Beelden van mijn toekomst

Aanvrager

Omega advies & coaching i.s.m. Luken Loopbaan Consult

Periode

september 2013 tot september 2014

Probleemanalyse

De afgelopen decennia is fors geïnvesteerd in LOB, onder andere via innovatieprojecten van Het Platform Beroepsonderwijs en Stimuleringsplannen voor MBO en VO. Deze hebben veel verbeteringen teweeggebracht. Zo is er nu meer aandacht voor LOB in het onderwijs, meer scholen hebben een visie op LOB, leerlingen in het beroepsonderwijs ontwikkelen (althans in hun eigen beleving) meer loopbaancompetenties en LOB gesprekken zijn daar meer loopbaangericht. Niettemin laten enkele belangrijke macro-indicatoren (uitval, studierendement, spijt over gemaakte keuzen of tevredenheid over de ontvangen begeleiding) geen verbetering zien. En enkele gevallen is zelfs sprake van een verslechtering (Luken, 2011a).

Een mogelijk belangrijke factor die speelt, is dat het actueel gangbare begrippenkader met betrekking tot loopbaancompetenties, loopbaangerichte leeromgeving en arbeidsidentiteit, is ontwikkeld in en voor het beroepsonderwijs. Vooral in havo/vwo constateren wij zowel bij leerlingen als decanen behoefte aan aanvullende instrumenten, die op een concrete manier bijdragen aan het maken van bevredigende beroeps- en studiekeuzen. In een recent rapport van LAKS (Landelijk Aktie Komitee Scholieren) eisen scholieren meer tijd en begeleiding voor hun loopbaan (Schut, Kuijpers, & Lamé, 2013). Ook uit het hoger onderwijs ontvangen wij signalen die wijzen op een behoefte aan concrete hulpmiddelen om aankomende studenten te begeleiden bij het maken of herzien van hun studiekeuze. Dit tegen de achtergrond van het voorstel tot wijziging van de Wet Kwaliteit in Verscheidenheid Hoger Onderwijs, die hoger onderwijsinstellingen zal verplichten om studiekeuzeactiviteiten te organiseren voor aankomende studenten.

Een belangrijke inspiratiebron voor dit project is de Acceptance and Commitment Therapy (ACT, doorgaans uitgesproken als het Engelse werkwoord 'act'). Het gaat hierbij om een vrij recent ontwikkelde, theoretisch stevig gefundeerde en 'evidence based', 'derde-generatie' gedragstherapie (Hayes, Luoma, Bond, Masuda, & Lillis, 2006). De onderliggende theorie en een aantal elementen van de behandeling zijn goed bruikbaar buiten de therapiesetting. Hoare, McIlveen, & Hamilton (2012) hebben onlangs een uitwerking voor loopbaanbegeleiding gepubliceerd. In Nederland is ACT, voor zover ons bekend, nog niet gebruikt bij loopbaanbegeleiding of LOB. Enkele van de belangrijkste innovatieve elementen, die het waard zijn om te beproeven in de context van het onderwijs, zijn:

  • uitgaan van een contextueel en non-verbaal zelf naast een conceptueel zelf (met als effect onder andere een grotere psychologische flexibiliteit)
  • mindfulness (met als effect onder andere beter kunnen observeren, ook van signalen van binnenuit)
  • acceptatie (onder andere van onzekerheid ten aanzien van de eigen persoon en de toekomst)
  • verheldering van waarden (waarvan verwacht kan worden dat ze een relatief stabiele richtlijn bieden voor keuzen ten aanzien van de toekomst)

Doelstelling

Doel van het project is aanvulling van het actuele LOB instrumentarium met een wetenschappelijk verantwoorde, praktische, innovatieve en effectieve toolkit. De inhoud bestaat uit een diagnostisch instrument, waarmee de keuzesituatie en -vragen van de leerling in kaart worden gebracht. Verder bevat de toolkit concrete oefeningen, gespreksmodellen, werkvormen en verwijzingen. De toolkit wordt gerealiseerd in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van de doelgroep, dat wil zeggen decanen, mentoren en andere keuzebegeleiders van leerlingen in de tweede fase van havo/vwo en aankomende studenten in het hoger onderwijs.

Doelen van de toolkit zijn: (1) vermindering van keuzestress, (2) een meer gerichte en daardoor effectievere aanpak van keuzesituatie en -problemen en (3) studiekeuzen waarmee leerlingen meer commitment ervaren en die daardoor motiverender en stabieler zijn. Een en ander zal bijdragen aan het leren maken van loopbaankeuzen, psychologische flexibiliteit en daarmee een voorspoediger (studie)loopbaanontwikkeling op de lange termijn.

Resultaten

Tijdens de projectfase worden de ontwikkelde producten en de opgedane kennis verspreid via de klankbordcommissie (zie onder het kopje “Partners”), de try-out en workshop, trainingen, netwerkactiviteiten en berichten en publicaties op internetsites, nieuwsbrieven en vaktijdschriften. Als de toolkit naar verwachting aanslaat, zullen we deze volledig digitaal gaan aanbieden. Dat wil onder meer zeggen dat het diagnostisch instrument via internet afgenomen en gescoord gaat worden.

We streven ernaar dat een digitaal platform tot stand komt waar actief gediscussieerd en informatie uitgewisseld wordt over LOB. Wij zullen er tevens naar streven dat de klankbordgroep in stand blijft en - mogelijk na uitbreidingen met bijvoorbeeld de landelijke pedagogische centra en universitaire afdelingen die zich bezighouden met loopbaanontwikkeling - gaat functioneren als platform dat doorgaat met het aanmoedigen, creëren, implementeren en onderzoeken van innovaties voor LOB.

Na de projectfase gaan de trainingen door. De projectuitvoerders zullen actief reacties verzamelen op de toolkit en te zijner tijd op basis van de ervaringen van gebruikers een tweede, herziene editie uitbrengen. Als het project succesvol is, zullen de projectuitvoerders initiatieven nemen om ACT ideeën en werkwijzen ook toe te passen bij loopbaanbegeleiding voor volwassenen.

Tom Luken zal na de projectfase een wetenschappelijk effectonderzoek uitvoeren. Decanen zal gevraagd worden enkele klassen met de toolkit te begeleiden en enkele klassen als vanouds. Bij beide groepen vindt een voor– en nameting plaats met het diagnostisch instrument, zodat de effecten van het gebruik van de toolkit ten opzichte van een controlegroep kunnen worden gemeten. Van het onderzoek zal verslag worden gedaan in een wetenschappelijk tijdschrift en in het beoogde proefschrift* van Tom Luken.

Eindresultaat
De verschillende tools zijn te downloaden via: www.act-in-lob.eu/tools

Meer over de ACT- aanpak lees je op onze site: http://www.innovatiefinwerk.nl/onderwerpen/act 

*Een evaluatieonderzoek van de toolkit schreef Tom Luken eind 2018 en is hier te lezen. Daarin staat ook de toelichting waarom Tom Luken zijn promotieonderzoek niet heeft kunnen uitvoeren.

Artikelen

ACT in Loopbaanbegeleiding

Winnaar NOLOC-campagne Verken de Grenzen

Context en loopbaan ontwikkeling what's new?

Nieuw: een Act Toolkit voor LOB

Meer informatie

Omega advies & coaching
Albert de Folter
Zernikelaan 86
2871 LN  Schoonhoven
albert@omega-adviseurs.nl

Onderwerpen

ACT

Bijlage

Sprekers en experts

Laura Lamers

Inclusief Platformwerk: drie initiatieven, een veelvoud aan inzichten

Hoe maken we beter gebruik van de potentiële meerwaarde van online arbeidsplatforms voor een meer inclusieve arbeidsmarkt? Die vraag stond centraal in de ‘challenge Inclusief Platformwerk’ van NSvP en SBCM, van waaruit drie initiatieven (KlusCV, CurrentWerkt! en LaNSCO United) kansen en obstakels hebben verkend. 
De presentatie van Laura biedt een kijkje in de lessen die zijn opgedaan in het monitoren van de drie challenge initiatieven. Specifiek wordt ingegaan op de kansen van platformwerk voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, en de rol die platformtechnologie kan spelen om kansen voor inclusie te vergroten. Hiermee biedt de presentatie een eerste indruk van de inzichten die worden gedeeld in het boek ‘Inclusief Platformwerk’. 

Laura Lamers is PhD onderzoeker aan de Universiteit Twente, faculteit Faculteit Behavioural, Management and Social Sciences. Haar focus ligt op het snijvlak van technologie en samenleving, meer specifiek menselijke waardigheid. 

Niels Arntz

In een vraaggesprek met Luc Dorenbosch (NSvP) zet Niels uiteen hoe hij als platformondernemer in Nederland aankijkt tegen de ontwikkelingen binnen platformwerk. Hoe luister je als platform naar de mensen die via je platform werken? Wat kunnen samenwerkingen tussen platforms en overheid opleveren? Wat denkt Niels over de kans van slagen van platformwerk, ook als mensen niet geheel zelfstandig kunnen werken? Kan het breder of anders dan nu het geval is? Hoe hij zou willen dat het debat over platformwerk gevoerd zou worden voor meer innovatie op de arbeidsmarkt? 

Niels Arntz is medeoprichter van horecaplatform Temper.

Muriel Serrurier Schepper

Ontdek de kracht van data labeling: kansen voor een diverse en inclusieve arbeidsmarkt

(duopresentatie met Marjolein Grootjen)

In deze sessie ontdekken we hoe mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans krijgen om zichzelf opnieuw te positioneren op de arbeidsmarkt door middel van data labeling in een kantooromgeving. Onder de begeleiding van een deskundige jobcoach werken ze in het AI Annotatie Lab aan hun vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling om zo de weg naar de arbeidsmarkt te vinden. Tijdens de sessie wordt uitgelegd hoe dit project tot stand is gekomen en wat de werkzaamheden precies inhouden. 
Deze sessie biedt een inspirerend verhaal over hoe een nieuw soort werk kan bijdragen aan een inclusieve en rechtvaardige samenleving. Kom langs en laat je inspireren!

Muriël Serrurier Schepper is zelfstandig ondernemer, expert in data en artificial intelligence met een achtergrond in arbeids- en organisatiepsychologie. Zij is auteur van het boek Artificial Intelligence In Actie en leidt het AI Annotatie Lab.  

Marjolein Grootjen

Ontdek de kracht van data labeling: kansen voor een diverse en inclusieve arbeidsmarkt

(duopresentatie met Muriel Serrurier Schepper)

Als jobcoach bij het AI Annotatie Lab vanuit Regio Gooi en Vechtstreek begeleidt Marjolein de kandidaten die zichzelf hebben aangemeld of aangemeld zijn vanuit de verschillende gemeenten. In een traject van 6 maanden vanuit een veilige werkomgeving gaat zij samen met de kandidaat de werknemers- en sociale vaardigheden trainen. Zo komt de kandidaat erachter wat zijn intrinsieke motivatie is om te gaan werken. Tijdens deze sessie deelt ze haar persoonlijke ervaringen en laat ze zien hoe ze deelnemers stap voor stap helpt om verder te komen. Ook wordt besproken waarom dit werk bij uitstek geschikt is voor bepaalde doelgroepen.

Marjolein Grootjen is jobcoach bij WerkgeversServicepunt Regio Gooi en Vechtstreek.

Muriel en Marjolein doen samen 1 sessie

Jessica de Ruijter - Lansco

Platformwerk opzetten vanuit de coöperatieve gedachte

(duopresentatie met Leo Beekmans)

Hoe kan werken vinden via een platform nieuwe kansen bieden voor participatie en inclusie? 
In deze inspiratiesessie komen twee voorbeelden voorbij hoe de platformtechnologie vanuit de coöperatieve gedachte wordt ingezet om mensen met een uitkering te helpen met het verkrijgen van nieuwe opdrachten en werkzaamheden. Leo Beekmans van BridgeWorks en Jessica de Ruijter van LaNSCO United vertellen waarom zij deze platformen hebben opgezet, wie zij daarmee bereiken en welke nieuwe kansen deze platformen bieden voor een inclusieve arbeidsmarkt. Ook gaan ze in op hoe zo’n platform werkt in samenwerking met een sociale coöperatie, en wat hun ervaringen en geleerde lessen zijn.

Jessica de Ruijter is directeur van LaNSCO en medeoprichter van sociale coöperatie de Blauwe Paraplu.

Leo Beekmans

(duopresentatie met Jessica de Ruijter)

Leo Beekmans is arbeidsdeskundige, re-integratieconsulent, coach bij WerkmansMobiliteit en bij BridgeWorks

Robbert Boonk

Het beste wat je iemand kunt geven is een kans!

(duopresentatie met Laurens Waling)

Een matching platform voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt - zonder de oneerlijke concurrentie van mensen zonder beperking. Een matching platform waar werkgevers hun vacature en hun organisatie moeten toetsen op beperkende factoren. Alleen zo ontstaan er matches zonder beperkingen. Robbert Boonk ontwikkelde dit initiatief samen met vijf internationale partners, en inmiddels is het systeem bijna operationeel. In hun zoektocht kwamen ze het hightech platform van 8Vance tegen, waar matches worden gemaakt met behulp van Artificial Intelligence (AI). Kandidaten maken een zogenaamd ‘Ability Profile’ aan en dat doet de werkgever ook voor zijn vacature. 

Het systeem Work 4 Everyone is bijna klaar. In deze sessie laat Robbert Boonk aan de hand van de proefversie alvast zien hoe het werkt. Robbert en Laurens vertellen wat het is, hoe het werkt en wat de impact hiervan kan zijn. 

Robbert Boonk is directeur van de PHH Academie (opleider van gecertificeerde jobcoaches) en mede-initiator van matching platform Work 4 Everyone.

Laurens Waling

(duopresentatie met Robbert Boonk)

Laurens Waling is organisatievernieuwer en Chief Evangelist bij 8vance Matching Technologies.

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons