zorg verpleegzorg

Aanvrager

Artemea

Periode

november 2011 tot november 2012

Professionals werkzaam in de gezondheidszorg, ggz en het welzijnswerk ervaren in toenemende mate tijdproblemen in hun werk bij cliënten. Het gaat om de beleving van werkdruk, gebrek aan tijd, het voorkomen van onvoldoende concentratie bij werkzaamheden en gebrek aan aandacht voor cliënten. Wanneer dit langere tijd duurt, kan de stress leiden tot burnout, ziekteverzuim en langdurige uitval. Onderzoek van de Raad voor de Zorg (Dilemma’s van verpleegkundigen en verzorgenden, 2009) laat zien dat de meerderheid van de onderzochte beroepsbeoefenaren dagelijks spanningsvelden ervaart tussen de vraag van de cliënt, de eigen professionele vereisten en de beschikbare tijd en middelen in het werkproces. Morele dilemma’s die deze beroepsbeoefenaren ervaren, hebben eveneens te maken met keuzeprocessen en de ervaring dat het aan tijd ontbreekt om zorgvuldig in te gaan op zorgvragen van cliënten (Veer en Francke, 2009). Recent promotieonderzoek (Zorg: een kwestie van tijd, Verbeek 2001) bevestigt de noodzaak van betere afstemming van zorgtijd op tijdperspectieven van cliënten. Cliënten hebben de behoefte om niet meer in vaste tijdspatronen professionele ondersteuning af te nemen, maar dit te krijgen op tijden die passen bij de leefwijze van cliënten. Vraagsturing is de trend in de publieke sector, terwijl de middelen verhoudingsgewijs niet toe- maar afnemen. De huidige beroepsopleidingen en professionele know how zijn ontwikkeld in een periode waarin op de werkvloer relatief veel ruimte was voor informeel werkoverleg en onderlinge uitwisseling. In toenemende mate wordt echter van professionals in de zorg- en welzijnsector gevraagd om in contact met cliënten en/of doelgroepen snel beslissingen te nemen over hun tijdsinzet.

Doelstelling

  1. Het ontwikkelen van praktische werkmethoden en vaardigheden van professionals in de zorg- en welzijnssector op het gebied van gebruik van (werk)tijd, het organiseren van het primaire werkproces en het afstemmen of ‘timen’ van contacten met de doelgroep. Het project ondersteunt professionals bij het inzichtelijk maken van tijdsfricties en het hanteren hiervan.
  2. Kennisontwikkeling, dwz. het ontwikkelen van een hogeschool brede Minor die de toekomstige professional in staat stelt in de beroepspraktijk goed met de (werk)tijd om te gaan.

Resultaten

  • Een Tijddiagnose: twee werkvormen voor het in kaart brengen en bespreken van tijdsproblemen bij zorgmedewerkers, zowel wat betreft de feitelijke werkorganisatie en inzet van tijd als wat betreft de beleving van tijd.
  • Een handleiding voor toepassing door teamleiders en medewerkers.
  • Praktijkvoorbeelden met verbeterde werkprocessen op de werkvloer.
  • Essays van studenten, presentaties door studenten.
  • Uitvoering van de hogeschoolbrede Minor gedurende twee jaar onder de paraplu van het Lectoraat, waarna deze wordt overgedragen aan de Academie voor Sociale Professies.

Lees hier het eindverslag met een uitgebreide beschrijving van het project.
Lees eventueel ook deze artikelen over de resultaten: Tijd maken voor bewoners. Het kan en Leren omgaan met tijdsdruk in de zorg

Meer informatie

Artemea 
Gabriëlle Verbeek 
Tempellaan 18 
3721 VH  Bilthoven
030 – 2203230 
gverbeek@artemea.nl

Onderwerpen

Bijlage

Sprekers en experts

Laura Lamers

Inclusief Platformwerk: drie initiatieven, een veelvoud aan inzichten

Hoe maken we beter gebruik van de potentiële meerwaarde van online arbeidsplatforms voor een meer inclusieve arbeidsmarkt? Die vraag stond centraal in de ‘challenge Inclusief Platformwerk’ van NSvP en SBCM, van waaruit drie initiatieven (KlusCV, CurrentWerkt! en LaNSCO United) kansen en obstakels hebben verkend. 
De presentatie van Laura biedt een kijkje in de lessen die zijn opgedaan in het monitoren van de drie challenge initiatieven. Specifiek wordt ingegaan op de kansen van platformwerk voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, en de rol die platformtechnologie kan spelen om kansen voor inclusie te vergroten. Hiermee biedt de presentatie een eerste indruk van de inzichten die worden gedeeld in het boek ‘Inclusief Platformwerk’. 

Laura Lamers is PhD onderzoeker aan de Universiteit Twente, faculteit Faculteit Behavioural, Management and Social Sciences. Haar focus ligt op het snijvlak van technologie en samenleving, meer specifiek menselijke waardigheid. 

Niels Arntz

In een vraaggesprek met Luc Dorenbosch (NSvP) zet Niels uiteen hoe hij als platformondernemer in Nederland aankijkt tegen de ontwikkelingen binnen platformwerk. Hoe luister je als platform naar de mensen die via je platform werken? Wat kunnen samenwerkingen tussen platforms en overheid opleveren? Wat denkt Niels over de kans van slagen van platformwerk, ook als mensen niet geheel zelfstandig kunnen werken? Kan het breder of anders dan nu het geval is? Hoe hij zou willen dat het debat over platformwerk gevoerd zou worden voor meer innovatie op de arbeidsmarkt? 

Niels Arntz is medeoprichter van horecaplatform Temper.

Muriel Serrurier Schepper

Ontdek de kracht van data labeling: kansen voor een diverse en inclusieve arbeidsmarkt

(duopresentatie met Marjolein Grootjen)

In deze sessie ontdekken we hoe mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans krijgen om zichzelf opnieuw te positioneren op de arbeidsmarkt door middel van data labeling in een kantooromgeving. Onder de begeleiding van een deskundige jobcoach werken ze in het AI Annotatie Lab aan hun vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling om zo de weg naar de arbeidsmarkt te vinden. Tijdens de sessie wordt uitgelegd hoe dit project tot stand is gekomen en wat de werkzaamheden precies inhouden. 
Deze sessie biedt een inspirerend verhaal over hoe een nieuw soort werk kan bijdragen aan een inclusieve en rechtvaardige samenleving. Kom langs en laat je inspireren!

Muriël Serrurier Schepper is zelfstandig ondernemer, expert in data en artificial intelligence met een achtergrond in arbeids- en organisatiepsychologie. Zij is auteur van het boek Artificial Intelligence In Actie en leidt het AI Annotatie Lab.  

Marjolein Grootjen

Ontdek de kracht van data labeling: kansen voor een diverse en inclusieve arbeidsmarkt

(duopresentatie met Muriel Serrurier Schepper)

Als jobcoach bij het AI Annotatie Lab vanuit Regio Gooi en Vechtstreek begeleidt Marjolein de kandidaten die zichzelf hebben aangemeld of aangemeld zijn vanuit de verschillende gemeenten. In een traject van 6 maanden vanuit een veilige werkomgeving gaat zij samen met de kandidaat de werknemers- en sociale vaardigheden trainen. Zo komt de kandidaat erachter wat zijn intrinsieke motivatie is om te gaan werken. Tijdens deze sessie deelt ze haar persoonlijke ervaringen en laat ze zien hoe ze deelnemers stap voor stap helpt om verder te komen. Ook wordt besproken waarom dit werk bij uitstek geschikt is voor bepaalde doelgroepen.

Marjolein Grootjen is jobcoach bij WerkgeversServicepunt Regio Gooi en Vechtstreek.

Muriel en Marjolein doen samen 1 sessie

Jessica de Ruijter - Lansco

Platformwerk opzetten vanuit de coöperatieve gedachte

(duopresentatie met Leo Beekmans)

Hoe kan werken vinden via een platform nieuwe kansen bieden voor participatie en inclusie? 
In deze inspiratiesessie komen twee voorbeelden voorbij hoe de platformtechnologie vanuit de coöperatieve gedachte wordt ingezet om mensen met een uitkering te helpen met het verkrijgen van nieuwe opdrachten en werkzaamheden. Leo Beekmans van BridgeWorks en Jessica de Ruijter van LaNSCO United vertellen waarom zij deze platformen hebben opgezet, wie zij daarmee bereiken en welke nieuwe kansen deze platformen bieden voor een inclusieve arbeidsmarkt. Ook gaan ze in op hoe zo’n platform werkt in samenwerking met een sociale coöperatie, en wat hun ervaringen en geleerde lessen zijn.

Jessica de Ruijter is directeur van LaNSCO en medeoprichter van sociale coöperatie de Blauwe Paraplu.

Leo Beekmans

(duopresentatie met Jessica de Ruijter)

Leo Beekmans is arbeidsdeskundige, re-integratieconsulent, coach bij WerkmansMobiliteit en bij BridgeWorks

Robbert Boonk

Het beste wat je iemand kunt geven is een kans!

(duopresentatie met Laurens Waling)

Een matching platform voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt - zonder de oneerlijke concurrentie van mensen zonder beperking. Een matching platform waar werkgevers hun vacature en hun organisatie moeten toetsen op beperkende factoren. Alleen zo ontstaan er matches zonder beperkingen. Robbert Boonk ontwikkelde dit initiatief samen met vijf internationale partners, en inmiddels is het systeem bijna operationeel. In hun zoektocht kwamen ze het hightech platform van 8Vance tegen, waar matches worden gemaakt met behulp van Artificial Intelligence (AI). Kandidaten maken een zogenaamd ‘Ability Profile’ aan en dat doet de werkgever ook voor zijn vacature. 

Het systeem Work 4 Everyone is bijna klaar. In deze sessie laat Robbert Boonk aan de hand van de proefversie alvast zien hoe het werkt. Robbert en Laurens vertellen wat het is, hoe het werkt en wat de impact hiervan kan zijn. 

Robbert Boonk is directeur van de PHH Academie (opleider van gecertificeerde jobcoaches) en mede-initiator van matching platform Work 4 Everyone.

Laurens Waling

(duopresentatie met Robbert Boonk)

Laurens Waling is organisatievernieuwer en Chief Evangelist bij 8vance Matching Technologies.

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons