Aanvrager

Hogeschool Windesheim

Periode

oktober 2018 tot oktober 2019

Verstevigen van talentbenutting in de praktijk

Hogeschool Windesheim wil door middel van experimenten in organisaties zicht krijgen op de werkzame bestanddelen van interventies gericht op talentbenutting. Daarbij wordt gekeken naar de kenmerken van medewerkers en leidinggevende, hun onderlinge relatie, de kenmerken van de organisatie en de context waarin ze werken. Windesheim investeerde eerder in de ontwikkeling van een digitale talentbenuttingsscan en wil nu een volgende stap zetten. De samenwerking is gericht op organisaties die werk willen maken van een talentgerichte benadering en advies- en trainingsorganisaties die interventies ontwikkelen en aanbieden. Sterk in de voorgestelde aanpak is de samenwerking van verschillende partijen, aandacht voor kennisontwikkeling en kennisverspreiding en de mate van cofinanciering in het traject. 
 

Aanpak

Na het ontwikkelen van onze digitale talentbenuttingsscan, met circa 1400 respondenten en diepte-interviews met medewerkers en leidinggevenden in 8 organisaties, is Windesheim nu in de fase van het doorontwikkelen van de scan (digitalisering en automatisering terugkoppeling) en toepassen van interventies gericht op het talentbenuttingsproces. Zij willen bereiken dat medewerkers en leidinggevenden in samenwerking komen tot een werksituatie waarin de talentgerichte benadering vorm krijgt en is ingebed. Met dit experiment wordt een methode ontwikkeld om organisaties effectief in hun talentbenuttingsproces te kunnen bijstaan. In samenspraak met Rendement door Talent (RdT), wordt daarbij gebruik gemaakt van de reeds ontwikkelde talentbenuttingsscan, en worden diepte-interviews gehouden met de medewerkers en leidinggevenden.Vervolgens worden interventies voorgesteld en uitgevoerd voor het versterken van talentbenutting in de organisatie - deze worden door een onderzoeksgroep van Windesheim gemonitord. 

 

Innovatie

Het project richt zich op alle betrokkenen bij het talentbenuttingsproces: er wordt gekeken zowel naar kenmerken van medewerkers, kenmerken van de leidinggevende, hun onderlinge relatie en de kenmerken van de organisatie en de context waarin ze werken. Deze aanpak is meer dan een instrument op het gebied van het herkennen van talent. De ontwikkelde scan is een vernieuwende manier (gespiegelde vragenlijst en interviews voor leidinggevenden en medewerkers) en dient als hulpmiddel om de huidige situatie op het gebied van talentbenutting in team, afdeling of organisatie in kaart te brengen. 

 

Meer informatie

Volg dit project via de tijdlijn op de NSvP Omkeersite!

- Hogeschool Windesheim
Willy Veenkamp, Louis Celant
Windehseim.nl/onderzoek talentbenutting

- Rendement door Talent
Elise van den End
rendementdoortalent.nl

Onderwerpen

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijk vermogensfonds, dat zich inzet voor een menswaardige toekomst van werk. Wij stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen er uit ziet en wat dat vraagt van de talent-ontwikkeling van jongeren en werkenden.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

logo footer

Vind ons op Facebook
Volg ons