NSvP : : Innovatief in Werk zet zich in voor De Omkering: een menswaardige toekomst van werk voor iedereen. Hoe richten we de toekomst van werk zó in dat basale menselijke behoeften optimaal tot hun recht komen? De NSvP focust van oudsher op de mens in de context van werk. Wat schuurt is dat de mens steeds slechter in te passen lijkt in de wereld van werk, juist ook mensen die toch al kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt. Maar het overkomt ons niet, we hebben een keuze. De NSvP geeft daarom een slinger aan De Omkering - een beweging die het werk aanpast aan de mens, in plaats van de mens aan het werk. En ruimte schept voor verschil in talent. Keer mee om!  #DeOmkering

De Omkering. Whitepaper door Aukje Nauta

De Omkering NSvP

De Omkering. Whitepaper door Aukje Nauta

Hoe richten we de toekomst van werk zo in, dat menselijke waarden en behoeften optimaal tot hun recht komen? Voor de individuele mens is het van levensbelang om, onder andere via (betaald) werk, invulling te geven aan vier basale behoeften: de behoeften aan (bestaans)zekerheid, verbinding met andere mensen, autonomie en competentie. Deze vier basale menselijke behoeften kunnen steeds moeilijker via werk worden vervuld. Met name voor bepaalde groepen mensen die toch al kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt. De NSvP geeft een slinger aan een beweging die we De Omkering noemen. Een beweging die het werk aanpast aan de mens - in plaats van de mens aan het werk. Een beweging die ruimte schept voor verschil in talent. Aukje Nauta geeft een aanzet.

Kansen voor jongeren op de arbeidsmarkt van morgen

De Omkering

Kansen voor jongeren op de arbeidsmarkt van morgen

Hoe kunnen jongeren zich eerder en beter voorbereiden op werk en ondernemerschap? Hoe verbinden we aankomend en gesetteld talent?Hoe kunnen jongeren zich blijven ontwikkelen, ook buiten werk en school om? Drie maatschappelijke projecten ontvingen in 2016 subsidie van de NSvP om deze vraagstukken aan te pakken. Welke kennis en inzichten hebben de projecten opgeleverd?

Basisbaan in Nederland? Een vooronderzoek

Mensen maatschappij inclusie

Basisbaan in Nederland? Een vooronderzoek

Het antwoord op de vraag hoe een inclusieve en duurzame arbeidsmarkt gerealiseerd kan worden, is complex. De NSvP zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk: een inclusieve arbeidsmarkt ligt daar aan de basis van. Marieke Stolp (universiteit Leiden) schreef in opdracht van de NSvP een Vooronderzoek Basisbaan. Ze onderzoekt vanuit wetenschappelijk psychologisch perspectief wat de betekenis van werk is voor de mens, en omgekeerd, wat de psychologische effecten zijn van exclusie op werkzoekenden. Hoe werkt het nu, wat werkt er niet en waarom niet? Hoe zou de basisbaan kunnen bijdragen aan het huidige beleid, en wat zijn de verwachte maatschappelijke en psychologische opbrengsten?

Werk voor iedereen - de waarde van werk

Werk voor iedereen - de waarde van werk

Werk voor iedereen - de waarde van werk

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er duurzaam werk is en blijft voor iedereen die wil en kan werken? En dat groepen mensen niet buiten de arbeidsmarkt komen te staan? Een maatschappelijk vraagstuk dat raakt aan diverse gebieden, van filosofie, tot psychologie en economie. Waarom maakt werkeloosheid ongelukkig? Wat betekent ‘werk’ in 2018? Onder de loep: voorstellen voor de basisbaan en een parallelle arbeidsmarkt.

The end of HR as we know it...

sterk werk

The end of HR as we know it...

Functionerings- en beoordelings-systematieken liggen onder vuur. Wat is er aan de hand? Moet de mens in de functie passen of is er ruimte om werk aan te passen aan de interesses en mogelijkheden van werkenden? In dit artikel verkennen we knelpunten en spreken we Marianne van Woerkom (Universiteit Tilburg) over de Sterke Punten-benadering als mogelijk alternatief.

Aukje Nauta: Zorg voor eigenbelang én andermans belang

Aukje Nauta: Zorg voor eigenbelang én andermans belang

Waarom geven mensen zomaar iets aan een ander, zonder iets terug te verwachten? In de sociale en organisatiepsychologie staat dit fenomeen bekend als prosociaal gedrag. Prosociaal gedrag komt veel voor, vooral als we niet aan het werk zijn. Maar op het werk wordt prosociaal gedrag ineens lastig; vaak worden we dan matchers. Dat wil zeggen dat we wel geven, maar vooral als we er iets voor terugkrijgen. Aukje Nauta laat in "Werk met Liefde" zien, dat veel werkrelaties te transactioneel zijn, waardoor basale behoeften van mensen aan verbinding, autonomie en competenties onvervuld blijven en organisaties onderpresteren.

Feedforward interview: 3 fases en tips

Feedforward interview: 3 fases en tips

Het feedforward interview helpt om de behoeften van de medewerkers en de organisatie op elkaar af te stemmen. Het neemt een fundamenteel ander uitgangspunt aan dan de deficit benadering, namelijk: het uitgaan van positieve ervaringen van de werknemer, in plaats van wat er mis gaat. 

De robot de baas? We hebben een keuze

robot robotisering

De robot de baas? We hebben een keuze

Het zou goed zijn om de behoeften van individuele mensen als uitgangspunt te nemen bij het vormgeven van werk, organisaties en samenleving. Immers, economie en samenleving zijn er in eerste instantie om de mensheid te dienen. In De robot de baas (WRR) doen de auteurs een poging om de invloed van digitalisering en robotisering op de arbeidsmarkt in kaart te brengen. Ook actieve beïnvloeding is nodig, waarin werkenden, en vooral jongeren, zelf een belangrijke rol te spelen hebben. 

Werk voor iedereen: nu en in de toekomst

Wordcloud Problemen Arbeidsmarkt

Werk voor iedereen: nu en in de toekomst

De grootste uitdagingen op de arbeidsmarkt over tien jaar zijn ongelijkheid, tweedeling en mismatch. Volgens 170 beleidsmedewerkers en onderzoekers op een symposium van Instituut Gak (december 2018). Rutger Bregman, Steven dHondt en de Amfors groep belichten ieder een deel van het veelzijdige vraagstuk. Hoe kunnen we de arbeidsmarkt van vandaag en morgen zo optimaal mogelijk maken voor iedereen?

Duurzame arbeidsmarkt bereikbaar

Op weg naat een duurzame arbeidsmarkt - Universiteit Utrecht

Duurzame arbeidsmarkt bereikbaar

Hoe kunnen we komen tot een meer evenwichtige en duurzamere arbeidsmarkt? In het whitepaper 'Op weg naar een duurzame arbeidsmarkt' bieden zes wetenschappers van de Universiteit Utrecht een analyse van de toenemende kloof tussen ‘outsiders’ en ‘insiders’ op de arbeidsmarkt. Zij doen dit vanuit verschillende invalshoeken. De conclusie: in Nederland ligt een duurzame arbeidsmarkt binnen bereik. Maar dit gaat niet vanzelf; institutionele veranderingen zijn noodzakelijk.

OmkeerEvent 2018 - skills film

OmkeerEvent 2018 - skills film

De Film: terugblik in bewegend beeld en geluid van het OmkeerEvent 2018 - skills editie. Ons doel: de impact vergroten en de bestaande praktijk een steviger plek geven in de discussie. Feel the skills-power @OBA! #arbeidsmarkt #toekomst #lerenindepraktijk #deOmkering #skillsdiscussie #lerenvooriedereen #praktijkaanzet #levenlangleren of #langleveleren

Sterke Punten Benadering voor vernieuwend HR

Whitepaper Het gebruik van sterke punten in teams en organisaties

Sterke Punten Benadering voor vernieuwend HR

Veel organisaties baseren hun ontwikkelbeleid vooral op de tekortkomingen van medewerkers; met een functieprofiel in gedachten wordt bepaald welke competenties mensen verder moeten ontwikkelen voor een bepaalde functie. Dit whitepaper geeft achtergronden voor een model dat de basis legt voor vernieuwend personeelsbeleid dat niet de zwaktes, maar juist de sterke punten van mensen centraal stelt.

Making Talent Work

Making Talent Work

Organisaties selecteren mensen op hun talenten, maar eenmaal binnen worden ze gemanaged op hun tekorten. Marianne van Woerkom onderzoekt tijdens haar NSvP/NIAS-fellowship hoe dit kan worden omgekeerd: hoe de talenten en kwaliteiten van individuele mensen kunnen worden gemanaged.

"Wees ondernemend en blijf vragen stellen"

Alette Baartmans

"Wees ondernemend en blijf vragen stellen"

Alette Baartmans (organisatiekundige, lid NSvP-Denktank) ontwikkelt initiatieven voor een slimmer en beter lerende wereld. "Verantwoordelijkheid, vrijheid en vertrouwen zijn sleutelwoorden voor de ontwikkeling van leerlingen als zelfstandige ondernemende individuen." Welke Omkering is nodig om dat te bereiken?

Harry Starren over de arbeidsmarkt van morgen

Harry Starren portret

Harry Starren over de arbeidsmarkt van morgen

"De toekomst kan je niet voorspellen. Als je het heden al niet kan beheersen, weet je dat er ook geen kenbaarheid van de toekomst kan zijn. Daarin moeten we ons heel bescheiden opstellen." Harry Starren over de veranderende wereld van werk en het omgaan met een niet kenbare toekomst.

Naar een menswaardige toekomst van werk

Naar een menswaardige toekomst van werk

Naar een menswaardige toekomst van werk

Organisaties raken steeds meer losgezogen van basale behoeften van mensen. Hoe richten we de toekomst van werk zo in, dat basale menselijke behoeften optimaal tot hun recht komen? Dit artikel, gepubliceerd in G&O, is tevens een reactie op Matthijs Bals visie op de huidige uitgangspunten van A&O-psychologisch onderzoek.

Bevrijdend om soms te kunnen zeggen: ik ben hier niet goed in

OM Openbaar Ministerie Talentversterker

Bevrijdend om soms te kunnen zeggen: ik ben hier niet goed in

Niemand heeft talent voor alles. Het is bevrijdend om soms toe te kunnen geven: ik ben hier niet goed in. Dat is geen smoes om onder een vervelende klus uit te komen. Integendeel, het kan het uitgangspunt zijn voor job crafting. De focus leggen op de taken die energie geven en een truc verzinnen voor de klussen die dat niet zijn zodat ze toch soepel van de to do list verdwijnen. 

Tijd voor meer activisme?

Foucault Pendulum

Tijd voor meer activisme?

Verschillende stemmen gaan op om kritischer te staan tegenover het neoliberalisme en de creatie van de zelfredzame homo economicus. Deze geluiden sluiten aan bij een centraal thema van De Omkering: andergerichtheid. Hoe versterken we initiatieven die niet de polarisatie zoeken, maar juist actief de verbinding nastreven? Is het tijd voor meer activisme?

Omkeren van geld naar geluk

Omkeren van geld naar geluk

Omkeren van geld naar geluk

Een interview met Siebren Houtman, mede-eigenaar van Eelloo en bestuurslid van de NSvP. Vanuit het oogpunt van werknemers die hun eigen regie kunnen en willen nemen in combinatie met slimme technologie, kijkt hij naar De Omkering. "Er zal een tijd komen waarin computers en mensen nog maar moeilijk van elkaar te scheiden zijn."

Het werk moet zich aanpassen aan de mens; Harry Starren en Aukje Nauta

Het werk moet zich aanpassen aan de mens; Harry Starren en Aukje Nauta

Hoe zorg je er voor dat het werk zich aanpast aan de mens in plaats van dat de mens zich moet aanpassen aan het werk? Harry Starren en Aukje Nauta gaan met elkaar in gesprek bij café Weltschmertz (denktank en broedplaats voor oplossingen).

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons