De Flexabaromter is een interactieve infographic waarin de stand van zaken op de arbeidsmarkt in cijfers wordt weergegeven. Bekijk per sector of per soort contract (vast - flex - zelfstandig met en zonder personeel), op leeftijd, geslacht, opleiding hoe de huidige arbeidsmarkt in Nederland er cijfermatig voor staat.
De Flexbarometer is een initiatief van TNO in  samenwerking met de ABU en de vakcentrale FNV en CBS, met steun van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Er wordt gebruik gemaakt van een representatieve bron, te weten de Enquête Beroepsbevolking van het CBS (EBB). De EBB van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verstrekt informatie over de relatie tussen mens en arbeidsmarkt. Hierbij worden kenmerken van personen in verband gebracht met hun huidige dan wel toekomstige positie op de arbeidsmarkt. Naast persoons- en huishoudenskenmerken worden onder meer gegevens verzameld over de arbeidsmarktpositie, het arbeidsmarktverleden en het opleidingsniveau van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder.

Auteur(s)
TNO
Uitgever
TNO
URL

Uitgebreide brochure van het AWVN over de toekomst van de flexibele arbeid met een visie, cijfers, grafieken en trends. Naar aanleiding van het AWVN-jaarcongres 2012.
Kernboodschap: we moeten de scherpe randen van flexibiliteit oplossen door te investeren in ‘duurzame flex’. Houdbare oplossingen voor werkgevers en werkenden. 

Inhoudsopgave

1. Waarom dit thema?
2. Waarom is flexibiliteit nodig? 
3. hoe ziet de flexmarkt eruit? 
4. Waar zitten de problemen? 1
5. Waar hebben die probleemgroepen last van? 
6. Wat zijn de gevolgen van de problemen? 
7. Wat is de kernvraag? 
8. Wat kunnen we doen? 
9. Wie zijn aan zet? 
10. samenvatting 
11. praktijkvoorbeelden 

 

Auteur(s)
Hans van der Steen, Jannes van der Velde, Piet Vessies
Uitgever
AWVN

Hr-beleid stimuleert werkenden zich te blijven ontwikkelen. Als leren en ontwikkelen ondanks gericht beleid moeilijk van de grond komen, is de conclusie al snel dat dit ligt aan de motivatie van de werknemers. Onderzoek laat echter zien dat typisch menselijke gewoonten en denkfouten goede voornemens in de weg kunnen staan. Een gedragsgerichte benadering, waar ook het nudgen onder valt, leert ons kijken naar de context die bepalend kan zijn om tot actie over te gaan. Hoe kunnen we nudge-technieken toepassen op het thema ‘Leven Lang Leren’? En hoe gaan we typisch menselijke denkfouten uit de weg?

Artikel door Lotte Hoozemans, Nathalie Stolwijk en Sonia Sjollema, gepubliceerd in TvOO (Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties) september nr. 3 2017.
 

Auteur(s)
Lotte Hoozemans, Nathalie Stolwijk, Sonia Sjollema
Uitgever
Kloosterhof Neer B.V.

Een Engelstalige digitale themakrant (onafhankelijke bijlage van The Times) over de Future of HR. Ook hier staat de "digitale transformatie" binnen HR centraal, inclusief de vraag wat dit betekent voor de HR-afdeling, de HR-medewerkers en de organisatie in het geheel. Kansen en bedreigingen, mogelijkheden en vraagstukken worden in dit document onder de loep genomen door verschillende journalisten. Ook gerelateerde onderwerpen als diversiteit, langer doorwerken, kortere werkweken en duurzame inzetbaarheid passeren de revue. 

 

The Future of HR - Raconteur.net (2018)

Auteur(s)
Div. journalisten voor Raconteur.net
Uitgever
The Times, Raconteur.net
Een artikel van Aukje Nauta, Kees Blokland en Erwin Witteveen over sociale innovatie inde schoonmaakbranche. Over schoonmakers die in opstand kwamen en de veranderingen die afdwongen werden middels organizing, een stakingsvorm die nieuw is voor Nederland. De schoonmakers waren ook betrokken bij het creëren van de oplossing, die in een intensief polderproces met werkgevers, opdrachtgevers, intermediairs en vakbondsbestuurders tot stand kwam. 
Is het outsourcen van medewerkers een taak van inkoopmanagement of HRM? Lees het hele artikel, geschreven door Aukje Nauta, Kees Blokland en Erwin Witteveen in Tijdschrift voor HRM.  
'Nieuwe bezems vegen schoner' is verschenen in Tijdschrift voor HRM 1 2013
Auteur(s)
Aukje Nauta, Kees Blokland, Erwin Witteveen
Uitgever
Tijdschrift voor HRM

Generatie Y zorgt voor veel vooroordelen en speculaties in de praktijkliteratuur. Het vele onderzoek dat generaties op het werk analyseert, heeft tot nu geen eenduidige resultaten opgeleverd en is bovendien onderhevig aan verscheidene theoretische en methodologische problemen. Aan de hand van een uitgebreid literatuuroverzicht worden in dit artikel de studies die over generaties op het werk verschenen geanalyseerd. De onderzoekers maken hierbij telkens een verschil tussen bevindingen die echt over generaties gaan (gebaseerd op tijdsintervalstudies) en studies die iets zeggen over jongeren op het werk (cross-sectioneel onderzoek).

De resultaten groeperen rond zes thema’s: werkinhoud en -context, werk en de balans met het privéleven, werkgerelateerde attitude en gedrag, intrinsieke en extrinsieke bronnen voor motivatie op het werk, sociale contacten op het werk, en werkuitkomsten.

"We concluderen dat resultaten uit cross-sectionele en tijdsintervalstudies elkaar frequent tegenspreken. Leeftijdsgroepen blijken op nagenoeg alle zes thema’s onderling te verschillen. De generatieverschillen die we terugvinden, zijn in het algemeen beperkt en gering. Wij moedigen beleidsmakers daarom aan een beleid te hanteren dat ruimte geeft aan persoonlijke omstandigheden, behoeften en voorkeuren, meer dan beleid te voeren op groepen. Een algemener beleid kan worden opgezet rond loopbaanontwikkeling, opleiding en algemene ontwikkeling, factoren die leden van alle leeftijdsgroepen motiveren en nu beduidend belangrijker gevonden worden dan twintig jaar geleden." Aldus de auteurs.

 

Lees het artikel van Jana Deprez, Sylvie Boermans, Martin Euwema, Jeroen Stouten, gepubliceerd in het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken nr. 3 - 2015 via onderstaande link.

Auteur(s)
Jana Deprez, Sylvie Boermans, Martin Euwema, Jeroen Stouten
Uitgever
Boom uitgevers

Zzp’ers spelen in onze economie een steeds grotere rol. Steeds meer groepen op de arbeidsmarkt bieden hun kennis en competenties op maat aan. Goed nieuws voor opdrachtgevers, zou je denken. Maar het stelt bedrijven en organisaties ook voor nieuwe vragen. Hoe ga je ermee om als je medewerkers voor een belangrijk deel zzp’ers zijn? Hoe kun je zzp’ers eigenlijk het beste aansturen en bijsturen? Kun je slim en snel op het juiste moment de juiste zzp’ers vinden? Hoe ga je om met het delen en ontwikkelen van kennis en competenties? Kun je met zzp’ers een duurzame relatie opbouwen?

Op die laatste vraag hebben AWVN en FNV Zelfstandigen elkaar gevonden. Hoe ziet een duurzame relatie eruit, die wederkerig is en waarin opdrachtgever en opdrachtnemer elkaars ondernemerschap versterken. Dit kan als bedrijven zzp’ers niet alleen inkopen op prijs, maar ook met het oog op duurzame kwaliteit. Intensieve samenwerking tussen Inkoop en HRM brengt dit binnen handbereik. Wat dan ontstaat is ruimte voor onderhandeling, de opdrachtnemer kan zich individueel profileren en mede vormgeven aan de samenwerking.

Op een historische locatie in Wassenaar organiseerden ze een rondetafelgesprek over de toekomst. Om samen met opdrachtgevers, zzp’ers, bemiddelingsbureaus en experts, te praten over de vraag: Wat is goed opdrachtgeverschap? In dat gesprek kwamen de nieuwe vragen en dilemma’s boven tafel, er was consensus over de basisnormen en er was een groot enthousiasme over het uitwisselen van ideeën. Goed opdrachtgeverschap is een concept in ontwikkeling. Iets waar we met elkaar over verder moeten praten, werken en onder- handelen. We hopen dat dit boekje daartoe prikkelt en inspireert.

Uitgever
FNV Zelfstandigen en AWVN

De derde, geheel herziene versie van het Handboek Arbeid & Gezondheid (2019) geeft antwoord op de vraag hoe je integratie, inclusieve arbeid, duurzame inzetbaarheid en re-integratie bevordert. Werk is belangrijk voor mensen; werk draagt bij aan zelfstandigheid, zelfrespect en ontplooiing. En met de toenemende vergrijzing en flexibilisering van de arbeidsmarkt is het bevorderen van duurzame arbeidsparticipatie een steeds grotere uitdaging. Hoe pak je dat aan?

In vergelijking met de eerdere editie is er meer aandacht voor de verschillende perspectieven van waaruit je naar arbeidsparticipatie kunt kijken, de grote variëteit aan professionals die in de verschillende contexten van arbeid werkzaam zijn en de wijze waarop zij samenwerken. Het boek heeft een nieuwe hoofdstukindeling en grotendeels nieuwe teksten en bestaat nu uit een algemeen deel (inleiding, arbeid & gezondheid, terminologie & modellen, spelers) en een specifiek deel ('aan het werk gaan', 'aan het werk blijven', 'terug naar het werk').

In het traject van het aan het werk krijgen (inclusie / integratie), aan het werk houden en het weer terugbrengen naar het werk (re-integratie) spelen – naast de werkende zelf - veel professionals een rol, waaronder paramedici, arbeidsdeskundigen, arboverpleegkundigen en toegepast psychologen. Zij vormen samen de doelgroep van dit handboek. Ook andere (arbo)professionals zijn betrokken, zoals bedrijfs- en verzekeringsartsen, HRM-managers en preventiemedewerkers. 

 

Auteur(s)
André Bieleman, Harald Miedema, Josephine Engels, Marcel Balm
Uitgever
BSL
URL

Het 'Handboek Succesvolle Diversiteitsinterventies' van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Dit handboek biedt inzichten om een diversiteitsbeleid te ontwikkelen dat aansluit op de wensen en behoeften die leven in de organisatie. Het boek geeft praktische handvatten en interventies voor de implementatie en versterking van diversiteit. Met behulp van dit handboek kunnen de voordelen van diversiteit beter benut worden.

Het handboek is ook te bestellen via diversiteit@minbzk.nl

Auteur(s)
Drs. Joep Hofhuis, drs. Mieke van ‘t Hoog
Uitgever
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Een document met een stappenplan en sprekende voorbeelden voor gemeenten van VNG en Div.

De 'Handreiking praktisch diversiteitsbeleid gemeenten' bevat een praktisch stappenplan en sprekende voorbeelden voor gemeenten die diversiteitsbeleid willen invoeren of het bestaande beleid willen versterken. De input is geleverd door de gemeenten Amersfoort, Amsterdam, Breda, Den Haag, het samenwerkingsverband Drechtsteden, Gouda, Eindhoven, Heemskerk, Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht en Veenendaal. Het A&O fonds Gemeenten en de VGS (Vereniging van Gemeentesecretarissen) hebben actief meegedacht. De VNG en Div Management waren gezamenlijk penvoerder.

 

Dit boek gaat over integraal organiseren. Organisaties staan in deze eeuw voor grote uitdagingen op het terrein van innovatie, klantgerichtheid, flexibiliteit, productiviteitsverhoging en het vinden en behouden van talent. Eenzijdige technische innovaties kunnen daar slechts beperkt aan bijdragen. Ook eenzijdige aandacht voor cultuur en gedrag kent zijn beperkingen. Sociale innovatie heeft betrekking op integrale ontwikkeling en vernieuwing van de arbeidsorganisatie. Veel hedendaagse organisaties zijn gebaseerd op hardnekkige bureaucratische organisatieprincipes. Deze principes zijn echter niet meer van deze tijd.

Het nieuwe integraal organiseren biedt duurzame oplossingen voor de beperkingen en disfuncties die kleven aan traditioneel gestructureerde organisaties. Lees verder op managementboek.nl

Door Herman Kuipers, Pierre van Amelsvoort, Eric-Hans Kramer

 

Auteur(s)
Herman Kuipers, Pierre van Amelsvoort, Eric-Hans Kramer
Uitgever
Acco uitgeverij
URL

Pakt HR genoeg door op het gebied van duurzame inzetbaarheid? Deze vraag wordt gesteld aan specialisten op dit gebied in een serie op XpertHR Actueel over duurzame inzetbaarheid. Interviews met o.a. Beatrice van der Heijden en Tinka van Vuuren. Aflevering 2: Tinka van Vuuren (57), bijzonder hoogleraar Vitaliteitsmanagement bij de Open Universiteit en consultant bij verzekeringsmaatschappij Loyalis. ‘Het ontzien van vijftig-plussers lijkt me niet nodig.’

Lees het interview via onderstaande link.

Auteur(s)
Jolan Douwes
Uitgever
XpertHR Actueel
URL

Verkennend onderzoek naar HRM dilemma’s rondom de transities in de sector Zorg en Welzijn, januari 2015

Voor HRM-medewerkers in zorg- of welzijnsorganisaties zijn het interessante tijden. Door de transities in de sector dienen zich veel boeiende nieuwe vraagstukken aan die om een oplossing vragen. Veel zorg- en welzijnsprofessionals zullen deel uit gaan maken van interdisciplinaire netwerken op wijkniveau, waarbij de burger centraal komt te staan. Hoe deze samenwerkingsverbanden het beste kunnen worden georganiseerd blijft tot op heden onduidelijk.
Ook worstelen veel organisaties met de vraag hoe zij hun strategisch HRM-beleid kunnen aanpassen aan de nieuwe situatie.
Op basis van een exploratief onderzoek onder professionals, managers en bestuurders biedt dit artikel een overzicht van gesignaleerde spanningsvelden en thema’s waarop HRM in de nabije toekomst keuzes zal moeten maken. Dit overzicht kan houvast bieden bij de herinrichting van organisatiestructuren en -processen.

Auteur(s)
Drs. Lydia ten Den Dr. Joep Hofhuis Dr. Sjiera de Vries
Uitgever
Hogeschool Windesheim Lectoraat Sociale Innovatie en Verscheidenheid
URL

Vooral jonge moeders en laagopgeleide alleenstaanden gaan door financiële prikkels meer werken. De financiële prikkels beïnvloeden vooral de keuze om wel of niet te werken en veel minder het aantal uren dat per week gewerkt wordt. Recent CPB onderzoek geeft zicht op de mate waarin de arbeidsparticipatie van verschillende groepen reageert op financiële prikkels.

Dat concluderen Egbert Jongen, Mauro Mastrogiacomo en Bas ter Weel in de CPB Policy Brief 2011/14 ‘Hoe prikkelbaar zijn Nederlanders?

Auteur(s)
Egbert Jongen, Mauro Mastrogiacomo, Bas ter Weel
Uitgever
CPB

Het doembeeld van de nooit zieke of zeurende robot die ons werk afpakt, doemt op. De robot staat symbool voor de veranderende arbeidsmarkt door de komst van technologie: automatisering, productie thuis via 3D-printing, online diensten. Het zorgt voor grote verschuivingen in de vraag naar arbeid. Zowel kwalitatief als kwantitatief. Niet alleen voor de middenbanen. Ook traditioneel en arbeidsintensief werk in bijvoorbeeld de schoonmaakbranche. Taken gaan verdwijnen en vraagt aanpassingsvermogen van iedereen, zo bleek tijdens een bijeenkomst over dit onderwerp op het hoofdkantoor van dienstverlener Vebego in Voerendaal. Toch was de teneur op de bijeenkomst niet negatief. Het vraagt een frisse blik: Omarm technologie, vernieuw arbeidsrelaties en verantwoordelijkheid naar de werkvloer.

Auteur(s)
Whitepaper Vebego
Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons