Er wordt soms nog met enige terughoudendheid naar gekeken. Toch zit de brille in de eenvoud. Iedereen kan het, het kost nauwelijks tijd en de gemeten effecten zijn zo interessant dat het uitnodigt om hier serieus naar te kijken. Wanneer we psychologisch onderzoek doen naar inzichten die de effecten van minder grijpbaar handelen proberen te vergroten dan begeven we ons op een minder begaand pad. De uitkomsten zijn statistisch valide, maar het onderzochte fenomeen behoort duidelijk (nog) niet tot de meer gangbare interventies. De tweede prijswinnaar Alina Feinholdt van de scriptieprijs 2012 die kans gezien heeft twee tegenstellingen mooi met elkaar te verenigen. Onderzoek naar mentale beïnvloeding combineren met meetbare en betrouwbare uitkomsten van de effecten.     

Alina heeft het effect gemeten van ‘audio-guided mindfulness meditation practice’, in de vorm van verschillende korte meditatiesessies, op het welbevinden van werkers in een emotioneel geladen werkomgeving. Zij heeft kans gezien om een onderzoekgroep en een controlegroep via een dagboekstudie gelijktijdig aan het onderzoek te laten meewerken. De controlegroep had de informatie gekregen dat de meditatieoefeningen iets later zouden beginnen, maar dat wel alvast de dagboeken moesten worden bijgehouden. Op deze manier konden de uitkomsten van beide groepen via een longitudinaal onderzoek goed worden vergeleken. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de werkers die meededen aan de meditatieoefeningen minder last begonnen te krijgen van de negatieve bijeffecten van de emotionele belasting van het werk. Zij bleken het werk ook langer te kunnen volhouden. Ook bleek dat de tevredenheid over het werk toenam ten opzichte van de werkers in de controlegroep. Er hoeft relatief weinig tijd aan de oefeningen te worden besteed en ook in dat licht kan het, gezien de positieve effecten, de moeite waard zijn hier verder onderzoek naar te doen. Mensen kunnen meer aan en hebben minder last van ontkenning van de emotie. De mentale belasting van werkers in stressvolle en emotioneel beladen omgevingen is in veel bedrijfstakken een bron van zorg. Dan kan een dergelijk eenvoudig ‘mindfulness’ programma dat een paar minuten per dag aan tijd kost gezondheidsproblemen voorkomen. De tot op dit moment bekende interventies om mentale overbelasting te voorkomen kosten veel tijd en/ of geld.

Auteur(s)
Alina Feinholdt

Dit rapport schetst de veranderingen die plaatsvonden op terreinen als mobiliteit en scholing van werknemers, en inzetbaarheid van ouderen. Ook wordt ingegaan op de invloed die werknemers op hun werktijden en werkplek kunnen uitoefenen. De data die daarvoor gebruikt zijn komen uit het Arbeidsaanbodpanel. Dit is een onderzoek onder circa 4500 werkenden en niet-werkenden. De meest recente data die voor dit rapport beschikbaar waren, zijn in het najaar van 2010 verzameld.

Auteur(s)
Jan Dirk Vlasblom, Edith Josten, Marian de Voogd-Hamelink
Uitgever
SCP
URL

Master thesis van David van Lennep scriptieprijswinnares Katharina Kuba die op methodologische innovatieve wijze een praktisch zeer relevant verschijnsel uitwerkt en documenteert. Kuba, van de Rijksuniversiteit Groningen, vroeg zich af of het accepteren van negatieve emoties zoals irritaties en teleurstelling de negatieve effecten van zulke emoties op dagelijks welbevinden zou kunnen temperen. Het onderzoeksthema is van groot belang. Werknemers staan bloot aan een veelheid van stressors en de negatieve emoties die daarmee gepaard gaan zijn een belangrijke reden van verminderd welbevinden met, mogelijkerwijs, verminderde prestaties, verzuim en uitval uit het arbeidsproces tot gevolg. Begrijpen wanneer mensen meer of juist minder last hebben van negatieve emoties is dus cruciaal en ontdekken welke manieren van emotieregulatie goed werken is dus zowel wetenschappelijk als maatschappelijk zeer relevant.

Kuba onderzocht of het accepteren van negatieve emoties een effectieve strategie zou kunnen zijn. Deze vraag op zich is al innovatief, omdat de meesten van ons geneigd zullen zijn negatieve emoties te onderdrukken, er veel aandacht aan te besteden, of de oorzaak ervan proberen weg te nemen. Maar, zo veronderstelt Kuba, je zou ze ook kunnen accepteren en als je dat doet, zouden de negatieve effecten van die emoties weleens veel minder groot kunnen zijn.

Om haar theorie te toetsen volgde Kuba een kleine honderd medewerkers in de gezondheidszorg. Gedurende tien dagen hielden deze deelnemers een dagboekje bij, waarin zij op gezette tijden verslag deden van gebeurtenissen die dag, hoe ze zich voelden, in welke mate zij negatieve emoties en gevoelens accepteerden, en hoe vermoeid ze zich aan het einde van de dag voelden. Met behulp van hoogwaardige statistische modelering – zogeheten mulitlevel modeling – analyseerde Kuba haar resultaten, die de theorie grotendeels ondersteunden. Naarmate mensen negatieve emoties meer accepteerden voelden ze zich prettiger, waren minder vermoeid en hadden meer zin in hun werk. Acceptatie van negatieve emoties lijkt dus een veelbelovende manier om met potentieel disfunctionele gevoelens en emoties op het werk om te gaan. Terecht veronderstelt Kuba in haar discussie dat het leren accepteren van negatieve gevoelens een goede aanvulling kan zijn in lopende of te ontwikkelen programma's om werknemers goed met de stress van het werk om te laten gaan.

Auteur(s)
Katharina Kuba

'Alles is gezondheid'
Het Nationaal Programma Preventie 2014 - 2016
Deel 1 en Deel 2

Rapport van het Nationaal Programma Preventie 2014 - 2016, dat loopt van 2014 tot en met 2016. Zes ministeries, gemeenten, bedrijven en een groot aantal maatschappelijke organisaties werken hier samen aan.
 

Werken. Kan het anders, beter? Met minder regels? In banen, of opdrachten, die leuk en uitdagend zijn?  Waarbij leidinggevenden hun medewerkers vertrouwen, en vice versa. In organisaties die steeds veranderen, met mensen die dat ook doen? En met meer manieren om waardering mee uit te drukken dan alleen een bonus?

Ja, dat kan, zo blijkt uit de verhalen in dit boek en op de website www.anderswerken.eu. Verhalen verteld door ondernemers, wetenschappers, studenten, directeuren, HR-adviseurs, vakbondsbestuurders, werknemers en zzp-ers. Hun inspirerende visies en ervaringen bewijzen hoezeer mensen en organisaties erop vooruitgaan als we het werk anders organiseren, als we op een andere manier leiding geven, mensen ontwikkelen en ons geld verdienen. Leidinggevenden, organisatieontwikkelaars, HR-professionals, OR-leden en cao-onderhandelaars kunnen hier volop hun voordeel mee doen.

Aukje Nauta, Cristel van de Ven en Guurtje van Sloten van Factor Vijf, brachten de verhalenvertellers samen, met steun van de NSvP. In hun werk als organisatieadviseurs dagen zij mensen en organisaties uit om voortdurend het beste in elkaar naar boven te halen.

Het boek is te koop via o.a bol.com maar ook te downloaden als pdf of ePub.

Auteur(s)
Aukje Nauta, Guurtje van Sloten en Cristel van de Ven
Uitgever
Sinds 1883 - uitgevers
URL

De arbeidsmarkt dreigt steeds exclusiever te worden door vergrijzing, flexibilisering en digitalisering. Vooral kwetsbare groepen van de beroepsbevolking zijn hiervan de dupe. Charissa Freese legt uit hoe overheid, werkgevers en werknemers samen kunnen werken aan een meer inclusieve arbeidsmarkt.

De sleutel tot de oplossing om in de toekomst werk te hebben en te houden wordt gezocht in een leven lang leren. Door voortdurend te werken aan hun kennis- en vaardigheden zijn werknemers wendbaar en voorbereid op veranderende omstandigheden. Werkgevers dragen daaraan bij met strategisch hrm-beleid waarbij geïnvesteerd wordt in menselijk kapitaal. Hierdoor kunnen medewerkers bijdragen aan gewenste organisatieopbrengsten, zoals productiviteit, kwaliteit, flexibiliteit en efficiency. Vanuit dit hrm-perspectief is deze investering minder voor de hand liggend bij kwetsbare doelgroepen, omdat, zo is de aanname, hun bijdrage aan de gewenste organisatieopbrengsten lager zal zijn. Voor de arbeidsmarkt van de toekomst is het een probleem dat organisaties veel meer investeren in training en opleiding van werknemers met een vaste aanstelling dan in flexibele arbeidskrachten. Daarbij hebben deze werknemers vaak ook inhoudelijk interessanter werk, zodat zij tevens meer profiteren van ‘learning on the job’.

Auteur(s)
Charissa Freese
Uitgever
Sociale Vraagstukken
URL

De gedeelde analyse is dat cao’s te weinig ruimte bieden, gebaseerd zijn op traditionele arbeidsverhoudingen en niet uitnodigen tot vernieuwing.Thema’s als duurzame inzetbaarheid en sociale innovatie smeken juist om een gedeeld toekomstperspectief en creatieve oplossingen. Hoe neem je medewerkers meer mee bij de totstandkoming van een cao? Hoe doe je recht aan flexibele contractvormen? En hoe zorg je ervoor dat cao’s mensen in beweging brengen, en niet de dynamiek in de organisatie afremmen?
Ook trends als de vervagende organisatiegrenzen, nieuwe organisatievormen, de opkomst van Het Nieuwe Werken en de nieuwe generatie medewerkers hebben invloed op arbeidsrelatie en cao-afspraken.
Het boek 'Arbeidsverhoudingen 2020' geeft input aan de discussies over cao-vernieuwing en inspireert partijen om aan de slag te gaan met cao-vernieuwing.
Met bijdragen van de werkgeversverenigingen AWVN en FME-CWM, de vakorganisaties FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen en de kennisinstellingen Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies (UvA), Rotterdam School of Management (EUR) en TNO Kwaliteit van Leven. Aan het einde van elk hoofdstuk zijn 1 of 2 column toegevoegd, onder andere van Aukje Nauta, Hans van der Steen en Ruurd Baane.

Het boek 'Arbeidsverhoudingen2020' bestellen kan bij Uitgeverij Van Gorcum 

Auteur(s)
Ton de Korte, Betty van der Roest
Uitgever
Van Gorcum

Informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in Nederland van het UWV en Beroepsopleidingen bedrijfsleven uit mei 2015.

Met de Basiscijfers Jeugd geven UWV en SBB een beeld van de actuele kansen en mogelijkheden voor jongeren op de arbeidsmarkt en stagemarkt.
De gegevens in de Basiscijfers Jeugd kunnen het startpunt vormen voor gerichte actie en sectorale verdiepingen in de regio. Zo kunnen de basiscijfers een bijdrage leveren aan de invulling van de regionale Aanpak Jeugdwerkloosheid. 

Jongeren op zoek naar werk
Eind maart 2015 stonden in Nederland 86.616 jongeren tot 27 jaar bij UWV als werkzoekend ingeschreven. Van deze jongeren had 47% geen startkwalificatie.
De groep middelbaar opgeleiden (minimaal mbo-niveau 2, havo of vwo) had een aandeel van 43%. De groep hoogopgeleiden (hbo of wo) vormde een aandeel van 10%.

Lees verder in het rapport via de link hieronder.

Uitgever
UWV en BB
URL

De arbeidsmarkt verandert en vraagt om personeel dat langer en flexibeler aan het werk blijft. Deze publicatie bevat voorbeelden van vooruitstrevende vergezichten die navolging verdienen. Op weg naar een duurzame mobiliteitscultuur helpen deze impulsen hopelijk ook u om een stap verder te zetten.

Auteur(s)
Jos de Jong en Martine Maes
Uitgever
NCSI

Folder 'Voorkeursbeleid' van de Commissie Gelijke Behandeling.

In deze folder van de Commissie Gelijke Behandeling staat informatie over wat voorkeursbeleid is, voor wie voorkeursbeleid is, over de eisen aan voorkeursbeleid en quota en streefcijfers en alternatieven voor voorkeursbeleid.

Uitgever
CGB

Een handleiding voor het maken van diversiteitsbeleid voor waterschapsorganisaties.

Businesscase Diversiteit voor waterschapsorganisaties is een publicatie van het A+O fonds Waterschappen

URL

"We examined the impact of induced goal orientation on individuals’ positive- and negative-activating mood when taking part in high- or low-challenging assign- ments. Results indicated that performing a low-challenging assignment leads to a higher positive-activating mood with a performance-approach orientation than with a mastery approach, or no goal orientation. In contrast, conducting a high- challenging assignment leads to a higher positive-activating mood with a mastery approach than with a performance approach, or no goal orientation. These findings suggest that high-challenging assignments are best instructed with a focus on learn- ing whereas low-challenging assignments are best instructed with a focus on superior performance. (...)"

Verschenen in Journal of Applied Social psychology 2014, 44, pp. 650-659

Auteur(s)
Paul T. Y. Preenen, Annelies E. M. van Vianen, Irene E. de Pater

Leiderschap en dialoog vormen de belangrijkste  fundamenten voor duurzame inzetbaarheid  van (oudere) werknemers.  Hoe geef je dat vorm in de praktijk? En wat werkt er echt? Op 26 maart 2012 vond een aan dit thema gewijd congres plaats, georganiseerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Speciaal voor dit congres kwam een bundel uit met daarin een aantal toegankelijke wetenschappelijke artikelen over het thema duurzame inzetbaarheid. NSvP's bijzonder hoogleraar Aukje Nauta vraagt zich af:  ‘De behoorlijk negatieve correlatie tussen leeftijd en inzetbaarheid roept een belangrijke vraag voor de praktijk op: zou inzetbaarheid ooit ‘leeftijdsonafhankelijk’ kunnen worden? Daarmee bedoel ik dat inzetbaarheid minder afhangt van leeftijd, maar van factoren die er toe doen, zoals kennis, vaardigheden en ‘sociaal kapitaal’.’ Samen met Wardy Doosje, Irene de Pater en Rosina van Bloois schreef Nauta een artikel over haar onderzoek naar dit thema in enkele Universitair Medische Centra. Het artikel, dat oorspronkelijk stond in het Tijdschrift voor HRM, is opgenomen in als bijlage opgenomen congresbundel. Alle inleidingen en presentaties die tijdens dit congres zijn gehouden zijn terug te vinden op de speciale congreswebsite.

Auteur(s)
Aukje Nauta e.a.
Uitgever
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Drs. Mara Spruyt schreef een verslag voor O&O nr. 3 2012  over het NSvP-seminar Scherp in Werk.

Het Nieuwe Werken staat bij veel organisaties hoog op de agenda. Om kennis en ervaringen rond HNW te delen is de publicatie ‘De kunst van vertrouwen. Gemeenten aan de slag met Het Nieuwe Werken’ uitgekomen. Zeven gemeenten laten zien wat HNW betekent en op welke wijze zij aan de slag zijn. Ter inspiratie voor iedereen die HNW op de agenda heeft staan.

Met 10 praktijkverhalen:

  • Ruimte voor vertrouwen
  • Interpolis
  • Naardens holisme
  • Ervaringen van buiten
  • Het geheim van ‘s-Hertogenbosch
  • Rijnwoude doet het samen
  • Alles stroomt in Hengelo
  • Lessen uit de Haarlemse praktijk
  • Het Schagense werken
  • Comeback in Oisterwijk
Uitgever
A+O fonds
Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijk vermogensfonds, dat zich inzet voor een menswaardige toekomst van werk. Wij stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen er uit ziet en wat dat vraagt van de talent-ontwikkeling van jongeren en werkenden.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

logo footer

Vind ons op Facebook
Volg ons