DIT SYMPOSIUM HEEFT AL PLAATSGEVONDEN. 

VOOR ONS VOLGENDE SYMPOSIUM KIJK HIER: Symposium Werken in Breder Belang, dinsdag 4 juni 2024

 

Werken tot Nut van het Algemeen:

Hoe gaan we naar Bull’s eye banen in een krappe arbeidsmarkt?

Symposium 7 februari 2024, 14.00-17.00 uur
 Zalen van Zeven, Boothstraat 7, Utrecht

Deelname is gratis, maar meld je wel even aan onderaan deze pagina.
 

Dit symposium stelt de belangrijke toekomstvraag waar we ons schaarse arbeidspotentieel voor willen inzetten. We jagen een beter onderbouwd debat aan binnen organisaties en tussen maatschappelijke sectoren over nuttig werk in relatie tot behoeften in de samenleving, de economie en de persoonlijke ervaring van zinvol en waardevol werk. 

Wat is nuttig werk? En hoe komen we van bullshit naar bull's eye banen in een krappe arbeidsmarkt?

 

Tegenover een smalle opvatting van nuttig werk als bijdrage aan economische groei, staat een opvatting over werk dat bijdraagt aan Brede Welvaart. Wat betekent dit voor de arbeidsmarkt en de keuzes die gemaakt moeten worden? En als de overheid wil sturen op de inzet van mensen, hoe maken we dan keuzes tussen werk in verschillende sectoren? En wat betekent meer focus op waardevol werk voor modern werkgeverschap, beroepskeuze, opleiding, toeleiding naar werk en HR-beleid van de toekomst?

Het symposium is een initiatief van de NSvP en het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken. Ook wordt het themanummer over ‘Tot Nut van het Algemeen’ hier gepresenteerd. Deelname is gratis. Direct aanmelden kan via het formulier onderaan deze pagina >>
 

Voor wie?

Of je nu betrokken bent bij opleiding, arbeidstoeleiding, loopbaanbegeleiding, werving of arbeidsvoorwaarden, de vraag wat nuttig en zinvol werk is raakt iedereen. Het symposium brengt wetenschappers, beleidsmedewerkers en HR-professionals, arbeidsmarktregio’s, werkgevers- en werknemersorganisaties bij elkaar om in gesprek te gaan over één van de belangrijkste vraagstukken over de toekomst van werk.

Na twee inleidingen is er een interactief programma: aan elke thematafel staat een ander perspectief centraal, begeleid door een wetenschapper of praktijkexpert.

Met medewerking van o.a. Ronald Dekker, Martin Olsthoorn, Ruud van der Aa & Michiel van Rijn, Jouke Post, Anja Eleveld, Femke Cnossen & Arjen Edzes, Ruud Gerards, Ruth van Veelen en Siebren Houtman

 

Waar en wanneer? 

Woensdag 7 februari ben je welkom bij de Zalen van Zeven aan de Boothstraat 7 in Utrecht, dit zit vlakbij het Janskerkhof in het centrum van Utrecht. Het symposium vindt plaats in de middag en wordt afgesloten met een borrel.
 

Het programma

vanaf 13:30 u Inloop met koffie en thee

 

14:00 - 14:30 u

Ronald Dekker, Arbeidseconoom TNO: Een kwalitatieve benadering van krapte.

14:30 - 15:00 u

Martin Olsthoorn, programmamanager SCP: Keuzes op een krappe arbeidsmarkt, wat als niet al het werk meer gedaan kan worden?

15:00 - 16:00 u

Interactieve thematafels

16:00 - 16:30 u

Afsluiting en uitreiking David van Lennep Scriptieprijs
16:30 - 17:30 u

Borrel en napraten

Sprekers en experts

Ronald Dekker

KEYNOTE: Een kwalitatieve benadering van krapte. Krapte op de arbeidsmarkt wordt vaak benaderd vanuit kwantiteit: hoe zorgen we ervoor dat vacatures zo veel en snel mogelijk worden vervuld? In deze keynote wordt een pleidooi gehouden voor een kwalitatieve benadering: een focus op wat mensen zelf als nuttig ervaren en de kwaliteit van aangeboden werk. Werk dat bijdraagt aan welzijn, gezondheid en zingeving én aan aspecten van brede welvaart. Alleen dan kunnen we zinvolle afwegingen maken tussen werk, vrije tijd en de maatschappelijke waarde van betaalde en onbetaalde activiteiten.

Martin Olsthoorn

KEYNOTE: Keuzes op een krappe arbeidsmarkt, wat als niet al het werk meer gedaan kan worden? Bij aanhoudende krapte bestaat het risico dat niet al het werk dat we belangrijk vinden even goed of even veel kan worden gedaan. Accepteren we dat of vinden we dat bepaalde sectoren en functies prioriteit moeten krijgen? Willen we arbeidskrachten richting (bepaalde) maatschappelijke sectoren sturen? En zo ja, hoe bepalen we de waarde van werk en hoe komen we vanuit een visie op brede welvaart tot een integrale aanpak? 

Ruth van Veelen

THEMATAFEL: Essentieel werk tegen niet-essentieel applaus? Geleerde lessen over nuttig werk uit de coronapandemie. Met het collectieve applaus in de coronatijd leek even sprake van maatschappelijke herwaardering voor de doorgaans minder goed betaalde, lage-status beroepen. Maar die kans op duurzame herwaardering van deze beroepen - met de mogelijke versterking van de economische positie van de vrouw - werd gemist. Waarom had het label “essentieel” beroep niet die katalyserende werking op herwaardering van de nuttige beroepen? En hoe voelen de “niet-essentiële” thuiswerkers zich nu over hun werk? Wat kunnen we leren over nut en herwaardering van (niet-) essentiële beroepen en genderongelijkheid?

Jouke Post

THEMATAFEL: Sturing of vrije keuze in loopbaan en opleiding? Er lijkt een toegenomen spanning en mismatch tussen individuele en collectieve belangen op de arbeidsmarkt. Sluiten individuele loopbaanvoorkeuren wel goed genoeg aan op de collectieve vraag in sectoren die nodig zijn om de samenleving op te bouwen? Hoe blijven individuele loopbanen in de collectieve pas lopen? Wat vraagt dat en van welke betrokkenen? Aan deze tafel bespreken we de dilemma’s en mogelijke regionale arbeidsmarktoplossingen om schijnbare tegenstellingen tussen individuele vrijheid en collectieve belangen te overbruggen. 

Anja Eleveld

THEMATAFEL: Kan sturing en verplichting bij re-integratie wel leiden tot waardevol en betekenisvol werk? Het maatschappelijk debat over arbeidsre-integratie is de laatste jaren verschoven naar ‘waarde van werk’. Maar kan werk eigenlijk wel waardevol of betekenisvol zijn, wanneer mensen zoals bijstandsgerechtigden hiertoe worden verplicht? En hoe kunnen mensen met weinig kansen op reguliere arbeid alsnog (weer) waardevol werk verrichten? Deze vragen zijn cruciaal voor onderzoekers en re-integratieprofessionals die vernieuwende routes naar waardevol werk en duurzame integratie zoeken in het sociaal domein.

Ruud Gerards

THEMATAFEL: Hoe kunnen we schaarse arbeidskrachten in zetten op onze noden en minder op onze wensen? Als we meer focussen op wat we nodig hebben, is er dan wel arbeidsmarktkrapte? Zou het in Nederland met ruim tien miljoen mensen aan beroepsbevolking en onbenut arbeidspotentieel, niet mogelijk moeten zijn om op gezonde duurzame wijze in (minimaal) de basisbehoeften van 17,8 miljoen inwoners kunnen voorzien? Welke beleidsopties zijn er om schaarse arbeid meer in te zetten op onze noden en minder op onze wensen?

 

Femke Cnossen & Arjen Edzes

THEMATAFEL: Aanpak van regionale ongelijkheid in ervaring van waardevol werk. Uit ons onderzoek blijkt dat er structurele ongelijkheid bestaat tussen regio's in Nederland als het gaat over waardevol werk. Of mensen autonomie, competentie, relatie of baantevredenheid kunnen ervaren hangt niet alleen af van het beroep dat zij uitoefenen, de industrie waarin zij werken, of hun opleidingsniveau, maar bevat ook een uitgesproken regionale component. In deze discussietafel gaan we dieper in op de oorzaken van deze regionale verschillen in de subjectieve waardering van werk, denken we na over oplossingsrichtingen, vervolgonderzoek en passend (regionaal) beleid om deze ongelijkheden te verminderen.

Ruud van der Aa & Michiel van Rijn

THEMATAFEL: Betekenisvol werk: meer dan maatschappelijke meerwaarde. Als oplossing voor personeelstekorten wordt nogal eens gesproken over het betekenisvoller maken van werk. Dat wordt vaak gekoppeld aan meer zingeving, die vooral bij jongere generaties zou leven. Betekenisvol werk gaat echter ook over andere aspecten van werk, die voor een individuele werknemer minstens zo belangrijk lijken, zoals ontplooiingsmogelijkheden en de samenwerking met collega’s. Het gesprek over hoe de betekenis van werk verbonden is met de kwaliteit van arbeid, biedt kansen voor vernieuwing van toekomstagenda's van HR-professionals en onderzoekers.

Siebren Houtman

Hoe zorgen we dat meer mensen zich gaan inzetten voor het algemeen belang? Aan deze thematafel staat de vraag centraal hoe morele kaders bepaald worden en wie daarin een stem hebben. Hoe bepalen we welk werk meer of minder bijdraagt aan het algemeen belang? Hebben we als individu de plicht om bij te dragen? En wie stelt hierin de norm? De huidige transities waar we met elkaar voor staan, maken de vraag welk werk er nodig is in de opbouw van de samenleving van de toekomst urgenter. Een afweging tussen individueel en algemeen belang kunnen mensen makkelijker maken wanneer er een aansprekend en concreet toekomstbeeld ligt, waaraan mensen zich kunnen verbinden.

Aanmelden

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons