HBO-innovatieprijs 2022 voor praktisch toepasbare beroepsproducten

Prijzen voor teambuilding, wendbaarheid en hybride werken

De drie winnaars van de HBO-Innovatieprijs Mens, Werk en Innovatie 2022 zijn bekend gemaakt tijdens het HRM Praktijk en Onderzoek Congres Mens Werk en Organisatie in Tilburg. De jury reikte drie prijzen uit. De eerste prijs van € 1500 ging naar Ilme Mulders (Fontys Hogeschool) en twee prijzen van €1000 gingen naar twee studenten met een gedeelde tweede plaats: Greg Schoone (Hogeschool van Amsterdam) en Ilse Quak (Hogeschool In Holland). Doel van de prijs is om de genomineerden in het zonnetje te zetten en de door hen ontwikkelde innovatieve producten extra aandacht te geven. Daarnaast is het belangrijk om te laten zien dat hbo-studenten met hun afstudeerwerk een belangrijke bijdrage leveren aan praktijkvragen met grote maatschappelijke relevantie. 

Dit jaar ging het om drie innovatieve producten op het gebied van teambuilding, wendbaarheid en hybride werken:

Het beroepsproduct dat Ilme Mulders van Fontys Hogeschool heeft ontwikkeld heeft relevantie voor teambuilding in wisselende teams. Zij ontwikkelde het beroepsproduct De teamversneller in samenspraak van een interdisciplinaire groep studenten die als stage consultancy opdrachten uitvoeren voor bedrijven in samenwerking met enkele docenten die als senior consultant optreden. De stages zijn van beperkte duur en de lengte wisselt per opleiding, waardoor er regelmatig wisselingen zijn in de teams. De teamversneller is een werkboek van meer dan 60 pagina’s met een breed scala aan teamoefeningen, opgebouwd volgens het model van Tuckman (1965), die zowel online als offline zijn toe te passen voor teamontwikkeling. Interessant is dat het beroepsproduct via de methodiek van design thinking is ontwikkeld en dus met grote betrokkenheid van de verschillende teams en stakeholders tot stand is gekomen. Zo deed Ilme een behoeftepeiling, werd een proefversie uitgeprobeerd in een oefensessie en is de interventie op verschillende niveaus geëvalueerd. Met de toenemende dynamiek in organisaties, het belang van samenwerking in interdisciplinaire projectteams en de toename van hybride werken is teambuilding ook in andere organisaties een onderwerp dat steeds meer aandacht krijgt. Het werkboek is op te vragen bij Ilme Mulders ilmemulders@outlook.com 

Greg Schoone van de Hogeschool van Amsterdam ontwikkelde het beroepsproduct Op weg naar wendbaarheid, bestaande uit een literatuuronderzoek, een meetinstrument en een concreet advies aan de gemeente waar hij zij afstudeerproject heeft uitgevoerd. Het literatuuronderzoek geeft inzicht in het concept wendbaarheid van organisaties, beschrijft hoe gewenste wendbaarheid van organisaties zich verhouden tot de en dynamiek in de omgeving en welke factoren van invloed zijn op wendbaarheid van medewerkers. Om de gemeente bij de vraag naar wendbaarheid te ondersteunen ontwikkelde Greg een instrument om op inzicht te krijgen in de wendbaarheid op teamniveau in verhouding tot de dynamiek in de omgeving. Het advies gaat in hoe mogelijkheden van wendbaarheid van teams afgestemd kunnen worden op behoeften vanuit de omgeving. Interessant is dat er daarbij ook concreet gekeken is naar inspraak en zeggenschap van medewerkers over de strategie van de organisatie om wendbaar te kunnen en mogen zijn. Wendbaarheid vraagt dus niet alleen top-down processen om eigen initiatief en verantwoordelijkheid te stimuleren, maar juist ook ruimte voor bottom-up processen om zeggenschap en autonomie mogelijk te maken.

Ilse Quak van Hogeschool InHolland richtte zich vanuit een juridische perspectief op het thema hybride werken. Hybride werken is bij uitstek het terrein van maatwerk oplossingen en inspelen op individuele behoeften, maar Ilse legt de vinger op de zere plek door de aandacht te vestigen op de andere kant: de plichten van de werkgever om te voldoen aan goed werkgeverschap en gelijke behandeling. Het betekent onder andere dat afspraken, verplichtingen en uitzonderingen wel degelijk ook goed moet worden vastgelegd. Vanuit dit perspectief heeft Ilse bij een gemeente, een provincie en een geschillencommissie praktijkgericht onderzoek verricht om vast te stellen hoe hybride werken vanuit het oogpunt van goed werkgeverschap wordt ingevuld, uitmondend in concrete advisering voor verbetering. Daarnaast is er een goed overdraagbaar product opgeleverd in de vorm van een checklist waarmee ook andere werkgevers snel kunnen nagaan of zij goed werkgeverschap rondom hybride werken wel op orde hebben.

De prijs is een initiatief van de NSvP:: Kenniscentrum Innovatief in Werk en het Lectorennetwerk Mens, Werk en Organisatie. De jury bestond uit Marieke de Feyter, programmamanager A&O fonds Gemeenten; Paul van der Aa, Lector Inclusieve Arbeid, Hogeschool Rotterdam en Sonia Sjollema, directeur NSvP.
 

Thema's

Onderwerpen

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons