Duurzame inzetbaarheid is de laatste jaren een belangrijk maatschappelijk thema geworden. Demografische en arbeidsmarktontwikkelingen benadrukken de noodzaak van competente, gezonde en gemotiveerde werknemers die in staat zijn tot aan de (uitgestelde) pensioenleeftijd, of zelfs nog daarna, aan het arbeidsproces deel te nemen. In dit artikel gaan we in op de inhoud en betekenis van duurzame inzetbaarheid en de aandacht die empirisch onderzoek hieraan heeft besteed.
Eerst bespreken we de noodzaak van duurzame inzetbaarheid en verschillende aspecten van dit begrip. We stellen daarna de vraag: wat is eigenlijk een oudere werknemer? Vervolgens besteden we aandacht aan verschillende onderzoekslijnen die zich met duurzame inzetbaarheid en oudere werknemers hebben beziggehouden. Daarna komen verschillende interventies voor het bewaken en bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van werkenden aan de orde. We besluiten het artikel met een kritische terugblik.

 

De duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers: een overzicht, door Beatrice van der Heijden, Karen van Dam, Tinka van Vuuren, gepubliceerd in Gedrag & Organisatie, nr. 1- 2016. Volg onderstaande link om het hele artikel te lezen.

Auteur(s)
Karen van Dam, Tinka van Vuuren, Beatrice van der Heijden
Uitgever
Boom uitgevers
URL

Het Nieuwe Werken staat bij veel organisaties hoog op de agenda. Om kennis en ervaringen rond HNW te delen is in november 2012 de publicatie ‘De kunst van vertrouwen. Gemeenten aan de slag met Het Nieuwe Werken’ uitgekomen. Zeven gemeenten laten zien wat HNW betekent en op welke wijze zij aan de slag zijn. Ter inspiratie voor iedereen die HNW op de agenda heeft staan.

Met 10 praktijkverhalen:

 • Ruimte voor vertrouwen
 • Interpolis
 • Naardens holisme
 • Ervaringen van buiten
 • Het geheim van ‘s-Hertogenbosch
 • Rijnwoude doet het samen
 • Alles stroomt in Hengelo
 • Lessen uit de Haarlemse praktijk
 • Het Schagense werken
 • Comeback in Oisterwijk
Uitgever
A+O fonds

Eerder onderzoek heeft laten zien dat diversiteitsinterventies kunnen bijdragen aan de binding (d.w.z. de betrokkenheid en retentie) van werknemers in de publieke sector aan hun organisatie. Er is echter nog weinig bekend over de manier waarop de invloed van deze interventies op binding precies tot stand komt. In het artikel van Celik, Ashikali en Groeneveld (2013) wordt aangetoond dat een inclusieve organisatiecultuur waarin ruimte is voor verscheidenheid, daarbij een rol speelt. De relatie tussen de interventie voor het creëren van een open cultuur en de binding van medewerkers blijkt te verlopen via een inclusieve organisatiecultuur. Dit onderzoek bevestigt daarmee het belang van het werken aan een inclusieve organisatiecultuur.

De verwachting van het onderzoek waren dat de diversiteitsinterventie ‘streefcijfers voor het bevorderen van de instroom, doorstroom en behoud van doelgroepen’ (D&F-perspectief) een negatieve invloed heeft op de inclusiviteit van de organisatiecultuur, terwijl de interventies ‘divers samenstellen van selectieteams’ (A&L-perspectief) en ‘trajecten voor het creëren van een open cultuur’ (I&L- perspectief) de inclusiviteit van de organisatiecultuur positief beïnvloeden. Verder werd verwacht dat de inclusiviteit van de organisatiecultuur heeft een mediërende rol in de relatie tussen beleidsinterventies en de binding van medewerkers.

Uit het onderzoek blijkt dat een inclusieve organisatiecultuur zorgt voor een toename van binding van medewerkers met de organisatie. Dit bevestigt eerdere onderzoeksresultaten waaruit bleek dat een cultuur waarin ruimte is voor uniciteit van medewerkers, de binding positief beïnvloedt. In dit onderzoek was de veronderstelling dat de relatie tussen diversiteitsinterventies en de binding van medewerkers zou verlopen via een inclusieve organisatiecultuur. Op basis van de resultaten wordt dit bevestigd voor de interventies ‘streefcijfers’ (D&F-perspectief) en ‘trajecten voor het creëren van een open organisatiecultuur’ (I&L-perspectief), waarbij het effect van streefcijfers zeer zwak negatief was en die van de trajecten zwak positief Het positieve directe en indirecte effect van de I&L-interventie, ‘trajecten voor het creëren van een open organisatiecultuur’, op binding is te verklaren door de focus van deze interventie op verandering van cultuur. Net als trainingen blijken dit soort trajecten van invloed te zijn op de cultuur binnen de organisatie en daarmee samenhangend het gedrag van medewerkers. Deze resultaten wijzen erop dat interventies gebaseerd op het I&L-perspectief de meeste potentie hebben bij het bevorderen van een inclusieve organisatiecultuur en daarmee de binding van medewerkers. Binnen de publieke sector worden er echter nog in beperkte mate interventies ingezet die geschaard kunnen worden onder het I&L perspectief

Voor de praktijk betekenen deze resultaten het volgende:

 • Aandacht voor een inclusieve organisatiecultuur in publieke organisaties draagt bij aan de binding van medewerkers, ongeacht hun geslacht en etniciteit.
 • Publieke organisaties dienen meer interventies in te zetten gestoeld op het I&L- perspectief voor het bevorderen van een inclusieve organisatiecultuur en binding van medewerkers.
 • Voor het verbeteren van de organisatiecultuur en de binding van medewerkers is een transformationele leiderschapsstijl zeer effectief, en effectiever dan diversiteitsinterventies.

Celik, S., Ashikali, T., & Groeneveld, S. (2016). Diversiteitsinterventies en de binding van werknemers in de publieke sector. De rol van een inclusieve organisatiecultuur. Gedrag en organisatie, 26, 329–352.

Auteur(s)
Celik, S., Ashikali, T., Groeneveld, S.
Uitgever
Boom uitgevers

In de ‘sterke punten’-benadering ligt de focus niet zozeer op het verbeteren van de zwakke kanten van medewerkers, maar juist op het optimaliseren van hun talenten. Dit artikel gaat in op resultaten van een onderzoek naar de effecten van deze benadering, uitgevoerd door studenten van de Universiteit Tilburg, hun begeleider dr. Marianne van Woerkom, en adviseurs van Kessels & Smit.

 

Door: Marianne van Woerkom, Mariët Stienstra, Saskia Tjepkema, Mara Spruyt 
Artikel is verschenen in het tijdschrift O&O (Onderwijs & Opleiding), nr. 3 - 2011.

Auteur(s)
Marianne van Woerkom, Mariët Stienstra, Saskia Tjepkema, Mara Spruyt
Uitgever
Reed Business

Dit rapport, geschreven voor de Raad van Europa, gaat over discriminatie veroorzaakt door besluitvorming op basis van algoritmen en andere vormen van kunstmatige intelligentie (AI). AI helpt om worden doelen als efficiëntie, gezondheid en economische groei te behalen, maar kan ook discriminerende effecten hebben; bijvoorbeeld wanneer AI-systemen leren van vooringenomen ('biased') menselijke beslissingen.
In zowel de publieke en private sector kunnen organisaties beslissingen nemen gebaseerd op AI - met verstrekkende gevolgen voor mensen. Overheidsinstanties kunnen AI bijvoorbeeld gebruiken voor het nemen van beslissingen over pensioenuitkeringen, huursubsidie of werkloosheidsuitkeringen. En in de particuliere sector kan AI bijvoorbeeld worden gebruikt om werkzoekenden te selecteren. Bovendien kunnen veel kleine beslissingen, samen genomen, grote gevolgen hebben. Ter illustratie: prijsdiscriminatie op basis van algoritmes kan ertoe leiden dat bepaalde groepen in de samenleving steeds meer betalen.

De meest relevante wettelijke instrumenten om de risico's van AI-gedreven discriminatie te beperken, zijn de wetgeving inzake non-discriminatie en gegevensbescherming. Als deze juridische instrumenten effectief worden gehandhaafd, kunnen ze beide helpen om illegale discriminatie te bestrijden. Maar AI opent ook de weg voor nieuwe vormen van oneerlijke differentiatie (je zou kunnen zeggen: discriminatie) die buiten de huidige wetgeving vallen. De meeste non-discriminatiewetten zijn alleen van toepassing op discriminatie op basis van specifiek beschreven kenmerken, zoals huidskleur. Die wetten zijn niet van toepassing als een AI-systeem mensen gaat onderscheiden op basis van nieuwe groepen / classificaties. 

Waarschijnlijk hebben we aanvullende regelgeving nodig om de eerlijkheid en de mensenrechten op het gebied van AI te beschermen. Maar het reguleren van AI in het algemeen is niet de juiste aanpak, omdat het gebruik van AI-systemen te verschillend is. In verschillende sectoren staan verschillende waarden op het spel en ontstaan er verschillende problemen. Daarom moeten sectorspecifieke regels worden overwogen. Er is meer onderzoek en debat nodig.

 

Discrimination, artificial intelligence, and algorithmic decision-making
Study by Prof. Frederik Zuiderveen Borgesius - Professor of Law, Institute for Computing and Information Sciences (iCIS), Radboud University Nijmegen, and Researcher at the Institute for Information Law, University of Amsterdam (the Netherlands)

Published by the Directorate General of Democracy
© Council of Europe - 2018

 

Auteur(s)
Prof. Frederik Zuiderveen Borgesius
Uitgever
Raad van Europa

Een belangrijk thema in de psychologie van Arbeid en Organisatie betreft de invloed van leidinggevenden op hun organisatie en hun ondergeschikten. In de jaren 80 van de vorige eeuw introduceerden Hambrick en Mason hierover de Upper Echelon theorie. De belangrijkste aanname van die theorie is dat eigenschappen van leidinggevenden, en vooral van de mensen in de top van de organisatie, van invloed zijn op de strategische keuzes die worden gemaakt in de organisatie en op het gedrag van medewerkers lager in de organisatiehiërarchie.

Naar deze theorie is buitengewoon veel onderzoek gedaan. Het meeste van dat onderzoek kenmerkt zich door een focus op de makkelijk waarneembare en meetbare eigenschappen van het upper echelon, zoals geslacht, leeftijd, en hoe lang ze al bij een organisatie werken. Zo niet in deze these. In het onderzoek wordt namelijk gekeken naar de waarden van CEOs van kleine en middelgrote bedrijven, en hoe deze waarden van invloed zijn op innovatief werkgedrag van medewerkers. Deze masterthese werd beloond met de 2e prijs in de David van Lennepscriptieprijs 2013.

Auteur(s)
Ann-Cathrin Starke

In deze bijlage uit A +O routeplanner staan tips voor het vergroten van draagvlak voor leeftijdsbewust personeelsbeleid door middel van focusgroepen en andere werkvormen.

Kijk ook op https://www.diversiteitsportaal.aofondsrijk.nl/praktijk/instrumenten/

 

In today’s and tomorrow’s world, people will be required to work longer. At the same time, their employment future will become increasingly insecure due to technological advances and obsolescence of acquired knowledge and skills.
This means that something needs to happen in the education and training of our youth. Using a group concept mapping (GCM) procedure, experts in different fields (educators, educational researchers, human resource professionals, etc.) from primarily Europe and North America generated 239 ideas with regard to the trigger statement: “One specific way to prepare youth to make effective and efficient use of information skills to optimally function in tomorrow’s labour market is . . . .” The generated ideas were sorted into 15 thematic clusters (i.e., Critical Thinking, Skills Transfer, High-Level Thinking, Competences, Metacognition and Reflection, Efficacy [Self-Image] Building, Learn in Authentic Situations, Integrate School and Profession, Collaboration, Teacher Professionalization, Information Literacy, Redesign the School, Literacy, and Numeracy, Information Skills, and Learn for the Future) and then rated with respect to their importance and ease/difficulty of implementation.
The results showed a disconnect between what was important and ease of implementation with highly important clusters judged to be difficult to implement and vice versa. This led to the definition of a 3-stage approach to adapting education to prepare youth for shortly nonexistent/not yet existing professions.

Auteur(s)
Paul A. Kirschner, Slavi Stoyanov

Over het verband tussen i-deals en loopbaanontwikkeling.
"I-deals zijn individuele afspraken over werk, ontwikkeling of arbeidsvoorwaarden die medewerkers uitonderhandelen met hun leidinggevende. Hoe belangrijk zijn i-deals voor loopbaanontwikkeling, vooral nu organisaties hun medewerkers aansporen ‘baas in eigen loopbaan’ te worden?"

Verschenen in O&O/nr 4 2013 p. 10-14

Auteur(s)
Aukje Nauta en Cristel van de Ven

Duurzame inzetbaarheid van werknemers is een belangrijk thema in Nederland gezien de vergrijzing en ontgroening van onze arbeidsmarkt. Maar wat is duurzame inzetbaarheid precies? Dit handboek, dat de BA&O-publicatieprijs 2014 won, helpt werkgevers, managers en personeelsfunctionarissen verder op weg met het doorgronden van het thema. Het geeft onder meer een overzicht van wat er bekend is in Nederland over het thema duurzame inzetbaarheid.

In het boek wordt stilgestaan bij onderwerpen, als:

 • Wat is duurzame inzetbaarheid en duurzaam werk?
 • Hoe meet Nederland duurzame inzetbaarheid?
 • Is de duurzame inzetbaarheid in Nederland te kwalificeren?
 • Zijn ouderen minder duurzaam inzetbaar dan jongeren?
 • Wat weten we uit eerder onderzoek over ouder worden op het werk?
 • Welke factoren beïnvloeden de duurzame inzetbaarheid van ouder wordende werknemers?
 • Wat is er bekend over de beeldvorming van werkgevers over oudere werknemers?
 • En nog veel meer...

Aanvullende informatie
Het boek is geschreven voor met name werkgevers, managers en personeelsfunctionarissen, maar ook geschikt voor medewerkers en HBO of WO studenten die meer over het onderwerp willen weten in het kader van bijvoorbeeld hun studie, of er met het oog op hun toekomstige arbeidsmarktverkenningen zelf actief mee aan de slag willen gaan. Daarom vindt u in dit handboek veel praktische tips over relevante interventies, best practices en het implementeren van een duurzaam inzetbaarheidbeleid. Het boek heeft een wetenschappelijk karakter door zoveel mogelijk theoretische inzichten weer te geven en "evidence-based" gegevens.

Bestelinformatie
ISBN 9789462150973

Auteur(s)
Mw. Dr. A.H. de Lange, mw. Prof. Dr. B.I.J.M. van der Heijden
Uitgever
Vakmedianet
URL

In deze publicatie leest u de bevindingen van een serie activiteiten, geïnitieerd door de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek (NSvP) en de Stichting Gezond Werk en Economisch Welzijn (StGW), gericht op het verbeteren van kwaliteit en motivatie in de verpleeghuiszorg. Het werkplan geeft de bevindingen weer uit het achterliggende traject, maar vormt ook de opmaat voor vervolgactie. Het werkplan biedt een raamwerk voor beweging, verbetering en verdieping van kwaliteit van zorg en arbeidsmotivatie.

Inhoud

1.   Kwaliteit en motivatie in de verpleeghuiszorg
2.   Aanpak
3.   Resultaten
3.1 Resultaten Socratische dialoog
3.2 Resultaten Expertmeeting
4.   Het Werkplan
4.1 Een in de organisatie gedeelde visie op zorg
4.2 Aandacht voor de professionalisering en
       emancipatie van de verzorgende
4.3 Optimaliseren van samenwerking in de keten
4.4 Inspiratie in veranderingstrajecten
4.5 Maatschappelijk debat
5.   Samenvatting en conclusies
6.   Vervolgactie NSvP

Nederland kent veel bedrijven en organisaties waarin een vrouwennetwerk actief is. Vrouwennetwerken in organisaties zijn georganiseerde netwerken van medewerkers die erop gericht zijn de positie en de bijdrage van vrouwen in de organisatie te versterken. Effectieve samenwerking tussen vrouwennetwerken en de organisaties waarvan zij deel uitmaken, draagt bij aan het benutten van diversiteit. Hoe ziet de samenwerking er nu uit en hoe kan ze eventueel geoptimaliseerd worden?

Op deze vragen richtte zich het project Effectieve samenwerking: vrouwennetwerken en hun organisaties van de Radboud Universiteit Nijmegen. Acht grote private en publieke organisaties met een vrouwennetwerk namen deel aan het project. De resultaten van het project laten zien dat effectieve samenwerking niet vanzelfsprekend is. Ze vereist commitment, inspanning en faciliteiten. In deze brochure wordt de samenwerking in de acht deelnemende organisaties beschreven. Hieruit volgt een reeks aanbevelingen om de samenwerking tussen vrouwennetwerken en hun organisaties te versterken. Zo is het van belang dat de doelen, taken en verantwoordelijkheden van alle samenwerkingspartners duidelijk zijn. Daarnaast heeft het project een toolbox opgeleverd die organisaties en hun vrouwennetwerken kunnen gebruiken om hun samenwerking in kaart te brengen en te optimaliseren.

Auteur(s)
Ine Gremmen en Yvonne Benschop

Karien Hammink onderzocht een thema dat elke dag wel in het nieuws komt: de soms grote fouten die organisaties en hun medewerkers en managers maken.  Na elke grote fout zijn politiek en media er vaak als de kippen bij om te roepen dat er gestraft moet worden. Barbertje moet hangen, zo is de common sense. Hammink concludeert uit haar onderzoek binnen een Intensive Care afdeling van een ziekenhuis juist het tegenovergestelde. Fouten moet je niet bestraffen, maar ervan leren. Teams die dat doen, worden steeds beter, waardoor de veiligheid voor – in dit geval – patiënten toeneemt.

Bovendien kun je dat leren-van-fouten goed bijbrengen aan teams. Daarvoor is een speciale Team Resource Management training ontwikkeld. Hammink toetste of zo’n training effect heeft. In de training leren teamleden om gemaakte fouten op een positieve manier te bespreken en de gevolgen van fouten te verminderen. De jury vond het boeiend hoe Hammink trainingen uit de luchtvaart, zogenoemde Crew Resource Management trainingen, wist te vertalen naar de wereld van intensive care-afdelingen. Een collega-jurylid, in een ander leven piloot, wist te vertellen dat sinds de vliegtuigramp op Tenerife van ruim 30 jaar geleden heel veel professionals in de luchtvaart deze trainingen volgen, waardoor de luchtvaartsector de veiligste is binnen de transportwereld. Daar kunnen andere sectoren van leren, en dat is precies waar Hammink met haar onderzoek aan bijdraagt.

Hammink toetste met vragenlijsten in voor- en nametingen de effecten van de TRM-training. Ook interviewde ze vele zogenoemde zorgprofessionals. Zo’n combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek kan de jury erg waarderen, omdat het tot diepere inzichten leidt. Zoals het inzicht dat professionals van uiteenlopende disciplines, zoals artsen, verpleegkundigen, technici en algemene ondersteuners, er goed aan doen om over de grenzen van hun eigen beroepsgroep heen van elkaar te leren en zich samen verantwoordelijk te voelen voor patiëntveiligheid. 

Karien Hammink won de 2e prijs in de David van Lennep Scriptieprijs 2010.

Uitgever
Karien Hammink

Vrouwen in wetenschappelijke functies verdienen nog altijd aanzienlijk minder dan mannelijke wetenschappers. Het rapport 'Financiële Beloning van Mannen en Vrouwen in de Wetenschap' is de uitkomst van onderzoek in opdracht van het LNVH (Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren), met als doel de financiële beloning van mannelijk en vrouwelijk wetenschappelijk personeel aan de Nederlandse universiteiten in kaart te brengen. Naast het maandsalaris is in dit onderzoek geïnventariseerd in welke mate universiteiten extra financiële toelages en gratificaties aan hun personeel uitkeren en of deze toelages in gelijke mate aan mannen en vrouwen worden toegekend.

De opbouw van dit rapport is als volgt. In hoofdstuk 1 wordt de onderzochte groep gepresenteerd. Getoond wordt hoe mannen en vrouwen vertegenwoordigd zijn in de verschillende wetenschappelijke functies en in verschillende leeftijdscategorieën.

In hoofdstuk 2 worden de salarisgegevens gepresenteerd om vast te stellen of er een verschil in beloning tussen mannen en vrouwen in de wetenschappelijke functies is, hoe groot dit eventuele verschil is, en in welke mate dit verschil valt toe te schrijven aan verschillen in leeftijd, functiecategorie en functieniveau. Ook wordt de loonkloof in verschillende wetenschapsgebieden (Alfa/Bèta/Gamma) vergeleken.

In hoofdstuk 3 wordt ingezoomd op de toelages die het wetenschappelijk personeel ontvangt.

In hoofdstuk 4 worden de conclusies van dit onderzoek gepresenteerd en volgen aanbevelingen op basis van de resultaten

Auteur(s)
Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren
Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons