zorg verpleegzorg

Aanvrager

Artemea

Periode

november 2011 tot november 2012

Professionals werkzaam in de gezondheidszorg, ggz en het welzijnswerk ervaren in toenemende mate tijdproblemen in hun werk bij cliënten. Het gaat om de beleving van werkdruk, gebrek aan tijd, het voorkomen van onvoldoende concentratie bij werkzaamheden en gebrek aan aandacht voor cliënten. Wanneer dit langere tijd duurt, kan de stress leiden tot burnout, ziekteverzuim en langdurige uitval. Onderzoek van de Raad voor de Zorg (Dilemma’s van verpleegkundigen en verzorgenden, 2009) laat zien dat de meerderheid van de onderzochte beroepsbeoefenaren dagelijks spanningsvelden ervaart tussen de vraag van de cliënt, de eigen professionele vereisten en de beschikbare tijd en middelen in het werkproces. Morele dilemma’s die deze beroepsbeoefenaren ervaren, hebben eveneens te maken met keuzeprocessen en de ervaring dat het aan tijd ontbreekt om zorgvuldig in te gaan op zorgvragen van cliënten (Veer en Francke, 2009). Recent promotieonderzoek (Zorg: een kwestie van tijd, Verbeek 2001) bevestigt de noodzaak van betere afstemming van zorgtijd op tijdperspectieven van cliënten. Cliënten hebben de behoefte om niet meer in vaste tijdspatronen professionele ondersteuning af te nemen, maar dit te krijgen op tijden die passen bij de leefwijze van cliënten. Vraagsturing is de trend in de publieke sector, terwijl de middelen verhoudingsgewijs niet toe- maar afnemen. De huidige beroepsopleidingen en professionele know how zijn ontwikkeld in een periode waarin op de werkvloer relatief veel ruimte was voor informeel werkoverleg en onderlinge uitwisseling. In toenemende mate wordt echter van professionals in de zorg- en welzijnsector gevraagd om in contact met cliënten en/of doelgroepen snel beslissingen te nemen over hun tijdsinzet.

Doelstelling

  1. Het ontwikkelen van praktische werkmethoden en vaardigheden van professionals in de zorg- en welzijnssector op het gebied van gebruik van (werk)tijd, het organiseren van het primaire werkproces en het afstemmen of ‘timen’ van contacten met de doelgroep. Het project ondersteunt professionals bij het inzichtelijk maken van tijdsfricties en het hanteren hiervan.
  2. Kennisontwikkeling, dwz. het ontwikkelen van een hogeschool brede Minor die de toekomstige professional in staat stelt in de beroepspraktijk goed met de (werk)tijd om te gaan.

Resultaten

  • Een Tijddiagnose: twee werkvormen voor het in kaart brengen en bespreken van tijdsproblemen bij zorgmedewerkers, zowel wat betreft de feitelijke werkorganisatie en inzet van tijd als wat betreft de beleving van tijd.
  • Een handleiding voor toepassing door teamleiders en medewerkers.
  • Praktijkvoorbeelden met verbeterde werkprocessen op de werkvloer.
  • Essays van studenten, presentaties door studenten.
  • Uitvoering van de hogeschoolbrede Minor gedurende twee jaar onder de paraplu van het Lectoraat, waarna deze wordt overgedragen aan de Academie voor Sociale Professies.

Lees hier het eindverslag met een uitgebreide beschrijving van het project.
Lees eventueel ook deze artikelen over de resultaten: Tijd maken voor bewoners. Het kan en Leren omgaan met tijdsdruk in de zorg

Meer informatie

Artemea 
Gabriëlle Verbeek 
Tempellaan 18 
3721 VH  Bilthoven
030 – 2203230 
gverbeek@artemea.nl

Onderwerpen

Bijlage

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons