Stel dat uw pas gediplomeerde zoon of dochter u meedeelt een baan te hebben ‘gescored’. Niet zomaar een ‘baantje’ voor in weekend of avonduren, maar een echte ‘baan-baan’.

Werk maken van inzetbaarheid is dé troef voor wie in deze turbulente tijden overeind wil blijven op de arbeidsmarkt. ‘We praten er al jaren over, maar doen er veel te weinig aan’, stelt Aukje Nauta, bijzonder hoogleraar Employability in Werkrelaties aan de UvA en partner bij Factor Vijf.

Op 21 juni vond in de Koningszaal in Artis het symposium Tango op de werkvloer plaats. De conferentie stond in het in het teken van de feestelijke presentatie van het gelijknamige boek dat Aukje Nauta in opdracht van de NSvP heeft geschreven.

I-deals, arbeidsrelatie volgens maatwerkafspraken

Binnen een volwassen arbeidsrelatie functioneren medewerker en leidinggevende meer als gelijkwaardige partner dan als onder- en bovengeschikte; staan vertrouwen, respect en wederkerigheid centraal en wisselen medewerker en leidinggevende voortdurend informatie uit over prestaties, ontwikkelbehoeften en loopbaanwensen. Dit maakt een volwassen arbeidsrelatie tot een goede basis voor het sluiten van maatwerkafspraken, i-deals.

Hoe oud was u, toen u voor het eerst nadacht over arbeidsrelaties? Ik denk dat ik tien was. Ons huis lag dicht bij een stoelenfabriek. Soms speelden we in een loods waarin pasgezaagde planken lagen te drogen. De baas joeg ons daar wel weg, maar meestal zag hij ons niet. Zijn werknemers zag hij trouwens ook niet altijd, want achter in de loods stonden zij een sigaretje te roken.

Een ander psychologisch contract

Duurzame inzetbaarheid is tegelijkertijd noodzaak én ideaal. Het is ingegeven door de snelle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en het biedt werknemers kansen op ontplooiing die er voorheen niet waren. Maar het idee botst ook regelmatig met de werkelijkheid, waarin oude verhoudingen en afspraken tussen werkgever, werknemers en bonden veranderingen in de weg staan. Hoe vinden organisaties een oplossing voor dit dilemma?

Wouke Lam

Diversiteitsbeleid wordt bij de overheid – net als in het bedrijfsleven – nogal eens beschouwd als synoniem voor doelgroepenbeleid. De kwantitatieve doelstellingen voor vrouwen en allochtonen van het vorige kabinet versterkte dat beeld. De huidige regering heeft de koers verlegd.

Met allochtone werknemers speel je beter in op wensen van klanten en met meer vrouwen in de top van banken had de financiële crisis wellicht kunnen worden voorkomen. Dit zijn populaire aannames over diversiteit. Deskundigen uit alle windrichtingen zijn het er over eens: diversiteit aan personeel moet je optimaal benutten, want een afwisselende samenstelling van teams en organisaties levert nieuwe ideeën en voorkomt tunnelvisie.

Niet zo lang geleden trof ik een geestige cartoon van een leidinggevende die zijn allochtone medewerker prijst met de opmerking: “Hij heeft van die leuke creatieve ideeën!” Deze cartoon sluit aan bij de opvatting dat culturele diversiteit kan bijdragen aan de creativiteit en innovatie van teams. Maar is dat ook echt zo?

Op 10 februari werd in de fundatie van Renswoude een paneldiscussie gehouden over Zelfsturing in mobiliteit en loopbaanontwikkeling. ‘Werk’ moet zich anders organiseren, ruimte bieden en ondernemerschap stimuleren. Daarbij past ook een andere benadering van loopbaanontwikkeling en mobiliteit, is de gedachte. Een publiek van 120 geïnteresseerden boog zich over de vraag: Hoe kan zelfsturing in loopbaanontwikkeling vorm krijgen in organisaties? Wat zijn valkuilen en wat zijn voorwaarden voor succes?

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons