Moeilijk kiezen

moeilijk kiezen

Bij loopbaanontwikkeling draait het om drie vragen: Wat kan ik? Wat wil ik? En hoe kan ik dat bereiken? De vraag: Wat wil ik? is voor veel mensen moeilijk te beantwoorden en ook in de HRM en loopbaanwereld is niet direct duidelijk wat mensen nodig hebben om deze vraag te beantwoorden en goede keuzes te maken. De NSvP richt zich komend jaar onder andere op het thema loopbaanontwikkeling en loopbaankeuzes. 

Innerlijk kompas
Het lijkt van belang dat mensen een innerlijk kompas ontwikkelen om in een wereld van toenemende keuzemogelijkheden passende keuzes te maken ten aanzien van studie en loopbaan. Hoe kan je mensen helpen om te ontdekken wat voor hen belangrijke drijfveren, waarden en inhoudelijke thema's zijn waar zij zich langdurig mee willen verbinden en die leidend kunnen zijn voor toekomstige loopbaankeuzes?

Jongeren
Het valt op dat er een grote groep jongeren na afloop van de schoolperiode heel moeilijk kan aangeven wat eigen drijfveren zijn, wat eigen kenmerkende talenten zijn en wat hun toegevoegde waarde in een arbeidsorganisatie kan zijn. De druk op prestaties lijkt teveel nadruk te leggen op wat we allemaal moeten en biedt weinig ruimte voor de vraag wat we eigenlijk zelf willen. Het tijdsperspectief is gericht op de korte termijn, de volgende toets het halen van een diploma. Maar daarmee wordt de opleiding een doel op zich, terwijl het uiteindelijk een middel moet zijn om met de opgedane kennis en vaardigheden een nuttige bijdrage te leveren aan deze maatschappij. Maar de vraag welke bijdrage je wilt leveren krijgt weinig aandacht. Hoe maken jongeren de keuzes waar ze voor staan? Hoe geven ze richting als er zoveel mogelijkheden zijn?

Werk verandert
Maar het zijn niet alleen jongeren die moeite hebben met kiezen. Functies zijn minder vast omschreven en mensen blijven minder lang in dezelfde functie, of bij eenzelfde werkgever werkzaam Het maken van keuzes tijdens de loopbaan speelt een veel belangrijkere rol dan 50 jaar geleden. Ook veranderende arbeidsrelaties maken een duidelijk innerlijk kompas belangrijk. Er is meer ruimte om zelf invulling te geven aan het werk dat je doet, invloed uit te oefenen op de werkcontext en taken te vinden bij eigen interesses en capaciteiten (denk aan maatwerkafspraken, I-deals en jobcrafting). Werkgevers werven en selecteren minder functiegericht (persoon passen op de functie) maar zoeken eerder mensen met ontwikkelingspotentieel om vervolgens passende taken en projecten bij hun capaciteiten te vinden.

Tijdsgewricht
Het gaat om een tijdsgewricht, meent Tex Gunning. Een sterk geïndividualiseerde samenleving geeft ruimte en vrijheid. Onze welvaart biedt tal van keuze mogelijkheden. Maar het leidt ook tot een zoeken naar samenhang en zingeving. Oorzaak volgens hem: mensen zijn verworden tot radertjes in organisaties, raken het zicht op zingeving kwijt. We willen een waardevol leven leiden dat meer waarde omvat dan alleen economische waarde. Een leven leiden dat zin geeft en verbondenheid ervaren met anderen. Maar daarmee wordt werk belangrijker en kiezen moeilijker; de angst voor een verkeerde keuze neemt toe. 

Toekomst perspectief
De NSvP wil dit jaar kijken naar loopbaankeuzes van jongeren en werkenden. Wat zijn overeenkomsten en verschillen in de vragen die zij hebben? Wat werkt belemmerend bij het maken van keuzes en wat versterkt? Wat zijn bestaande inzichten die helpen om loopbaankeuzes te maken? Wat zijn succesvolle praktijkervaringen? Wat kunnen van deze aanpakken leren? Wat zijn interessante invalshoeken die waard zijn om nader onderzocht te worden? We nodigen jongenen, werkenden en professionals van harte uit om mee te denken!

Lees ook: 

  • Marinka Kuijpers heeft 30 november 2012 haar inaugurele rede gehouden in verband met de aanvaarding van de bijzondere leerstoel 'Leeromgeving en leerloopbanen in het (v)mbo'. In de rede zijn de uitkomsten van onderzoek naar loopbaancompetenties en de leeromgeving van leerlingen in het beroepsonderwijs dat Marinka Kuijpers samen met Frans Meijers de afgelopen jaren heeft gedaan weergegeven. De titel van de rede is 'Architectuur van leren voor de loopbaan: richting en ruimte. http://www.platformsvmbo.nl/dossiers/documenten/OratieKuijpers_web.pdf
  • Ook werd er een  filmpje gemaakt waarin haar inzichten over het ontwikkelen van loopbaancompetenites zijn geïllustreerd: http://www.youtube.com/watch?v=AfV8QOR9zEA&feature=youtu.be

Projecten
Projecten op het gebied van loopbaanontwikkeling die door de NSvP werden ondersteund:

 

Thema's

Onderwerpen

Reageren

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons