een traject van 6 maanden vanuit een veilige werkomgeving gaat zij samen met de kandidaat de werknemers- en sociale vaardigheden trainen. Zo komt de kandidaat erachter wat zijn intrinsieke motivatie is om te gaan werken. Tijdens deze sessie deelt ze haar persoonlijke ervaringen en laat ze zien hoe ze deelnemers stap voor stap helpt om verder te komen. Ook wordt besproken waarom dit werk bij uitstek geschikt is voor bepaalde doelgroepen.

Marjolein Grootjen is jobcoach bij WerkgeversServicepunt Regio Gooi en Vechtstreek.

Muriel en Marjolein doen samen 1 sessie

Jessica de Ruijter - Lansco

Platformwerk opzetten vanuit de coöperatieve gedachte

(duopresentatie met Leo Beekmans)

Hoe kan werken vinden via een platform nieuwe kansen bieden voor participatie en inclusie? 
In deze inspiratiesessie komen twee voorbeelden voorbij hoe de platformtechnologie vanuit de coöperatieve gedachte wordt ingezet om mensen met een uitkering te helpen met het verkrijgen van nieuwe opdrachten en werkzaamheden. Leo Beekmans van BridgeWorks en Jessica de Ruijter van LaNSCO United vertellen waarom zij deze platformen hebben opgezet, wie zij daarmee bereiken en welke nieuwe kansen deze platformen bieden voor een inclusieve arbeidsmarkt. Ook gaan ze in op hoe zo’n platform werkt in samenwerking met een sociale coöperatie, en wat hun ervaringen en geleerde lessen zijn.

Jessica de Ruijter is directeur van LaNSCO en medeoprichter van sociale coöperatie de Blauwe Paraplu.

Leo Beekmans

(duopresentatie met Jessica de Ruijter)

Leo Beekmans is arbeidsdeskundige, re-integratieconsulent, coach bij WerkmansMobiliteit en bij BridgeWorks

Robbert Boonk

Het beste wat je iemand kunt geven is een kans!

(duopresentatie met Laurens Waling)

Een matching platform voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt - zonder de oneerlijke concurrentie van mensen zonder beperking. Een matching platform waar werkgevers hun vacature en hun organisatie moeten toetsen op beperkende factoren. Alleen zo ontstaan er matches zonder beperkingen. Robbert Boonk ontwikkelde dit initiatief samen met vijf internationale partners, en inmiddels is het systeem bijna operationeel. In hun zoektocht kwamen ze het hightech platform van 8Vance tegen, waar matches worden gemaakt met behulp van Artificial Intelligence (AI). Kandidaten maken een zogenaamd ‘Ability Profile’ aan en dat doet de werkgever ook voor zijn vacature. 

Het systeem Work 4 Everyone is bijna klaar. In deze sessie laat Robbert Boonk aan de hand van de proefversie alvast zien hoe het werkt. Robbert en Laurens vertellen wat het is, hoe het werkt en wat de impact hiervan kan zijn. 

Robbert Boonk is directeur van de PHH Academie (opleider van gecertificeerde jobcoaches) en mede-initiator van matching platform Work 4 Everyone.

Laurens Waling

(duopresentatie met Robbert Boonk)

Laurens Waling is organisatievernieuwer en Chief Evangelist bij 8vance Matching Technologies.

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons