Aanvrager

OM Noord-Holland

Periode

oktober 2018 tot oktober 2019

VerSterker

Bij het Openbaar Ministerie Noord-Holland (bestaande uit twee parketten, in totaal 600 fte) gaat een groep van 15 medewerkers aan de slag met kleine experimenten. Door het ontwikkelen van de VerSterker willen zij enerzijds dat medewerkers ontdekken welke talenten zij hebben en hen stimuleren deze ook daadwerkelijk in te zetten in hun werk. Anderzijds willen zij dat het binnen de organisatie ‘normaler’ wordt om stil te staan bij wat je goed kan en hierover met elkaar in gesprek te zijn.
De medewerkers hebben zelf nadrukkelijk aangegeven dat ze meer ingezet en beoordeeld willen worden op krachten in plaats van ontwikkelgebieden. Vernieuwend is de grote betrokkenheid van medewerkers in een ontwikkelaanpak (medewerkers in de experimenteergroep vormen een dwarsdoorsnede van de organisatie), waarbij geëxperimenteerd wordt met kleine interventies die uitgaan van de talenten en sterke punten van medewerkers. Dit is nieuw voor het Openbaar Ministerie, waar de cultuur tot nu toe vooral gericht is op wat er niet goed gaat en het voorkomen van fouten. De aanpak is een gecombineerde bottom-up en top-down aanpak. De ervaringen van de experimenteergroep worden geanalyseerd en in samenwerking met een extern adviseur wordt op grond daarvan een toolkit ontwikkeld (workshop, werkvormen, gespreksuggesties). Hiermee wordt de aanpak overdraagbaar richting andere organisaties. Sterk in dit voorstel is de ontwikkelgerichte aanpak, met het oog voor draagvlak bij medewerkers van het OM, de aandacht voor productontwikkeling, overdraagbaarheid van het eindresultaat en de mogelijkheid tot opschaling binnen het OM.

 

Aanpak

In eerste instantie richt het project zich op medewerkers binnen twee parketten, terwijl ook het management talentensessies met als doel dat zij ambassadeur van het gedachtegoed worden. Zij kunnen tevens de toolkit gebruiken om Versterker verder te brengen in de organisatie. Ook kunnen zij werken aan hun eigen talenten en zicht krijgen op welke talenten er zijn in de managementlaag dat afzetten tegen de strategische doelen en zich de vraag stellen wat dat betekent voor de toekomst. De aanpak is zowel bottom-up als top-down en ontwikkelgericht.Alle stakeholders zijn vanaf het begin betrokken, het experiment loopt dwars door de organisatiecultuur. Samen met de stakeholders wordt de aanpak bepaald, nadat de werkvloer zelf al heeft aangegeven hieraan behoefte te hebben. "We bouwen de brug terwijl we er overheen lopen", waardoor de aanpak optimaal aansluit, er draagvlak is èn een steeds grotere ambassadeursgroep wordt verzameld.

 

Kennisverspreiding

Interne/externe verspreiding via magazine, blogs, interviews en vlogs - Lees hier het magazine met het eindverslag, inzichten en opbrengsten.
Toolkit wordt ontwikkeld en is ook voor externe partijen buiten het OM bruikbaar.
Rapport Testlab OM: zij ondersteunen onze experimentgroep en brengen advies uit over implementatie en toepasbaarheid. Tevens leveren zij i.s.m. met het experimentteam een leer- en ontwikkeldocument op, die ook bruikbaar is voor andere organisaties.

 

Meer informatie

Volg dit project via de tijdlijn op de NSvP Omkeersite!

Openbaar Ministerie Noord-Holland
Kristyna Klister, strategisch HRM adviseur
Openbaar ministerie.nl

Kessels & Smit
Saskia Tjepkema
kessels-smit.nl

Onderwerpen

Bijlage

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons