Aanvrager

Universiteit Utrecht

Periode

juni 2009 tot september 2010

Het zorgdragen voor een stimulerende werkomgeving behoort tot de gezamenlijke verantwoordelijkheid van zowel werkgevers als werknemers. De toenemende aandacht voor wat medewerkers zelf kunnen doen om hun motivatie op peil te houden past in HRM-ontwikkelingen als ‘employability’, zelfmanagement en zelfsturing. De Technische Universiteit Eindhoven en de Universiteit Utrecht ontwikkelen een training die de eigen invloed van medewerkers op motivatie en betrokkenheid op het werk vergroot.​

Achtergrond

Het zorgdragen voor een stimulerende werkomgeving behoort tot de gezamenlijke verantwoordelijkheid van zowel werkgevers als werknemers. De toenemende aandacht voor onderwerpen als ‘employability’, zelfmanagement en zelfsturing zijn voorbeelden van wat werknemers zelf kunnen doen om hun motivatie op peil te houden. Recentelijk wordt er in dit verband veel verwacht van het fenomeen ‘job crafting‘. Wrszesnievski & Dutton (2001) verstaan onder job crafting het aanpassen van de taak aan de eigen competenties en behoeften. De aanpassing van de taak kan betrekking hebben op cognitief, relationeel en taakgerelateerd gebied. In dit project baseren we ons op het JD-R model waarnaar de afgelopen jaren uitvoerig onderzoek is gedaan, zowel bij psychologie in Utrecht als internationaal. Dit model veronderstelt dat op iedere werkplek zowel taakeisen (job demands) als werkhulpbronnen (job resources) aanwezig zijn. Recente onderzoeken laten zien dat het niet alleen gaat om het genereren van hulpbronnen maar dat juist de interactie tussen hulpbronnen en taakeisen bepalend is voor de motivatie en het welzijn. Werknemers blijken gemotiveerder wanneer ze geconfronteerd worden met ‘behapbare’ taakeisen in combinatie met adequate hulpbronnen (Bakker & Demerouti, 2007; De Jonge & Dormann, 2006; Demerouti, Bakker, Nachreiner & Schaufeli, 2001). Echter, de twee tradities van crafting en werkmotivatie zijn tot op heden niet met elkaar geïntegreerd. De uitbreiding van crafting tot craften van taakeisen en werkhulpbronnen (als twee bepalende factoren van motivatie en welzijn) zal van waarde kunnen zijn voor zowel de praktijk als ook voor de wetenschap.​

Doelstelling

Crafting wordt gezien als acties die werknemers kunnen ondernemen om hun werk aan hun behoeften aan te passen. Echter de spannende vraag voor organisaties is wat kan job crafting betekenen voor het creëren van een motiverende werkomgeving. Het doel van het project is het ontwikkelen, implementeren en evalueren van een kortdurende interventie, genaamd ”succesvol job crafting”. Deze interventie beoogt het craftingsgedrag van mensen te stimuleren, zodanig dat zij uiteindelijk gemotiveerder aan het werk zijn. Het project zal word uitgevoerd in samenwerking met Achmea Vitale, die – bij gebleken effectiviteit - de interventie aan haar klanten/organisaties kan aanbieden.​

Aanpak

Een pilot-studie om de conceptualisatie van crafting als instrument voor het veranderen van taakeisen en hulpbronnen, te testen. Het gaat hier concreet om een dagboek studie onder 90 werknemers.

 1. Ontwikkeling van de interventie.

De interventie zal uit 3 fases bestaan;

 1. De ontwikkelfase: In deze fase zal gewerkt worden aan: (1) het ontwikkelen van een workshop; (2) het ontwerpen van de weekboeken en bijbehorende opdrachten; (3) het ontwikkelen van een draaiboek voor reflectiedagen en (4) het plannen van het project bij de deelnemende organisatie (= Achmea).
 2. De implementatiefase: In deze fase wordt het project bij Achmea uitgevoerd. Dat wil zeggen dat de workshops zullen worden gegeven en dat de werknemers aan de slag gaan met de wekelijkse registratieopdrachten (=weekboeken).
 3. De evaluatiefase: In deze fase zal geanalyseerd worden wat de invloed van job crafting is op werkmotivatie en welzijn. Tevens zullen in deze fase de reflectiedagen plaatsvinden.

3. Transmissie van kennis en inzichten. Het gaat hierbij om de overdracht van de kennis aan de betreffende professionals bij Achmea, gedacht kan worden aan de A&O professionals en/of HRM consultants. Het gaat hier om een ‘train-de-trainer’ opzet.

Resultaten

Aan het einde van het project hebben we inzicht in effecten van de interventie “succesvol job crafting”. Concreet betekent dit dat we de onderstaande vragen kunnen beantwoorden:

 • In hoeverre zijn werknemers in staat om hun werk aan te passen ten einde de motivatie te verhogen
 • In hoeverre kan adequate job crafting de motivatie beïnvloeden?

De volgende producten zullen samengesteld worden:

 • een draaiboek voor de workshops
 • weekboeken
 • een draaiboek voor de reflectie bijeenkomsten
 • een handleiding voor de trainers die met de interventie aan het werk gaan
 • wetenschappelijke publicaties

Meer informatie

Technische Universiteit Eindhoven
Dr. E. Demerouti/
e.demerouti@tue.nl
040-2475669

Universiteit Utrecht
Dr. M. Peeters
Postbus 80140
3508 TC Utrecht
Tel: 030-2534812 / 030-2534822
E-mail: e.demerouti@uu.nl / m.peeters@uu.nl

Onderwerpen

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons