55-plussers en hun 'tweede bedrijf'

Er bestaat al jarenlang een besef dat het zowel voor de fysieke als voor de mentale gezondheid van het individu goed is om op latere leeftijd actief te blijven(1). De actieve oudere leeft langer en blijft langer gezond(2). Bewegen en mentale uitdagingen aangaan werpen vruchten af. Zo biedt de maatschappij steeds meer mogelijkheden voor 55-plussers om te blijven participeren door middel van vrijwilligerswerk. Veel 55-plussers vinden hierin een grote voldoening doordat zij op deze wijze een zinvolle maatschappelijke bijdrage kunnen leveren.

Voldoende ruimte om langer door te werken?

Er is echter ook al enige tijd een tendens te zien dat steeds meer 55-plussers de wens hebben om langer door te werken(3). Mensen kiezen ervoor hun talenten, vaardigheden en deskundigheden op latere leeftijd te blijven inzetten en zich op deze wijze door te ontwikkelen; er is sprake van lifetime learning. Aan deze goede en gezonde ontwikkeling kleeft wel een rafelrandje. Biedt de huidige economische situatie wel voldoende ruimte deze duurzame inzetbaarheid ten volle te benutten? Ons land behoort nog steeds tot de landen die kampen met langdurig werklozen(4). De 55-plussers zijn daarin oververtegenwoordigd(5). De vraag dringt zich op of er alternatieven te bedenken zijn waarin de 55-plussers geen afwachtende houding hoeven aan te nemen maar zelf initiatieven kunnen ontplooien om dat doel – doorwerken op een niveau dat overeenkomt met hun expertise en werkervaring - te bereiken?

Ondernemerschap als tweede bedrijf

Steeds meer 55-plussers tonen belangstelling voor eigen ondernemerschap(6). Zij willen het in hun werkzame leven opgebouwde kapitaal behouden door een doorstart te maken en een “tweede bedrijf”(7) te beginnen. Het mes snijdt aan twee kanten. Het bedrijfsleven c.q. de maatschappij profiteert van de opgebouwde expertise en ervaring van 55-plussers en 55-plussers raken er steeds meer van doordrongen dat een energiek en actief leven een bijdrage levert aan hun gezondheid.

Stille reserves

Een deel van deze startende oudere ondernemers maakt succesvol gebruik van het eigen netwerk, maar bij een carrièreswitch is het de vraag of dat netwerk toereikend is. Een niet-onaanzienlijk deel van deze starters slaagt er niet in om als ondernemer financieel het hoofd boven water te houden. Cijfers van de KvK lijken dit te ondersteunen(8). Onderzoek(9) laat zien dat van de succesvolle doorstarters bijna een kwart die doorstart gemaakt heeft na minimaal een jaar niet te hebben gewerkt. Daarnaast blijkt uit dat onderzoek dat het merendeel van de 65-plussers zelf niet meer actief op zoek is naar werk maar wel weer wil gaan werken als er een beroep op hen gedaan zou worden. Het blijven aanboren van deze “stille reserve” bij 65-plussers beschouwen wij als een missie van Senior2go. Het bevordert hun maatschappelijke bijdrage en deze vorm van participatie komt een hechtere samenleving ten goede.

Is de stap naar ondernemerschap te groot?

Ondanks allerlei inspanningen van maatschappelijke instanties en organisaties die de belangen van ondernemers behartigen lijkt, met de recente cijfers van de KvK in het achterhoofd, de stap naar ondernemersland voor veel startende oudere ondernemers te groot. Opgemerkt kan worden dat zij mogelijkerwijs niet voldoen aan karakteristieken die kenmerkend zijn voor het ondernemerschap. Het ziet ernaar uit dat dit maar een deel van de waarheid is. Opvallend aan de al eerdergenoemde groep doorstarters(10) is namelijk dat zij wel voldoen aan eigenschappen die ondernemers kenmerken.

Platform voor 55-plussers

De toegenomen bewustwording dat het voor het fysieke en geestelijke welzijn van het individu van belang is om op latere leeftijd actief te blijven, heeft Senior2go ertoe gebracht een (arbeids)platform te creëren voor ondernemende 55-plussers. Zo worden zij gestimuleerd om op een alternatieve wijze zelf initiatieven te ontplooien door op een niveau dat overeenkomt met hun expertise en werkervaring door te blijven werken. Door deel te nemen aan Senior2go kunnen zij een samenwerkingspartner vinden om met elkaar een dienst, product of maatschappelijk project te realiseren. Daarbij wordt gekeken naar complementaire competenties. En dat leidt soms tot verrassende nieuwe inzichten en tot kennisuitwisseling die gepaard gaat met het doorontwikkelen van de eigen vaardigheden en capaciteiten. De afweging of met de ander een samenwerkingsverband wordt aangegaan, maken de betrokkenen zelf. Veel 55-plussers geven aan dat het verwezenlijken van dit “tweede bedrijf” voor hen een intrinsieke waarde (6) moet hebben; het moet met plezier worden uitgevoerd.

Leo Dunki Jacobs (psycholoog) en Just van den Ende (econoom) zijn beiden gepensioneerd. Vanuit hun verbazing dat zoveel energieke mensen na hun werkzame leven hun opgedane kennis, deskundigheid en expertise veelal niet of beperkt gebruiken, ontstond het concept Senior2go.

Noten
1 Zilveren Kracht, een project van Movisie, 2008. http://www.activage.nl/files/Zilveren_kracht_in_cijfers.pdf
2 Preventing Chronic Disease, 2015. http://www.cdc.gov/pcd/issues/2015/pdf/15_0040.pdf
3 Wijzer in geldzaken, 2016. http://www.wijzeringeldzaken.nl/pensioen3daagse/nieuws/onderzoek-50pluss...
4 Nederland niet meer ziek, wel lang werkloos. Analyse DNB. Volkskrant. 2015
5 Werkloosheidsdaling bereikt mijlpaaltje. CBS. Volkskrant, 2016
6 CBS, 2016. http://www.ikwordzzper.nl/landelijk/zzp-kennisbank/cijfers-en-kengetalle...
7 Het tweede bedrijf /Ander werk na je pensioen Nidi, 2014
8 KvK, 2016. http://www.kvk.nl/over-de-kvk/nieuws-en-persberichten/07-2015-kvk-bedrij...
9 Doorwerken over de drempel van het pensioen. Kène Henkens, Hanna van Solinge, Harry van Dalen, 2013
10 Becoming an Entrepreneur after Retirement. Hanna van Solinge, 2015

Thema's

Onderwerpen

Reageren

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons