Dit zijn de genomineerden David van Lennep Scriptieprijs 2022

genomineerden David van Lennep Scriptieprijs 2022

13 relevante onderzoeken genomineerd voor scriptieprijs

Hieronder stellen we - in alfabetische volgorde - de dertien genomineerden van de David van Lennep Scriptieprijs voor. Zij zijn genomineerd voor hun uitzonderlijk goede eindscripties op het gebied van mens, werk en organisatie. De hoogleraren dienen de nominaties in en een onafhankelijke jury beslist wie de winnaars zijn.

Wie de drie winnaars zijn wordt bekend gemaakt op vrijdagmiddag 8 april, in het Auditorium van Rozet in Arnhem. De feestelijke prijsuitreiking wordt voorafgegaan door de 2e David van Lennep Keynote, verzorgd door Saskia Nijs: "De toekomst van werk gaat niet over werk." Aanmelden kan via onze aanmeldsite.

 

Mathijs Beuting (Radboud Universiteit Nijmegen) deed onderzoek naar de impact van Covid-19 op de duurzaamheid van de carrière van werknemers in zwaar getroffen sectoren. Bijna alle respondenten ervaarden Covid-19 als een loopbaan shock, de manier waarop zij omgingen met deze shock verschilde van elkaar. Waar sommigen ervoor kozen een andere kant op te gaan, pasten anderen zich aan binnen hun huidige baan. Uit het onderzoek bleek welke factoren hierbij een rol kunnen spelen. Lees hier de scriptie >

Onder welke omstandigheden delen werknemers hun chronische ziekte met hun werkgever? Dat onderzocht Lee Colmer (Universiteit van Amsterdam). Werknemers houden dit vaak voor zichzelf, bijvoorbeeld omdat zij bang zijn gestigmatiseerd te worden. Echter is het zowel in het belang van de werkgever als de werknemer dat zij dit delen, zodat er voor iedereen een gezonde, positieve werkomgeving kan worden gecreëerd. Lees hier de scriptie > 

Dieuwertje van Dijk (Maastricht Universiteit) deed onderzoek naar stress bij crisismanagers. Wat zorgt bij hen voor stress? En hoe ervaren zij dit? Uit het onderzoek kwam een aantal stressoren. Er werd ook gekeken in hoeverre de mindset van crisismanagers en welke situatie-kenmerken van invloed zijn op de stresservaring. De interessante bevindingen uit het onderzoek kunnen door crisisorganisaties worden gebruikt om de mentale gezondheid van hun crisismanagers te verbeteren. Lees hier de scriptie >

Jurriën de Gelder (Erasmus Universiteit Rotterdam) vergeleek in zijn onderzoek de klassieke regressieanalyse met een moderne machine learning techniek om consumentengedrag te voorspellen. In tegenstelling tot wat soms wordt gedacht, blijkt dat de voorspellende kracht van AI niet vanzelfsprekend beter is dan die van gangbare voorspellingsmodellen. Deze bevindingen zijn uiterst relevant, gezien de populariteit van big data binnen organisaties. Lees hier de scriptie > 

Yentl Kuin (Vrije Universiteit Amsterdam) heeft onderzoek gedaan naar de integratie van vluchtelingen trainees in een sociale onderneming, vanuit het perspectief van trainers en begeleiders met en zonder migratieachtergrond. Ze keek naar de verschillen tussen oppervlakkige en diepe vormen van diversiteit en hoe het streven naar inclusiviteit er in de dagelijkse werkpraktijk uitziet. Haar onderzoek laat zien hoe de sociale missie van de organisatie vorm krijgt en wat de mogelijkheden en beperkingen zijn die medewerkers ervaren in hun omgang met nieuwkomers. 

Organisaties bieden steeds vaker Workplace Health Promotion activiteiten aan om de gezondheid van hun werknemers te verbeteren. Helaas is de deelname aan deze activiteiten relatief laag, vooral bij werknemers met een laag werkvermogen, die juist baat zouden kunnen hebben bij deze activiteiten. Eline Ligthart (Radboud Universiteit Nijmegen) onderzocht hoe dit komt en keek naar kenmerken van het individu en de aangeboden activiteit. Haar bevindingen kunnen organisaties helpen hun werknemers gezond te houden. Lees de scriptie > 

Nancy van Loon (Erasmus Universiteit Rotterdam) deed door middel van een online interventie onderzoek naar het effect van leisure crafting (ofwel hobby’s) op zingeving en werkbevlogenheid. Zij heeft voor haar onderzoek een 4-weekse online leasure crafting interventiestudie ontwikkeld. Het online interventieprogramma bleek een goed instrument voor HR-professionals en organisaties die werknemers willen coachen om meer bevlogen door het leven te gaan, en een optimale werk-privé balans te bewerkstelligen. Lees de scriptie >

Nienke Michels (Technische Universiteit Eindhoven) heeft gedurende de coronapandemie werknemers gemonitord aan de hand van vragenlijsten. Ze keek aan de hand van longitudinale data in hoeverre de thuissituatie samenhangt met bevlogenheid en werkprestatie. Haar onderzoek toont aan hoe conflicten thuis zorgelijke invloed kunnen hebben op het werk. Ook laat ze zien dat de pandemie verstrekkende gevolgen kan hebben op lange termijn. De grote hoeveelheid data die zij heeft weten te verzamelen tijdens de pandemie zorgt voor een uniek onderzoek. Lees hier de scriptie >

Diana Müller (Vrije Universiteit Amsterdam) deed onderzoek naar de ervaring van inclusie en diversiteit op de werkvloer en focust daarbij op het effect van sociale klasse en (socio)materialiteit - zoals kleding en gebruik van (virtuele) ruimtes. Hiervoor heeft ze twaalf weken intern onderzoek gedaan bij een organisatie. De resultaten bieden interessante inzichten voor diversiteitsmanagement. 

Laurence Rodesch (Maastricht Universiteit) heeft onderzoek gedaan naar de aanleidingen en gevolgen van adaptief leiderschap. Adaptief leiderschap zorgt ervoor dat leiders adequaat en flexibel kunnen reageren op nieuwe en veranderende situaties in de werksfeer. Zij onderzocht dit met een vijfdaagse dagboekstudie en toonde aan dat wekelijkse tijdsdruk een belangrijke voorspellende factor is van adaptief leiderschap. Lees de scriptie >

In haar thesis combineerde Charlotte Rodriguez Conde (Maastricht Universiteit) filosofie en psychologie en ontwikkelde ze een beoordelingsinstrument om existentiële vraagstukken rondom werk zoals betekenis, identiteit en vrijheid te meten. Hiermee heeft ze de relatie tussen betekenisvol werk en burnout kunnen onderzoeken. Haar zelf ontworpen meetinstrument bleek valide en effectief en kan hierdoor mogelijk een nieuwe manier van onderzoek naar werk gerelateerde emotionele uitputting inspireren. Lees hier de scriptie >
    
In hoeverre bevordert inclusief leiderschap het gedrag van team organizational citizenship behavior? Zoë Sedlářík (Universiteit Tilburg) onderzocht de rol van inclusief leiderschap en de individuele bevrediging van de psychologische behoeftes autonomie, competentie en verbondenheid en ook hoe deze factoren invloed hebben op proactief gedrag binnen teams. De resultaten uit dit onderzoek bieden relevante inzichten en vullen verschillende gaten in de bestaande literatuur. Lees de scriptie >

In zijn scriptieonderzoek bestudeerde Luuk Snijder (Universiteit Leiden) hoe ongelijkheid tussen individuen (hoog-laag inkomen, hoog-laag productief) en de vrijheid van het kiezen van een samenwerkingspartner van invloed zijn op coöperatie binnen groepen. Hij ontrafelde de twee processen en via groepsexperimenten toonde hij aan hoe groepen zich opsplitsen in 'haves' en 'have-nots'. Het onderzoek geeft het psychologische mechanisme weer dat een rol speelt bij de segregatie en de welvaartsdeling die we ook in de maatschappij zien. Lees hier de scriptie >

 

Thema's

Onderwerpen

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons