Subsidiemogelijkheden Werken in Breder Belang

Op donderdag 27 juni 2024 presenteerden Luc Dorenbosch en Sonia Sjollema de subsidiemogelijkheden voor 2024 binnen het NSvP programma 'Werken in Breder Belang'. Ben je bezig met verbindingen leggen tussen bedrijven, organisaties en cruciaal maatschappelijke sectoren (zorg, onderwijs, defensie) om iedereen in zijn/haar loopbaan de ruimte te bieden om te werken in breder algemeen belang? Dan zijn onze subsidiemogelijkheden ter verdieping en versnelling van het thema mogelijk interessant!

>> Kijk de volledige infosessie op Youtube terug via deze link. Aan bod komt:

 • Korte intro NSvP | Innovatief in Werk (wie / wat zijn we, wat doen we?)
 • Toelichting bij het meerjarenprogramma 'Werken in Breder Belang'
 • De subsidiedoelen in 2024: Verdieping en Versnelling
 • De aanvraagprocedure en tijdslijn

>> De presentatie slides over de subsidiemogelijkheden binnen het programma Werken in breder Belang vind je hier.

>> Download hier de pdf "Subsidietoelichting 2024 - WiBB verdieper en versneller" voor alle info over de aanvraagprocedure, doelgroepen, financiële aspecten e.d.

 

De eerste actie? Neem contact op met Programma manager Luc Dorenbosch (luc@nsvp.nl) en ga (online) in gesprek over je ideeën. In dat gesprek komt ook de formele aanvraagprocedure op tafel.
Vanaf 5 augustus 2024 gaan we deze gesprekken graag voeren. Maar plan nu al een online meeting ter kennismaking door een mail te sturen.

 

Korte toelichting op het subsidieprogramma:

De krappe arbeidsmarkt laat zien dat we als samenleving kwetsbaar zijn als er tekorten ontstaan in essentiële sectoren zoals veiligheid, zorg en onderwijs. Belangrijke toekomstvragen zijn: Welk werk vinden we belangrijk om onze samenleving van de toekomst mee op te bouwen? Hoe zorgen we dat er voldoende mensen zijn om de opgaven op het gebied van brede welvaart en de transitie naar een groene economie vorm te geven? En wat is nodig om werken in breder belang - ook vanuit een huidige baan - mogelijk te maken?

Als het personeelstekort de remmende factor wordt om brede welvaartdoelen te bereiken, is het belangrijk om na te denken hoe een breder potentieel aan te boren is. En hoe het makkelijker kan worden voor mensen om ook in een deel van hun werktijd bij te dragen aan het brede belang. Combinaties en crossovers tussen werk in private en publieke sectoren is een manier om meer inzet mogelijk te maken in essentiële sectoren waar de krapte scherp gevoeld wordt.

Er bestaan al veel interessante crossovers en samenwerkingsallianties gericht op maatschappelijke impact: in de vorm van medewerkers vrijwilligerswerk, maatschappelijk betrokken ondernemen, tijdelijke uitleen en combinatiefuncties. Allemaal vormen waarin werkenden zich inzetten voor, ontwikkelen naar, of (deels) overstappen naar essentiële maatschappelijke diensten.
 

Concreet probleem dat we met de subsidie adresseren:

 • Werkenden hebben weinig zicht op concrete mogelijkheden om ook in de eigen baan bij te dragen aan het bredere belang en zij ondervinden vanuit hun werkgever nog weinig ondersteuning om vanuit de eigen functie (bijvoorbeeld in combinatiebanen) bij te dragen aan het brede belang.
 • Werkgevers hebben in hun HR-beleid nog weinig zicht op hoe zij met modern werkgeverschap op de behoefte aan betekenis in werk kunnen inspelen en tegelijk kunnen bijdragen aan de regionale brede welvaart agenda.
 • Organisaties in tekort-sectoren hebben nog weinig zicht op wat werknemers vanuit andere sectoren kunnen bijdragen en hoe zij hen als mogelijke uitbreiding van arbeidsaanbod kunnen inzetten ter ondersteuning of aanvulling op het werk van professionals.

 

Met de subsidie wil de NSvP verschillende doelen bereiken:

 • De latente interesse om (deels) te werken in het algemeen belang beter faciliteren en benutten door medewerkers concrete mogelijkheden te bieden om in of naast hun werk hun werk (deels) bij te dragen aan het brede belang.
 • Bedrijven informeren en faciliteren in nieuwe mogelijkheden voor goed werkgeverschap met oog voor de behoefte aan betekenisgeving in werk en een bijdrage aan regionale opgaven op het gebied van brede welvaart.
 • Maatschappelijke sectoren met een essentiële taak op het gebied van brede welvaart faciliteren om nieuw arbeidspotentieel aan te boren door het versterken van regionale samenwerking met bedrijven.

 

De subsidie bestaat in 2024 uit twee onderdelen:

 1. Verdiepen werken in breder belang: De (kennis)verdieper is een tegemoetkoming in de kosten voor de organisatie van een krachtige informatiesessie waarin organisaties hun kennis op het gebied van werken in het brede belang snel kunnen verdiepen. De NSvP stelt een budget beschikbaar voor de tegemoetkoming in de kosten voor maximaal 10 informatiesessie. Voor elke informatiesessie is een bedrag beschikbaar van 500 tot max. 1000 euro dat rechtstreeks wordt vergoed aan degene die de infosessie verzorgt.
 2. Versnellen werken in bredere belang: Deze subsidie ondersteunt de opzet of uitbreiding van actieleernetwerk gericht op werken in breder belang. De NSvP biedt aan maximaal drie regionale samenwerkingsallianties een subsidie van 20.000 euro om medewerkers te faciliteren om meer bij te dragen aan taken in het brede belang. Het gaat om een projectsubsidie voor een periode van maximaal een jaar. De subsidie is bestemd voor de invulling van de intermediaire rol tussen bedrijf en maatschappelijke organisatie zodat zowel organisaties, HR-professionals als medewerkers ondersteund worden bij matching en het maken van maatwerkafspraken.

 

 

>> Download de pdf "Subsidietoelichting 2024 - WiBB verdieper en versneller" voor alle informatie over de aanvraagprocedure, doelgroepen, financiële aspecten en dergelijke.

 

 

 

 

Onderwerpen

Bijlage

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons