De Omkering. Whitepaper door Aukje Nauta

De Omkering NSvP

Technologische ontwikkelingen zijn exponentieel, waardoor werk veel vraagt van denkkracht en creativiteit van mensen, terwijl tegelijk zogenoemd 'codificeerbaar' werk meer en meer door robots en computers wordt overgenomen. Groei en krimp van bedrijven gaan razendsnel, een belangrijke reden waarom werk steeds vaker flexibel in plaats van vast is, en ook nog eens snel van aard en inhoud verandert. Tel daarbij op dat mensen steeds langer leven, dus ook langer zullen moeten werken, en het wordt duidelijk dat de 'match' tussen mens en werk steeds lastiger wordt.

De Nederlandse Stichting voor Psychotechniek (NSvP) focust van oudsher op de mens in de context van werk. Voor de individuele mens is het van levensbelang om, onder andere via (betaald) werk, invulling te geven aan vier basale behoeften: de behoeften aan (bestaans)zekerheid, verbinding met andere mensen, autonomie en competentie. De bovengeschetste ontwikkelingen in de wereld van werk leiden ertoe dat bepaalde groepen mensen deze basale behoeften steeds moeilijker via werk kunnen vervullen. Want door robotisering verdwijnt veel werk, wat (bestaans)zekerheid van sommigen aantast. Veel ander werk is zodanig complex en dynamisch, dat het de competentie van velen te boven gaat. Flexibel werk maakt dat sommigen via werk nauwelijks nog duurzame verbindingen aangaan. De noodzaak tot langer doorwerken tast sommigen aan in hun autonomie.

Wat schuurt, is dat de mens steeds slechter in te passen lijkt in de wereld van werk. Dat geldt des te sterker voor mensen die toch al kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt, waaronder mensen met beperkingen of met een niet-westerse achtergrond; zij worden op de werkvloer regelmatig gestereotypeerd en gediscrimineerd.

De NSvP wil daarom een slinger geven aan een beweging die we De Omkering noemen. Een beweging die het werk aanpast aan de mens - in plaats van de mens aan het werk. Een beweging die ruimte schept voor verschil in talent. Het kernvraagstuk dat de NSvP de komende jaren wil aanpakken, luidt: Hoe richten we de toekomst van werk zo in, dat basale menselijke waarden en behoeften optimaal tot hun recht komen? In het bijzonder belichten we thema's die dilemma's rondom de vier basale behoeften herbergen, namelijk: zelfredzaamheid, andergerichtheid, zelfbepaling en zelfverwerkelijking.

De NSvP adresseert deze thema's via een nieuwe werkwijze. Centraal staat een jaarlijks innovatie-event (OmkeerEvent). Een denktank bedenkt thema's, op basis waarvan het NSvP-bestuur concrete challenges kiest. De beste oplossingen voor de challenges worden in de praktijk experimenteel getoetst. Een wetenschapper onderzoekt de effecten van deze experimenten. De opgebouwde kennis wordt gedeeld via het Kenniscentrum www.innovatiefinwerk.nl. De oproep voor de challenges en het innovatie-event worden gedaan via de actiewebsite omkering.innovatiefinwerk.nl

Bijlage

Thema's

Onderwerpen

Reacties

L.s., Ik ben verheugd, dat er op een andere manier naar werk binnen bedrijven en organisaties wordt gekeken en de mens als INDIVIDU centraal wordt gesteld. Toch vraag ik mij af, hoe deze denkbeelden snel weerklank zullen krijgen in het bedrijfsleven, overheid, onderwijs, etc. Want er bestaat nog veel onwetendheid, angst, arrogantie, etc. om hiermee aan de slag te gaan. Tot een paar dagen geleden had ik nog nooit gehoord van de site innovatiefinwerk.nl. dus kennelijk leeft dit nog niet erg sterk in onze samenleving, want anders had ik dit naar alle waarschijnlijkheid eerder geweten. Tenslotte : ik zou het zeer op prijs stellen, als er kritisch gekeken wordt naar het gebruik van Engelse woorden, uitdrukkingen, etc. Ik heb niets tegen het Engels, maar ben van mening, dat een vermenging, het te pas en onpas gebruik maken van deze woorden en uitdrukkingen een aanslag is op onze taal en wijze van uitdrukken. Ik constateer, dat deze tendens steeds meer toeneemt, met als gevolg, dat een goede uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands steeds meer achteruit zal gaan. Dit is geen "bias" van mij. Dit woord kwam ik o.a. tegen in één van Uw rapporten en heeft mij zeer verbaasd, dat de auteur van dit woord gebruik maakte. Nogmaals ik heb geen bezwaar tegen het Engels (of Amerikaans), maar vermeng het niet met het Nederlands. Maurice van Mourik

Reageren

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons