Arbeidsmarktvragen in het (post)corona-tijdperk

veerkracht (post)corona

Actieagenda NSVP draagt bij aan werk van waarde

Vanuit verschillende opinieartikelen wordt gepoogd betekenis te geven aan de corona-pandemie die we nu gezamenlijk doormaken. In de teneur van de berichtgeving zijn verschillende lijnen te zien. Mensen die op de crisis van dit moment gericht zijn en ondanks al het leed ook zien dat er veel goeds gebeurt. Daarnaast zijn er auteurs die hun zorgen uiten over de effecten van de genomen maatregelen op de economie en de mogelijk ontwrichtende werking ervan op onze samenleving. En er zijn mensen die meer fundamentele vragen stellen, een impuls willen geven aan verandering en zich afvragen of de solidariteit van nu blijvend kan zijn, ook in de economisch weerbarstige tijden die ons dadelijk in de “wederopbouw” nog te wachten staan.

Voor de NSvP zijn de uitdagingen waar we voor staan niet los van elkaar te zien: economisch herstel op de korte termijn is van belang, maar de crisis biedt ook kansen voor een meer fundamentele #Omkering op de arbeidsmarkt. Sociale en technologische innovaties kunnen helpen de arbeidsmarkt gezond en meer inclusief te maken.

Actieagenda NSvP

De NSvP wil met haar actieagenda bijdragen aan twee doelen:
•    Met Challenges rond technologie en werk optimaal bijdragen aan vragen die nu relevant zijn.
•    Het debat dat nu plaatsvindt benutten voor waardevol werk voor iedereen dat uitgangspunt is van de Omkering.

Daarbij zien we nieuwe kansen voor kennisontwikkeling op het gebied van technologie en sociale innovatie: hoe zijn die te benutten richting een post-corona arbeidsmarkt die weer draait? En hoe zorgen we dat daarin aandacht voor menswaardig werk een belangrijk aandachtspunt blijft? Het roept vragen op op drie niveaus die wij de komende tijd blijven adresseren.

 

 

Innovatiegolf

De technologie kan op verschillende manieren helpen de economie op gang te brengen en brengt nieuwe en andere oplossingen in zicht. In de afgelopen periode zagen we daar al verschillende voorbeelden van en het is belangrijk om daar lessen uit te trekken die ons verder kunnen helpen. Wij zien vooral kansen voor technologie ter ondersteuning van:
•    Matching voor voldoende man/vrouwkracht op de vitale functies,
•    Online webdiensten voor het volledig plaatsonafhankelijk kunnen thuiswerken en
•    Platformisering van werk voor het contactloos aanbieden van goederen en (online) diensten.
 

Matching

De vitale processen moeten doorgaan, en dat kan niet zonder verpleegkundigen, vakkenvullers, virologen, vuilnisophalers, vrachtwagenchauffeurs en vrijwilligers om bijvoorbeeld boodschappen te doen voor oudere mensen. Vooral in de zorg is er een uitdaging om acuut de hulpvraag aan (thuis)zorgmedewerkers en het hulpaanbod op elkaar af te stemmen. Dat heeft geleid tot een centrale niet-commerciële website (www.extrahandenvoordezorg.nl) die fungeert als een marktplaats voor het matchen van (oud-)zorgmedewerkers aan werkplekken waar de nood het hoogst is. Ook uitzender Randstad met het Go platform, het YoungOnes-platform en het sociale carrièreplatform van LinkedIn hielpen bij het bestrijden van vitale personeelstekorten.

Deze crisistijd liet zien dat er onbenutte skills-buffers zijn op de arbeidsmarkt, waar we ook post-corona veel meer van kunnen profiteren. Hoe houden we mensen in beeld die in vitale beroepen willen werken, al was het naast een andere baan? Wat geldt voor het aanpakken van tekorten in de zorgsector, geldt evengoed voor het lerarentekort in het onderwijs. Hoe maken we gebruik van de duizenden ouders die als thuisonderwijzers betrokken willen blijven bij het onderwijs? Hoe kunnen we over sectoren heen tekorten op de arbeidsmarkt opvangen, uitgaande van de interesses en kwaliteiten van mensen?

Online (web)diensten

Het werk in beroepen die tot nu toe plaatsafhankelijk leken, blijkt voor een groot deel ook thuis te worden gedaan; zo leert deze crisis. Op afstand van de fysieke scholen, banken, krantenredacties, radiostudio’s, architectenbureaus, gemeentehuizen en logopedie-praktijken draait het werk door. Het thuiswerken geeft een impuls aan de ontwikkeling en inzet van webdiensten om online te vergaderen, te leren, te solliciteren enz.. Waarschijnlijk zal deze digitalisering van werk ook post-corona relevant blijven. We zijn tegen wil en dank beland in het grootste experiment met thuiswerken (en thuisonderwijs) ooit. Wat gaan we hiervan leren? Wanneer is thuiswerken ook echt productief, wat komen we te weten over passende werktijden, werkmethodes en arbeidsomstandigheden van thuiswerken? Hoe (on)gezond is thuiswerken en welke factoren zijn daarbij van invloed? TNO en ook de Radboud Universiteit Nijmegen zijn onderzoeken gestart voor een beter begrip van effectief thuiswerken. Daarnaast gaan onderwijs en vele bureaus voor bedrijfstrainingen veel meer digitaal werken. Wat hebben we straks meer geleerd dan enkel het beter gebruik van Zoom of MS Teams?

Platformisering

Er werd voor de corona-uitbraak veelal meewarig gekeken naar platformwerk: werk via een digitaal arbeidsplatform dat kortstondige klussen verzamelt en vervolgens aanbiedt aan ieder die ze wil en kan doen met minimale matching. De kritiek is terecht als het gaat om het businessmodel, maar tegelijkertijd lenen deze werksoorten zich goed voor mensen die extra kwetsbaar zijn voor besmetting of vanwege andere redenen moeilijk deelnemen aan een arbeidsmarkt die aanwezigheid op locatie vraagt. Waar de platformwerker soms afgebeeld wordt als een stille, anonieme, solistische stukloner die via een afstandelijke telefoonapp moet vernemen wat de volgende klus is, kan het online werken via platforms vreemd genoeg een voordeel zijn in deze crisis. Het vormt een zeer open, laagdrempelige arbeidsmarkt waarop contactloos en geheel vanachter de thuiscomputer nieuw werk kan worden opgepakt in de vorm van kleine klussen, maar ook in de vorm van waardevolle en uitdagende opdrachten.
Dit digitaal uitvoerbare werk zou wel eens een spurt kunnen maken in de ‘anderhalvemetereconomie’ die waarschijnlijk nog wellangere tijd zal aanblijven. In deze omstandigheden is het interessant om nader onderzoek te doen naar dit type werk, omdat het contactloos is en prima thuis kan worden gedaan, mits we het beter, menswaardiger en inclusiever organiseren dan nu het geval is.

Innovatief in (post)coronatijd

Hoe innovatief in werk komen we uit deze crisis? De creativiteit om het werk plaatsonafhankelijk en contactluw te laten doordraaien wordt optimaal aangesproken. Het kan nieuwe kansen bieden om ook post-corona te doen wat écht nodig is om werken en leren slim in te richten. We dragen daar als NSvP graag ons steentje aan bij.

 

Bekijk ook ons dossier "innovatief in coronatijd"

 

Thema's

Onderwerpen

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons