Dit zijn de winnaars van de challenge Inclusief Platformwerk

3 winnaars van de Inclusief Platformwerk challenge

Drie keer 50.000 euro innovatiesubsidie om ideeën in praktijk op te zetten

Hoe maken we beter gebruik van de potentiële meerwaarde van online arbeidsplatforms voor een meer inclusieve arbeidsmarkt? Hoe zorg je ervoor dat de opkomende klusseneconomie en –platforms niet ten koste gaan van de positie van de werkenden, maar juist zorgen voor extra werkgelegenheid voor mensen die nu nog te vaak aan de kant staan? En wel op zo’n manier dat het hen voldoende kansen en zekerheid biedt - en bij voorkeur een opstap naar een reguliere baan. Dat is de vraag achter de challenge Inclusief Platformwerk die we samen met SBCM organiseerden. Op vrijdag 9 juli '21 hebben tien organisaties hun voorstellen gepitcht voor een deskundige jury. Vanuit SBCM en de NSvP samen ontvangen de drie winnende partijen een innovatiesubsidie van 50.000 euro om hun voorstel in de praktijk op te zetten en uit te proberen.

De initiatieven die de challenge Inclusief Platformwerk gewonnen hebben zijn (in willekeurige volgorde):

Na de presentatie van de pitches werden door de juryleden de drie winnaars voorgesteld, waarbij een keuze is gemaakt voor een combinatie van aanpakken die volgens beide organisaties het vraagstuk rond inclusief platformwerk het beste verder kunnen helpen. Daarbij is gekozen voor: * een overkoepelend belang om een digitaal getuigschrift voor platformwerkers mogelijk te maken, * het ondersteunen van de groei en ontwikkeling van sociale coöperaties via een landelijk platform dat vraag en aanbod kan koppelen, en * een next step voor een bedrijfsgerichte én maatschappelijke betrokken aanpak om de groep ex-gedetineerden in Rotterdam duurzaam aan het werk te helpen.

De jury bestond uit:

  • Huib van Olden (voorzitter jury): wethouder werk & inkomen, cultuur, erfgoed en personeel van gemeente ’s Hertogenbosch; voorzitter A&O-fonds SBCM; voorzitter Kamer Inclusieve Arbeid VNG.
  • Paul den Uijl: operationeel directeur Tempo Team; bestuurslid NSvP; lid MKB Rotterdam commissie economie en werkgelegenheid; ambassadeur 010inclusief.
  • Anja Dijkman: bestuurder FNV; campagneleider platformwerk.
  • Robin Naar: internetondernemer en eigenaar platform Elyze.

De bekendmaking van de drie winnaars:

 

De winnende initiatieven

Martijn Arets - Professional Outsider Consultancy - Digitaal getuigschrift voor platformwerk.
Een van de problemen van platformwerk is dat de data over de werkervaring en reputatie van platformwerkers zit opgesloten in het platform. Doel van de aanpak van Martijn Arets is om een digitaal getuigschrift mogelijk maken, zodat platformwerkers deze data kunnen downloaden en als een opgebouwd KlusCV kunnen inzetten om hun ontwikkeling inzichtelijk te maken en de overstap naar de reguliere arbeidsmarkt te ondersteunen. Hiervoor wordt een open standaard ontwikkeld waarmee in elk geval zes ‘launching platforms’ gaan werken en ook andere platforms kunnen aanhaken. Hiermee kan de werkende de data exporteren naar een digitaal getuigschrift in PDF. Vervolgens vindt in de gemeente Amsterdam een pilot plaats waarin een groep werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt via de platforms Young Ones en Helpling werkervaring opdoen.


Hilal Makhoukhi - CurrentWerkt! – CurrentFlex! Uitzenden als instrument.
Het bestaande bedrijf CurrentWerkt! begeleidt mensen met een justitieel verleden of detentieachtergrond naar werk en een zelfstandig inkomen. In toenemende mate worden er door bedrijven ook tijdelijke klussen aangeboden, die in de bestaande constructie niet konden worden opgepakt. Via het nog op te zetten CurrentFlex! kunnen losse opdrachten geklusterd worden tot een duurzaam arbeidstraject. Hiertoe worden teams van werkzoekenden geformeerd die op het terrein van verhuizen, horeca, onderhoud/bouw en schoonmaak op reguliere klussen en spoedklussen inzetbaar zijn. De kandidaat wordt binnen een team met medekandidaten begeleid door een leermeester en een coach (95% ervaringsdeskundigen) zodat deze op meerdere werkterreinen ervaring op kan doen en ook via tijdelijke en korter durende klussen uit de uitkering kan worden geholpen. Daarbij vindt een stevige ondersteuning plaats om te zorgen dat de werkzoekenden opgeleid en ingewerkt worden, altijd terecht kunnen in de Werkplaats (ook als er geen klus is) en ook administratief ontzorgd worden. De werkbegeleider formeert het team en zorgt dat vraag en aanbod gecombineerd worden. Via een nog te ontwikkelen app kan de werkzoekende zien welke klussen er klaar staan en interesse kenbaar maken; gewerkte uren worden automatisch verrekend met de uitkering.


Jessica de Ruijter - Landelijk Netwerk Sociaal Coöperatief Ondernemen - LaNSCO UNITED
Sociale corporaties zijn een relatief nieuw en groeiend fenomeen: vorig jaar waren er 20 nu zijn er 25. Het is een innovatieve constructie die het mogelijk maakt voor leden om met behoud van uitkering te ondernemen en te investeren in hun bedrijfje. Er zijn nu ruim 170 mensen lid van een sociale coöperatie - vaak hebben zij door verschillende oorzaken (psychische kwetsbaarheid, lichamelijke beperking, taalachterstand) geen betaalde baan en komen ze ook na verschillende trajecten van de gemeenten niet verder. Sociale coöperaties profileren zich vooral lokaal en hebben contacten met lokale opdrachtgevers. Met een pilot wordt onderzocht hoe een platform het aanbod (producten en diensten van sociale coöperaties) en de vraag (opdrachten van organisaties) samenbrengt. Door vraag en aanbod ook via een landelijk platform te koppelen kan een grotere groep opdrachtgevers worden bereikt, kunnen leden met gelijksoortige producten samenwerken aan grotere opdrachten, van elkaar leren en werk dat blijft liggen overnemen. De begeleiders van de sociale coöperaties spelen een belangrijke rol in het aannemen en verdelen van werk en het waarborgen en afleveren van producten en diensten. De werkzaamheden worden via een landelijk platform in beeld gebracht en verdeeld in acht categorieën: catering, marketing/communicatie, gezondheid/coaching, financieel/administratief, kunst/cultuur, ambacht/decoratie, overige diensten. Hierdoor is het aanbod van de sociale coöperaties overzichtelijk in beeld gebracht en worden bedrijven en particulieren die bewust en sociaal willen inkopen, geholpen om geschikt aanbod te vinden.


Dit waren de 10 finalisten

De drie winnaars zijn gekozen uit tien finalisten, die elk in een korte video uiteenzetten wat hun plannen zijn. De 10 finalisten waren (in alfabetische volgorde): 

Onderzoek TNO en UTwente

Het komende jaar gaat de NSvP de drie initiatieven volgen en monitoren of en op welke wijze het concept in de praktijk werkt en of het inderdaad leidt tot méér en waardevolle werkkansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit volgonderzoek zal worden uitgevoerd door PhD student (Laura Lamers) en de begeleiders Jeroen Meijerink (Universiteit Twente) en Sarike Verbiest (TNO). Deze ervaringen en kennis zullen we breed delen om ook andere initiatieven een stap de goede richting in te helpen.

 

Ook vanuit de wetenschap is er veel aandacht voor de ontwikkelingen rondom platformwerk. Als we de waarde van platformwerk willen benutten, goed voor het welzijn van de mensen die er werken, welke aanpassingen zijn dan nodig? Wat zijn de gebreken en mogelijkheden van platformwerk voor een menswaardige toekomst van de arbeidsmarkt? Lees er meer over in ons Dossier Platformwerk.

 

Thema's

Onderwerpen

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons