Hoe start Nederland op na de coronacrisis? In zijn eerste advies schetst de Denktank Coronacrisis de contouren van een intelligent herstelbeleid. Belangrijk is om dit herstel te verbinden aan grote transities als verduurzaming en digitalisering én oog te houden voor kwetsbare groepen. 

In het SER magazine van 26 mei 2020 worden de 10 bouwstenen voor het herstel na de coronacrisis uiteen gezet. Het artikel is te vinden op de website van de SER: https://www.ser.nl/nl/Publicaties/SERmagazine/overzicht/bouwstenen-voor-herstel 

De Denktank Coronacrisis is opgericht op initiatief van SER-voorzitter Mariëtte Hamer. De Denktank wil kennis verzamelen, oplossingsrichtingen aangeven en met praktische voorstellen komen. Het kabinet heeft de Denktank gevraagd te adviseren over de sociaaleconomische aspecten van de corona crisis.
In de Denktank zijn vertegenwoordigd: werkgevers, vakbonden en SER-kroonleden, Vereniging Nederlandse Gemeenten, Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Sociaal en Cultureel Planbureau, Centraal Planbureau, Centraal Bureau voor de Statistiek, Clingendael, De Nederlandsche Bank, Onderwijsraad en de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken.

Auteur(s)
SERmagazine - Berber Bijma
URL

De overheid wil dat de arbeidsdeelname verder toeneemt. Voor het persoonlijk leven van de burgers heeft dit gevolgen. Als mensen (meer) betaald werk gaan verrichten, vraagt dit van hen ook meer op andere terreinen. Werken, zorgen en leren zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden. Enerzijds combineren steeds meer mensen betaald werk met zorgtaken. Anderzijds wordt scholing van belang geacht om werknemers tot aan de pensioengerechtigde leeftijd een plaats te laten houden op de arbeidsmarkt (duurzame inzetbaarheid).
Werken, zorgen en leren op een flexibele arbeidsmarkt is het centrale thema in dit rapport. Het beschrijft de belangrijkste trends op dit terrein vanuit het perspectief van werkenden en niet-werkenden. Aan bod komen onder andere: flexibilisering, de combinatie van arbeid en (mantel)zorg, en formele en informele scholing van werkenden.

De publicatie is gebaseerd op de gegevens uit een langlopend onderzoek onder 4500 werkenden en niet-werkenden dat het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) sinds 2010 coördineert. De studie wordt iedere twee jaar herhaald.

 

Auteur(s)
Patricia van Echtelt, Simone Croezen, Jan Dirk Vlasblom, Marian de Voogd-Hamelink m.m.v. Lucille Mattijssen
Uitgever
SCP

Masterthesis van David van Lennep scriptieprijswinnares Katharina Kuba (2013) die op methodologische innovatieve wijze een praktisch zeer relevant verschijnsel uitwerkt en documenteert. Kuba, van de Rijksuniversiteit Groningen, vroeg zich af of het accepteren van negatieve emoties zoals irritaties en teleurstelling de negatieve effecten van zulke emoties op dagelijks welbevinden zou kunnen temperen. Het onderzoeksthema is van groot belang. Werknemers staan bloot aan een veelheid van stressors en de negatieve emoties die daarmee gepaard gaan zijn een belangrijke reden van verminderd welbevinden met, mogelijkerwijs, verminderde prestaties, verzuim en uitval uit het arbeidsproces tot gevolg. Begrijpen wanneer mensen meer of juist minder last hebben van negatieve emoties is dus cruciaal en ontdekken welke manieren van emotieregulatie goed werken is dus zowel wetenschappelijk als maatschappelijk zeer relevant.

Kuba onderzocht of het accepteren van negatieve emoties een effectieve strategie zou kunnen zijn. Deze vraag op zich is al innovatief, omdat de meesten van ons geneigd zullen zijn negatieve emoties te onderdrukken, er veel aandacht aan te besteden, of de oorzaak ervan proberen weg te nemen. Maar, zo veronderstelt Kuba, je zou ze ook kunnen accepteren en als je dat doet, zouden de negatieve effecten van die emoties weleens veel minder groot kunnen zijn.

Om haar theorie te toetsen volgde Kuba een kleine honderd medewerkers in de gezondheidszorg. Gedurende tien dagen hielden deze deelnemers een dagboekje bij, waarin zij op gezette tijden verslag deden van gebeurtenissen die dag, hoe ze zich voelden, in welke mate zij negatieve emoties en gevoelens accepteerden, en hoe vermoeid ze zich aan het einde van de dag voelden. Met behulp van hoogwaardige statistische modelering – zogeheten mulitlevel modeling – analyseerde Kuba haar resultaten, die de theorie grotendeels ondersteunden. Naarmate mensen negatieve emoties meer accepteerden voelden ze zich prettiger, waren minder vermoeid en hadden meer zin in hun werk. Acceptatie van negatieve emoties lijkt dus een veelbelovende manier om met potentieel disfunctionele gevoelens en emoties op het werk om te gaan. Terecht veronderstelt Kuba in haar discussie dat het leren accepteren van negatieve gevoelens een goede aanvulling kan zijn in lopende of te ontwikkelen programma's om werknemers goed met de stress van het werk om te laten gaan.

Auteur(s)
Katharina Kuba

'Alles is gezondheid'
Het Nationaal Programma Preventie 2014 - 2016
Deel 1 en Deel 2

Rapport van het Nationaal Programma Preventie 2014 - 2016, dat loopt van 2014 tot en met 2016. Zes ministeries, gemeenten, bedrijven en een groot aantal maatschappelijke organisaties werken hier samen aan.
 

In het boek “Alles wordt anders” beschrijft Dik Bijl zeven technologieën die in de komende jaren/decennia van invloed zullen zijn op ons dagelijks leven, ons werkzame leven en ook onze gezondheid. Het boek geeft eerst een overzicht van die verschillende technologieën (zoals robotica, 3D printing en nanotechnologie). In het tweede deel van het boek geeft Bijl zijn ideeën weer bij alle gevolgen die deze nieuwe technologieën op ons leven hebben. Vooral de invloed op onze gezondheid en de gevolgen voor de arbeidsmarkt worden door hem belicht. Hij kijkt daarbij zowel naar de optimistische als de pessimistische scenario’s.

Auteur(s)
Dik Bijl
URL

Werken. Kan het anders, beter? Met minder regels? In banen, of opdrachten, die leuk en uitdagend zijn?  Waarbij leidinggevenden hun medewerkers vertrouwen, en vice versa. In organisaties die steeds veranderen, met mensen die dat ook doen? En met meer manieren om waardering mee uit te drukken dan alleen een bonus?

Ja, dat kan, zo blijkt uit de verhalen in dit boek en op de website www.anderswerken.eu. Verhalen verteld door ondernemers, wetenschappers, studenten, directeuren, HR-adviseurs, vakbondsbestuurders, werknemers en zzp-ers. Hun inspirerende visies en ervaringen bewijzen hoezeer mensen en organisaties erop vooruitgaan als we het werk anders organiseren, als we op een andere manier leiding geven, mensen ontwikkelen en ons geld verdienen. Leidinggevenden, organisatieontwikkelaars, HR-professionals, OR-leden en cao-onderhandelaars kunnen hier volop hun voordeel mee doen.

Aukje Nauta, Cristel van de Ven en Guurtje van Sloten van Factor Vijf, brachten de verhalenvertellers samen, met steun van de NSvP. In hun werk als organisatieadviseurs dagen zij mensen en organisaties uit om voortdurend het beste in elkaar naar boven te halen.

Het boek is te koop via o.a bol.com maar ook te downloaden als pdf of ePub.

Auteur(s)
Aukje Nauta, Guurtje van Sloten, Cristel van de Ven e.a.
Uitgever
Sinds 1883 - uitgevers
URL

CIjfers van het Centraal Bureau van de Statistiek, mei 2021. Spanning op de arbeidsmarkt in eerste kwartaal toegenomen. 
In deze cijfers van het CBS zijn alle banen meegeteld, voltijd en deeltijd. De cijfers zijn inclusief de banen van mensen die vanwege de coronacrisis niet of minder kunnen werken, maar wel krijgen doorbetaald. 

 

In het eerste kwartaal van 2021 waren er 50 duizend werklozen minder dan in het laatste kwartaal vorig jaar. Het aantal werklozen kwam hiermee op 334 duizend. Doordat er tegelijkertijd 26 duizend openstaande vacatures bij kwamen, nam de spanning op de arbeidsmarkt toe. Op elke 100 werklozen waren er in het eerste kwartaal 73 vacatures. In het voorafgaande kwartaal waren dat er nog 57. Het aantal banen nam af met 69 duizend. Dit meldt het CBS op grond van nieuwe cijfers over de arbeidsmarkt.

 

Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2020 daalde het aantal werklozen met 50 duizend. Dit is de grootste daling van kwartaal op kwartaal sinds de start van de meting in 2003. In 2020 nam het aantal werklozen nog sterk toe, van 277 duizend in het eerste kwartaal naar 419 duizend in het derde kwartaal. Vervolgens is dit aantal gedaald naar 334 duizend in het eerste kwartaal van 2021. Dat is 3,6 procent van de beroepsbevolking. Bij werklozen gaat het om mensen zonder betaald werk die hier recent naar hebben gezocht en direct beschikbaar zijn om aan de slag te gaan (volgens de definitie van de International Labour Organization, ILO).

Auteur(s)
CBS
URL

De arbeidsmarkt dreigt steeds exclusiever te worden door vergrijzing, flexibilisering en digitalisering. Vooral kwetsbare groepen van de beroepsbevolking zijn hiervan de dupe. Charissa Freese legt uit hoe overheid, werkgevers en werknemers samen kunnen werken aan een meer inclusieve arbeidsmarkt.

De sleutel tot de oplossing om in de toekomst werk te hebben en te houden wordt gezocht in een leven lang leren. Door voortdurend te werken aan hun kennis- en vaardigheden zijn werknemers wendbaar en voorbereid op veranderende omstandigheden. Werkgevers dragen daaraan bij met strategisch hrm-beleid waarbij geïnvesteerd wordt in menselijk kapitaal. Hierdoor kunnen medewerkers bijdragen aan gewenste organisatieopbrengsten, zoals productiviteit, kwaliteit, flexibiliteit en efficiency. Vanuit dit hrm-perspectief is deze investering minder voor de hand liggend bij kwetsbare doelgroepen, omdat, zo is de aanname, hun bijdrage aan de gewenste organisatieopbrengsten lager zal zijn. Voor de arbeidsmarkt van de toekomst is het een probleem dat organisaties veel meer investeren in training en opleiding van werknemers met een vaste aanstelling dan in flexibele arbeidskrachten. Daarbij hebben deze werknemers vaak ook inhoudelijk interessanter werk, zodat zij tevens meer profiteren van ‘learning on the job’.

Auteur(s)
Charissa Freese
Uitgever
Sociale Vraagstukken
URL

Het CPB deed onderzoek naar de determinanten van de arbeidsparticipatie van vrouwen op lange termijn, het effect van ouderschap op het inkomen en de collectieve baten van economische zelfstandigheid.  

Het gemiddelde inkomen van vrouwen daalt sterk in de eerste twee jaar na de geboorte van het eerste kind, terwijl er slechts een zeer beperkt effect is op het inkomen van mannen. Het verschil wordt niet kleiner in de eerste acht jaar na de geboorte. Dit staat in de publicatie ‘Arbeidsparticipatie, gewerkte uren en economische zelfstandigheid van vrouwen’ die het Centraal Planbureau (CPB) heeft gepubliceerd in september 2019. Het verlies aan inkomen van vrouwen ten opzichte van mannen is acht jaar na de geboorte van het eerste kind gemiddeld 39%. Dit is hoger dan in Scandinavië maar lager dan bijvoorbeeld in Duitsland en Oostenrijk. In Nederland wordt de daling van het inkomen voornamelijk veroorzaakt doordat moeders minder uren gaan werken. Er zijn niet veel moeders die helemaal stoppen met werken of minder uurloon ontvangen. Dit komt mogelijk doordat deeltijdwerk veel voorkomt in Nederland, ook ten opzichte van andere EU-landen. 

Het onderzoek vond plaats op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Interdepartementaal Beleidsonderzoek Deeltijdwerk - het rapport is hier te downloaden.

Auteur(s)
Yvonne Adema, Kees Folmer, Simon Rabaté, Derk Visser, Marente Vlekke
Uitgever
Centraal Planbureau
URL

De gedeelde analyse is dat cao’s te weinig ruimte bieden, gebaseerd zijn op traditionele arbeidsverhoudingen en niet uitnodigen tot vernieuwing.Thema’s als duurzame inzetbaarheid en sociale innovatie smeken juist om een gedeeld toekomstperspectief en creatieve oplossingen. Hoe neem je medewerkers meer mee bij de totstandkoming van een cao? Hoe doe je recht aan flexibele contractvormen? En hoe zorg je ervoor dat cao’s mensen in beweging brengen, en niet de dynamiek in de organisatie afremmen?
Ook trends als de vervagende organisatiegrenzen, nieuwe organisatievormen, de opkomst van Het Nieuwe Werken en de nieuwe generatie medewerkers hebben invloed op arbeidsrelatie en cao-afspraken.
Het boek 'Arbeidsverhoudingen 2020' geeft input aan de discussies over cao-vernieuwing en inspireert partijen om aan de slag te gaan met cao-vernieuwing.

Met bijdragen van de werkgeversverenigingen AWVN en FME-CWM, de vakorganisaties FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen en de kennisinstellingen Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies (UvA), Rotterdam School of Management (EUR) en TNO Kwaliteit van Leven. Aan het einde van elk hoofdstuk zijn 1 of 2 columns toegevoegd, onder andere van Aukje Nauta, Hans van der Steen en Ruurd Baane.

Het boek 'Arbeidsverhoudingen2020' is hier te downloaden.

 

Auteur(s)
Ton de Korte, Betty van der Roest (red.)
Uitgever
Van Gorcum

Met de Basiscijfers Jeugd geven UWV en Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) een beeld van de actuele kansen en mogelijkheden voor jongeren op de arbeidsmarkt en stagemarkt. Studenten die nu (december 2016) starten met een opleiding, hebben een gunstig baanperspectief als zij aan de slag willen als onder andere verkoper, verzorgende-ig en mbo-verpleegkundige.

In de periode januari t/m december 2015 ging het grootste deel van de jongeren die werk vonden na hun WW-uitkering aan de slag via de uitzendbedrijven (26%). In het afgelopen jaar zijn in Nederland in de detailhandel de meeste vacatures ontstaan. Van maart tot en met augustus 2016 waren er in Nederland 207.600 mbo vacatures. Vergeleken met vorig jaar is dit aantal gestegen met 9%. Het grootste aantal mbo vacatures is er in de beroepsgroep gastvrijheid, gevolgd door de beroepsgroep retail.

Download het volledige rapport - verschenen december 2016 - via de link hieronder.

Uitgever
UWV, SBB

De arbeidsmarkt verandert en vraagt om personeel dat langer en flexibeler aan het werk blijft. Deze publicatie van de NSCi uit 2012 bevat voorbeelden van vooruitstrevende vergezichten die navolging verdienen. Op weg naar een duurzame mobiliteitscultuur helpen deze impulsen hopelijk ook u om een stap verder te zetten.

Auteur(s)
Jos de Jong en Martine Maes
Uitgever
NCSI

"We examined the impact of induced goal orientation on individuals’ positive- and negative-activating mood when taking part in high- or low-challenging assign- ments. Results indicated that performing a low-challenging assignment leads to a higher positive-activating mood with a performance-approach orientation than with a mastery approach, or no goal orientation. In contrast, conducting a high- challenging assignment leads to a higher positive-activating mood with a mastery approach than with a performance approach, or no goal orientation. These findings suggest that high-challenging assignments are best instructed with a focus on learn- ing whereas low-challenging assignments are best instructed with a focus on superior performance. (...)"

Verschenen in Journal of Applied Social psychology 2014, 44, pp. 650-659

Auteur(s)
Paul T. Y. Preenen, Annelies E. M. van Vianen, Irene E. de Pater

Leiderschap en dialoog vormen de belangrijkste  fundamenten voor duurzame inzetbaarheid  van (oudere) werknemers.  Hoe geef je dat vorm in de praktijk? En wat werkt er echt? Op 26 maart 2012 vond een aan dit thema gewijd congres plaats, georganiseerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Speciaal voor dit congres kwam een bundel uit met daarin een aantal toegankelijke wetenschappelijke artikelen over het thema duurzame inzetbaarheid. NSvP's bijzonder hoogleraar Aukje Nauta vraagt zich af:  ‘De behoorlijk negatieve correlatie tussen leeftijd en inzetbaarheid roept een belangrijke vraag voor de praktijk op: zou inzetbaarheid ooit ‘leeftijdsonafhankelijk’ kunnen worden? Daarmee bedoel ik dat inzetbaarheid minder afhangt van leeftijd, maar van factoren die er toe doen, zoals kennis, vaardigheden en ‘sociaal kapitaal’.’ Samen met Wardy Doosje, Irene de Pater en Rosina van Bloois schreef Nauta een artikel over haar onderzoek naar dit thema in enkele Universitair Medische Centra. Het artikel, dat oorspronkelijk stond in het Tijdschrift voor HRM, is opgenomen in als bijlage opgenomen congresbundel. Alle inleidingen en presentaties die tijdens dit congres zijn gehouden zijn terug te vinden op de speciale congreswebsite.

Auteur(s)
Aukje Nauta e.a.
Uitgever
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag 2019, sprak SER-voorzitter Mariëtte Hamer op de bijeenkomst van Stichting Planet Hope. Een puntsgewijze samenvatting van haar inleidende toespraak, werd gepubliceerd op de website van de SER. Zij stelde onder andere dat er extra aandacht moet zijn voor doorstroom van vrouwen naar de top en culturele diversiteit:

  • De doorstroom van vrouwen naar de top vraagt echt nu om extra aandacht. De doorstroom van vrouwen naar topposities gaat te langzaam. Het belang van meer diversiteit aan de top wordt breed onderschreven. We weten allemaal dat diversiteit essentieel is voor een economie vol creativiteit en vernieuwing, ontwikkeling en groei. Toch wil het maar niet vlotten.
  • Dat is vreemd als je bedenkt dat vrouwen sinds midden jaren ’90 hoger opgeleid zijn dan mannen. Aan het talent ligt het niet. Ook cultureel talent stroomt maar zeer beperkt door naar de top. Op basis van de beperkte cijfers die beschikbaar zijn, blijkt dat slechts 1 à 2 procent van de top cultureel divers is. Er gaat veel potentieel verloren en talent wordt onvoldoende benut.
  • Wat mij gunstig stemt is dat ik merk dat het thema diversiteit ook in ons land weer volop in de belangstelling staat. Het momentum en de urgentie lijken groter te zijn dan ooit. Het gevoel groeit dat we hier echt iets mee móeten. Vooral ook omdat men steeds meer gaat inzien dat er op meerdere vlakken met meer diversiteit winst te behalen valt.
  • De Sociaal-Economische Raad is nauw bij dit onderwerp betrokken. Het kabinet heeft de SER gevraagd hoe er meer diversiteit in de top van het bedrijfsleven kan worden gerealiseerd. De vraag richt zich op zowel genderdiversiteit als culturele diversiteit. In het adviestraject richt de SER zich op twee sporen, namelijk een analyse maken en spreken met betrokkenen.
  • We willen nagaan hoe het feitelijk zit. Welke oorzaken, obstakels en mechanismen spelen nu precies een rol in ons land? Waarom stagneert de doorstroom terwijl er geen gebrek is aan talent?
  • Voor de advisering van het kabinet is het ook relevant om te gaan kijken welke maatregelen de afgelopen periode zijn getroffen. Hebben deze maatregelen wel of geen resultaat gehad en waarom? Wat zijn succesfactoren die werknemers wél in staat stellen de top te bereiken?

Lees de volledige samenvatting op www.ser.nl  

Auteur(s)
Mariëtte Hamer, SER (fotograaf: Christaan Krouwels)
URL
Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons