motivatie

Aanvrager

Schouten en Nelissen

Periode

juli 2009 tot juli 2010

Er heeft zich de afgelopen decennia een groot aantal veranderingen in en rondom arbeid voorgedaan. Een belangrijke verandering overgang van een industriële samenleving naar een kennisintensieve, dienstverlenende economie die zich ook in de toekomst verder zal doorzetten. Veel potentie tot vernieuwing ligt bij de medewerkers die in hun contacten buiten de organisatie zicht hebben op veranderende klantvragen. Maar dan moeten ze wel bereid zijn om meer te doen dan de strikte uitoefening van hun functie. Moderne arbeidsorganisaties hebben hierdoor behoefte aan intrinsiek gemotiveerde, “bevlogen” medewerkers.​

Achtergrond

Motivatie is geen statisch gegeven, maar ontstaat in wisselwerking tussen de persoon en de arbeidssituatie. Meer recent ontwikkelde motivatietheorieën, zoals de Social Cognitive Theory, de Broaden & Build Theory en de Conservation of Resources Theory gaan nadrukkelijk uit van zo’n dynamische visie op motivatie. Gemeenschappelijk aan deze benaderingen is dat ze een wederkerige relatie veronderstellen tussen de (arbeids)situatie en de persoon. Recent onderzoek, onder andere aan de Universiteit Utrecht, heeft laten zien dat energiebonnen (bijvoorbeeld autonomie en sociale steun op het werk) via intrinsieke motivatie (bevlogenheid) leiden tot allerlei positieve uitkomsten (betere arbeidsprestaties, minder ziekteverzuim en een sterkere binding aan de organisatie). Op hun beurt leiden deze positieve uitkomsten weer tot meer energiebronnen en een sterkere motivatie, enzovoorts, waarmee er dus sprake is van een opwaartse spiraal.

Er blijken twee elementen van doorslaggevend belang te zijn bij een dergelijke spiraal.

  1. Het stellen en behalen van doelen De Social Cognitive Theory gaat er van uit dat het stellen en vervolgens behalen van belangrijke persoonlijke doelen een sterk motivationeel effect heeft.
  2. Het ervaren van positieve emoties: Volgens de Broaden & Build Theory leiden positieve emoties er toe dat mensen hun denk- en handelingsrepertoire (op het werk) verbreden en tevens nieuwe energiebronnen aanboren of opbouwen.

Doelstelling

Het project beoogt een e-trainingsprogramma te ontwikkelen voor werknemers met als doel om hun intrinsieke arbeidsmotivatie te verhogen.

Aanpak

Ontwikkeling van een evidence-based e-trainingprogramma. Het e-trainingsprogramma is opgebouwd uit drie delen:

  1. doelen stellen;
  2. vergroten van de weerbaarheid;
  3. positieve emoties genereren

Na de ontwikkeling wordt het programma geïmplementeerd bij enkele bedrijven c.q. klanten van Schouten & Nelissen en worden toegepast door deelnemers van de algemeen toegankelijke website “Hart en Ziel” (www.hartenziel.nl). Er is zowel bij de bedrijven als bij De Volkskrant sprake van een experimentele groep die het e-trainingsprogramma volgt en een controlegroep die dat (nog) niet doet. Voorafgaand en na afloop wordt bij iedereen een vragenlijst afgenomen waarin de psychologische aspecten centraal staan waar het e-programma zich op richt, te weten intrinsieke motivatie (“bevlogenheid”), eigeneffectiviteit, positieve emoties, en optimisme. Door de scores op de vragenlijsten van de interventie- en de controlegroep met elkaar te vergelijken kan worden vastgesteld of er sprake is van een toename van de motivatie en van het in gang zetten van een opwaartse motivationele spiraal.

Resultaten

Het voorgestelde project levert een wetenschappelijk geëvalueerd, en dus naar verwachting evidence-based, e-trainingsprogramma op dat vrij beschikbaar zal zijn via – bij voorkeur – meerdere publieke websites. Wij zijn met De Volkskrant in gesprek om te onderzoeken of dit programma op hun voor iedereen vrij toegankelijke website Hart en Ziel geplaatst kan worden. Ook andere, vrij toegankelijke online kanalen kunnen worden gebruikt om het e-trainingsprogramma aan te beiden. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan de website www. loopbaan.nl. Kern is dat het programma vrij beschikbaar komt. Ook wordt het mogelijk gemaakt dat bedrijven, die beschikken over de juiste software de inhoud van het e-trainingsprogramma kunnen downloaden. De resultaten van de effectstudie worden gepubliceerd in een wetenschappelijk artikel dat onderdeel van een dissertatie zal zijn.

Meer informatie

Schouten en Nelissen
Drs. Ulrike Wild
Tel: 0418-682947
Mobiel: 06-22809114
ulrike.wild@sn.nl

Sprekers en experts

Laura Lamers

Inclusief Platformwerk: drie initiatieven, een veelvoud aan inzichten

Hoe maken we beter gebruik van de potentiële meerwaarde van online arbeidsplatforms voor een meer inclusieve arbeidsmarkt? Die vraag stond centraal in de ‘challenge Inclusief Platformwerk’ van NSvP en SBCM, van waaruit drie initiatieven (KlusCV, CurrentWerkt! en LaNSCO United) kansen en obstakels hebben verkend. 
De presentatie van Laura biedt een kijkje in de lessen die zijn opgedaan in het monitoren van de drie challenge initiatieven. Specifiek wordt ingegaan op de kansen van platformwerk voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, en de rol die platformtechnologie kan spelen om kansen voor inclusie te vergroten. Hiermee biedt de presentatie een eerste indruk van de inzichten die worden gedeeld in het boek ‘Inclusief Platformwerk’. 

Laura Lamers is PhD onderzoeker aan de Universiteit Twente, faculteit Faculteit Behavioural, Management and Social Sciences. Haar focus ligt op het snijvlak van technologie en samenleving, meer specifiek menselijke waardigheid. 

Niels Arntz

In een vraaggesprek met Luc Dorenbosch (NSvP) zet Niels uiteen hoe hij als platformondernemer in Nederland aankijkt tegen de ontwikkelingen binnen platformwerk. Hoe luister je als platform naar de mensen die via je platform werken? Wat kunnen samenwerkingen tussen platforms en overheid opleveren? Wat denkt Niels over de kans van slagen van platformwerk, ook als mensen niet geheel zelfstandig kunnen werken? Kan het breder of anders dan nu het geval is? Hoe hij zou willen dat het debat over platformwerk gevoerd zou worden voor meer innovatie op de arbeidsmarkt? 

Niels Arntz is medeoprichter van horecaplatform Temper.

Muriel Serrurier Schepper

Ontdek de kracht van data labeling: kansen voor een diverse en inclusieve arbeidsmarkt

(duopresentatie met Marjolein Grootjen)

In deze sessie ontdekken we hoe mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans krijgen om zichzelf opnieuw te positioneren op de arbeidsmarkt door middel van data labeling in een kantooromgeving. Onder de begeleiding van een deskundige jobcoach werken ze in het AI Annotatie Lab aan hun vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling om zo de weg naar de arbeidsmarkt te vinden. Tijdens de sessie wordt uitgelegd hoe dit project tot stand is gekomen en wat de werkzaamheden precies inhouden. 
Deze sessie biedt een inspirerend verhaal over hoe een nieuw soort werk kan bijdragen aan een inclusieve en rechtvaardige samenleving. Kom langs en laat je inspireren!

Muriël Serrurier Schepper is zelfstandig ondernemer, expert in data en artificial intelligence met een achtergrond in arbeids- en organisatiepsychologie. Zij is auteur van het boek Artificial Intelligence In Actie en leidt het AI Annotatie Lab.  

Marjolein Grootjen

Ontdek de kracht van data labeling: kansen voor een diverse en inclusieve arbeidsmarkt

(duopresentatie met Muriel Serrurier Schepper)

Als jobcoach bij het AI Annotatie Lab vanuit Regio Gooi en Vechtstreek begeleidt Marjolein de kandidaten die zichzelf hebben aangemeld of aangemeld zijn vanuit de verschillende gemeenten. In een traject van 6 maanden vanuit een veilige werkomgeving gaat zij samen met de kandidaat de werknemers- en sociale vaardigheden trainen. Zo komt de kandidaat erachter wat zijn intrinsieke motivatie is om te gaan werken. Tijdens deze sessie deelt ze haar persoonlijke ervaringen en laat ze zien hoe ze deelnemers stap voor stap helpt om verder te komen. Ook wordt besproken waarom dit werk bij uitstek geschikt is voor bepaalde doelgroepen.

Marjolein Grootjen is jobcoach bij WerkgeversServicepunt Regio Gooi en Vechtstreek.

Muriel en Marjolein doen samen 1 sessie

Jessica de Ruijter - Lansco

Platformwerk opzetten vanuit de coöperatieve gedachte

(duopresentatie met Leo Beekmans)

Hoe kan werken vinden via een platform nieuwe kansen bieden voor participatie en inclusie? 
In deze inspiratiesessie komen twee voorbeelden voorbij hoe de platformtechnologie vanuit de coöperatieve gedachte wordt ingezet om mensen met een uitkering te helpen met het verkrijgen van nieuwe opdrachten en werkzaamheden. Leo Beekmans van BridgeWorks en Jessica de Ruijter van LaNSCO United vertellen waarom zij deze platformen hebben opgezet, wie zij daarmee bereiken en welke nieuwe kansen deze platformen bieden voor een inclusieve arbeidsmarkt. Ook gaan ze in op hoe zo’n platform werkt in samenwerking met een sociale coöperatie, en wat hun ervaringen en geleerde lessen zijn.

Jessica de Ruijter is directeur van LaNSCO en medeoprichter van sociale coöperatie de Blauwe Paraplu.

Leo Beekmans

(duopresentatie met Jessica de Ruijter)

Leo Beekmans is arbeidsdeskundige, re-integratieconsulent, coach bij WerkmansMobiliteit en bij BridgeWorks

Robbert Boonk

Het beste wat je iemand kunt geven is een kans!

(duopresentatie met Laurens Waling)

Een matching platform voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt - zonder de oneerlijke concurrentie van mensen zonder beperking. Een matching platform waar werkgevers hun vacature en hun organisatie moeten toetsen op beperkende factoren. Alleen zo ontstaan er matches zonder beperkingen. Robbert Boonk ontwikkelde dit initiatief samen met vijf internationale partners, en inmiddels is het systeem bijna operationeel. In hun zoektocht kwamen ze het hightech platform van 8Vance tegen, waar matches worden gemaakt met behulp van Artificial Intelligence (AI). Kandidaten maken een zogenaamd ‘Ability Profile’ aan en dat doet de werkgever ook voor zijn vacature. 

Het systeem Work 4 Everyone is bijna klaar. In deze sessie laat Robbert Boonk aan de hand van de proefversie alvast zien hoe het werkt. Robbert en Laurens vertellen wat het is, hoe het werkt en wat de impact hiervan kan zijn. 

Robbert Boonk is directeur van de PHH Academie (opleider van gecertificeerde jobcoaches) en mede-initiator van matching platform Work 4 Everyone.

Laurens Waling

(duopresentatie met Robbert Boonk)

Laurens Waling is organisatievernieuwer en Chief Evangelist bij 8vance Matching Technologies.

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons