Deze oratie door prof. dr. Judith H. Semeijn (Open Universiteit) gaat over hoe loopbanen voor mensen geoptimaliseerd kunnen worden. Over hoe mensen daar zelf aan kunnen bijdragen, maar ook wat daaraan bijgedragen kan worden vanuit organisaties en beleid. En hoe dit een duurzaam karakter kan krijgen.

In het eerste deel komen enkele ontwikkelingen aan de orde die van belang zijn voor onze loopbanen, hoe loopbanen er tegenwoordig uitzien (voor zover we weten) en hoe daarover gedacht wordt. Ook worden hier de contouren geschetst van het perspectief waarmee we naar loopbanen gaan kijken; een duurzaamheidsperspectief.
In het tweede deel komt aan de orde welke onderzoeksthema’s met name aandacht krijgen. Ook verkennen we daarmee welke kennis we nog moeten vergaren, en waar we dan rekening mee moeten houden.
In het laatste (en kortere) deel wordt ingegaan op hoe we deze kennis het juiste gewicht toe kunnen kennen, door samenwerking met loopbaanprofessionals en in ons onderwijs met onze studenten. Het doel is namelijk om individu en organisaties handvatten te geven voor een toekomst van werk, waarin de mens een plek krijgt die hem of haar ook mens kan laten zijn. Loopbaanprofessionals kunnen daar op verschillende manieren waardevolle bijdragen aan leveren. 

Deze oratie is in verkorte vorm uitgesproken bij de openbare aanvaarding van het ambt van hoogleraar Strategic Human Resource Management, in het bijzonder met betrekking tot loopbaanmanagement bij de Open Universiteit Nederland op vrijdag 10 juni 2016.

Auteur(s)
Prof. Dr. Judith H. Semeijn
URL

Jongeren hebben het niet makkelijk op de arbeidsmarkt nu de economische crisis al een poos aanhoudt. Dit rapport laat zien dat jongeren met een niet-westers allochtone achtergrond hierdoor extra hard getroffen worden. Hun opleidingsniveau is de afgelopen jaren is toegenomen maar hun positie op de arbeidsmarkt is niet verbeterd.
Wat zijn de oorzaken? En wat moet er gebeuren om deze jongeren volop mee te laten doen op de arbeidsmarkt?

De SER-werkgroep Benutting Arbeidspotentieel Migrantenjongeren (BAM) geeft in dit rapport zijn analyse, geïnspireerd door de vele gesprekken met jongeren, praktijkdeskundigen, docenten, experts en werkgevers. Samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en lokale partijen geeft de werkgroep BAM een praktisch vervolg aan dit rapport met het project Link2Work.

Auteur(s)
SER
Uitgever
SER
URL

Velen willen het anders en het kán ook anders. Als we allemaal kleine stappen in de goede richting zetten, dan komt een toekomst van duurzaam werken voor iedereen vanzelf dichterbij.
Op 9 juni kwamen ruim 90 professionals bijeen tijdens de Duurzame Inzetbaarheids DoorbraakDag (DIDD). Hoe komt dit onderwerp goed van de grond? Hoe organiseer je het in je bedrijf? Wat hebben medewerkers nodig, wat kan een organisatie bieden? Wat is idealiter de context waarin we met zijn allen goed en duurzaam kunnen werken? Politiek, sociaal, psychologisch?

Organisatoren Factor Vijf en SBI Formaat zijn met de output van de experts en professionals aan de slag gegaan. Zij hebben 14 waardevolle tips kunnen destilleren, waaruit het bondige Manifest Samen werken aan duurzaam werken is samengesteld.

"Een Manifest, ontstaan uit het werk van een heuse pop-up-polder op 9 juni, dat we heel graag bij eenieder onder de aandacht brengen. We nodigen je hierbij uit: ga met de tips aan de slag, samen met ons, samen met de deelnemers aan de DIDD, samen met je collega’s en partners, met het politieke veld. Want een arbeidsmarkt waaraan zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen, daar zorgen we gezamenlijk voor." Aldus de initiatiefnemers.

 

Auteur(s)
Cristel van de Ven, Aukje Nauta, Jaap Jongejan
Uitgever
Factor Vijf, SBI Formaat
URL

Er wordt soms nog met enige terughoudendheid naar gekeken. Toch zit de brille in de eenvoud. Iedereen kan het, het kost nauwelijks tijd en de gemeten effecten zijn zo interessant dat het uitnodigt om hier serieus naar te kijken. Wanneer we psychologisch onderzoek doen naar inzichten die de effecten van minder grijpbaar handelen proberen te vergroten dan begeven we ons op een minder begaand pad. De uitkomsten zijn statistisch valide, maar het onderzochte fenomeen behoort duidelijk (nog) niet tot de meer gangbare interventies. De tweede prijswinnaar Alina Feinholdt van de David van Lennep Scriptieprijs 2012 die kans gezien heeft twee tegenstellingen mooi met elkaar te verenigen. Onderzoek naar mentale beïnvloeding combineren met meetbare en betrouwbare uitkomsten van de effecten.     

Alina heeft het effect gemeten van ‘audio-guided mindfulness meditation practice’, in de vorm van verschillende korte meditatiesessies, op het welbevinden van werkers in een emotioneel geladen werkomgeving. Zij heeft kans gezien om een onderzoekgroep en een controlegroep via een dagboekstudie gelijktijdig aan het onderzoek te laten meewerken. De controlegroep had de informatie gekregen dat de meditatieoefeningen iets later zouden beginnen, maar dat wel alvast de dagboeken moesten worden bijgehouden. Op deze manier konden de uitkomsten van beide groepen via een longitudinaal onderzoek goed worden vergeleken. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de werkers die meededen aan de meditatieoefeningen minder last begonnen te krijgen van de negatieve bijeffecten van de emotionele belasting van het werk. Zij bleken het werk ook langer te kunnen volhouden. Ook bleek dat de tevredenheid over het werk toenam ten opzichte van de werkers in de controlegroep. Er hoeft relatief weinig tijd aan de oefeningen te worden besteed en ook in dat licht kan het, gezien de positieve effecten, de moeite waard zijn hier verder onderzoek naar te doen. Mensen kunnen meer aan en hebben minder last van ontkenning van de emotie. De mentale belasting van werkers in stressvolle en emotioneel beladen omgevingen is in veel bedrijfstakken een bron van zorg. Dan kan een dergelijk eenvoudig ‘mindfulness’ programma dat een paar minuten per dag aan tijd kost gezondheidsproblemen voorkomen. De tot op dit moment bekende interventies om mentale overbelasting te voorkomen kosten veel tijd en/ of geld.

Auteur(s)
Alina Feinholdt

Een rapport van de WRR, met als ondertitel 'Investeren in het verdienvermogen van Nederland'​.
"In de afgelopen halve eeuw is de Nederlandse economie gestaag gegroeid. Het spreekt echter allerminst vanzelf dat die situatie voortduurt. De mondiale verhoudingen veranderen immers snel en dat biedt weliswaar nieuwe kansen, maar leidt er ook toe dat gevestigde posities permanent onder druk staan. De Nederlandse economie zal zich moeten voorbereiden op een wereld waarin landen nauwer met elkaar verweven raken en grondstoffen en geschikte arbeidskrachten schaarser worden. Ze zal ook moeten leren om in te spelen op het snelle en veelvormige karakter van hedendaagse innovatieprocessen. Op basis van meer dan tweehonderd gesprekken met deskundigen in Nederland, casestudies in een aantal andere landen waarbij met nog eens zeshonderd mensen van gedachten werd gewisseld, en een uitgebreide bestudering van de literatuur, formuleert de WRR een aantal aanbevelingen."

 

Uitgever
WRR
URL

Voorstellen van de Commissie Arbeidsmarktparticipatie voor een beter werkende arbeidsmarkt (2008)

In opdracht van de minister heeft de Commissie Arbeidsmarktparticipatie voorstellen gedaan die de werking van de arbeidsmarkt kunnen versterken en klaar maken voor de toekomst. Hierbij wordt rekening gehouden met ontwikkelingen als een krimpende beroepsbevolking en globalisering.

"Ondernemende werknemers, ofwel intrapreneurs, zijn van groot belang voor het innovatieve vermogen van bedrijven. Intrapreneurs blijken op een aantal belangrijke kenmerken te verschillen van andere werknemers. Zo zijn zij vaker man en hoogopgeleid, en hebben ze meer ervaring met zelfstandig ondernemerschap."

Dit artikel is verschenen in Ondernemerschap & Innovatie ESB Jaargang 100 (4706) 26 maart 2015

 

Auteur(s)
Werner Liebregts, Paul Preenen, Steven Dhondt

In het boek 'Ontwerpers in Arbeidsverhoudingen; schets, beeld en ambitie' geven verschillende vooraanstaande werkgevers, wetenschappers en andere deskundigen hun visie op de arbeidsverhoudingen van de toekomst.

Gaan we het failliet van de vakbeweging meemaken? Is het einde van het poldermodel nabij? Wat is de rol van werkgevers in een verscherpend klimaat van arbeidsverhoudingen? Zijn de nationale en internationale arbeidsverhoudingen bestendig en toekomstgericht? Is er werkelijk iets aan het veranderen? Dat zijn vragen die in de artikelen, essays en columns de revue passeren.

Het boek bevat onder meer bijdragen van Aukje Nauta (bijzonder hoogleraar voor de leerstoel van de NSvP) Hans de Ruiter (directeur Human Resources van Heineken Nederland), Hans van der Heijden (hoofd Arbeidsvoorwaarden bij Rabobank Nederland), Ronald de Leij (publicist en beleidsstrateeg van AWVN), Wout Buitelaar (hoogleraar Economie, Universiteit van Amsterdam), Arjo Klamer (hoogleraar Economie, Erasmus Universiteit), Ton Wilthagen (hoogleraar Arbeidsmarkt, Universiteit van Tilburg) en Hans van der Steen (directeur Arbeidsvoorwaardenbeleid van werkgeversvereniging AWVN).

 

Het boek is te bestellen via de AWVN
 

Uitgever
AWVN

"Een duurzame arbeidsmarkt is wenselijk voor alle partijen; werknemers, zelfstandigen, werkgevers en de overheid zijn gebaat bij een arbeidsmarkt waarin elk talent optimaal benut wordt en ieder individu een rol te vervullen heeft. Is de Nederlandse arbeidsmarkt duurzaam? Nee, nog niet. Hij kent namelijk een aantal structurele onevenwichtigheden. De kern van het probleem is dat een groot deel van de ‘insiders’ op de arbeidsmarkt wordt overbenut, terwijl ‘outsiders’ juist consequent onderbenut worden. In het essay verkennen we welke gedrags- en institutionele veranderingen nodig en mogelijk zijn om een duurzame arbeidsmarkt dichterbij te brengen.
Een duurzame arbeidsmarkt binnen bereik. Het dichten van de kloof tussen insiders en outsiders is mogelijk, waarna ieders talent optimaal benut zal worden en er voldoende ruimte zal zijn voor persoonlijke ontwikkeling en creativiteit. Doordat iedereen op zijn of haar plaats is, zal onvrede tot een minimum beperkt worden. Dit zal in veel opzichten niet vanzelf gaan; institutionele veranderingen zijn noodzakelijk."

Hoe buigen we deze ontwikkelingen om zodat er daadwerkelijk een duurzame arbeidsmarkt ontstaat?

Een whitepaper van de Universiteit Utrecht, geschreven door Paul Boselie, Tanje van der Lippe, Tine de Moor, Frans Pennings, Joop Schippers en Toon Taris.

Auteur(s)
Paul Boselie, Tanje van der Lippe, Tine de Moor, Frans Pennings, Joop Schippers, Toon Taris.
Uitgever
Universiteit Utrecht

In dit artikel staat de vraag centraal welk beleid in het MKB wordt gevoerd c.q. kan worden gevoerd ten aanzien van de duurzame inzetbaarheid van de oudere medewerker. Daarbij wordt de duurzaam inzetbare medewerker omschreven als iemand die competent, betrokken, tevreden en vitaal is, en daardoor waardevol is en blijft voor zijn werkgever.

Geconstateerd wordt dat hoe kleiner de organisatie is, des te minder er gebeurt op dit terrein. Bij MKB-bedrijven is niet of nauwelijks sprake van beleid ten aanzien van duurzame inzetbaarheid. Dit gaat niet ten koste van de betrokkenheid en tevredenheid van de medewerkers, maar er is maar weinig aandacht voor ontwikkeling en vitaliteit. 
Vanuit een model voor adaptatiebeleid, wordt vervolgens aangegeven welke maatregelen en voorzieningen MKB-bedrijven kunnen treffen om duurzame inzetbaarheid te bevorderen. Gepleit wordt voor een mix van ontzie- en ontwikkelmaatregelen, waarmee maatwerk op individueel niveau kan worden verwezenlijkt. Wat mogelijk is in grote organisaties is, zo concluderen de auteurs, ook te realiseren in het MKB.

Auteur(s)
Willen de Lange, Nicole van Dartel
Uitgever
Boom uitgevers
URL

Hoe vergaat het oudere professionals die langdurig bij een organisatie werken? In Tijdschrift voor HRM een artikel van Louise Boelens op basis van 15 interviews met professionals rond de 60 jr bij Reclassering Nederland. Opvallend was dat de meeste geïnterviewden op het eerste gezicht goed functioneren, maar dat ze, vooral degenen die met cliënten werken, toch 'aan het overleven' zijn. Ze worstelen met hun motivatie. De verhouding tussen de ouder wordende professional en de organisatie is 'precair' is. Om gemotiveerd te blijven moet men zich blijven herkennen in (de waarden) van de organisatie.
Bij alle veranderingen die gaande zijn vereist dat een intensief 'gesprek'. Ook autonomie is een thema. Het is een voorwaarde voor professioneel handelen maar tegelijkertijd kan door een teveel aan autonomie de werker losraken van de organisatie. Intensivering van de relatie tussen leidinggevende en professional kan dit overbruggen, terwijl ook in de organisatiecultuur en werkwijze blijk gegeven wordt dat de professionaliteit wordt gewaardeerd en gerespecteerd.

Louise Boelens - Over-leven in een veranderende organisatie, gepubliceerd in Tijdschrift voor HRM, nr. 2-2013

Auteur(s)
Louise Boelens
Uitgever
Tijdschrift voor HRM

Margriet van Lidt de Jeude heeft zich gewaagd aan een Echt Quasi-experiment zoals dat heet, uitgevoerd in de praktijk van een organisatie die producten en diensten levert op het gebied van duurzame energie. Ze wilde weten hoe werknemers te verleiden zijn tot energiebesparend gedrag. Zulk gedrag zou je met vragenlijsten kunnen proberen te meten, maar u en ik voelen aan dat dit alleen maar sociaal-wenselijke en dus onbetrouwbare antwoorden zou opleveren.

Margriet koos daarom voor de weg van de meeste weerstand: ze mat echt gedrag. Ze maakte meetapparaatjes vast aan de computers van haar 84 proefpersonen.  Daarmee legde ze nauwkeurig, gedurende 13 weken, vast hoeveel kilowatt per uur deze werknemers gebruikten. Ze deelden haar respondenten in in vier groepen, afhankelijk van het type beloning dat men kreeg voor energiebesparend gedrag – geld of feedback -- en of men die beloning ‘en plein publique’ kreeg of voor zichzelf, zonder dat anderen ervan wisten. Ook was er een controlegroep. Nu mag u raden wie van deze groepen de meeste energie bespaarde?

En dan niet alleen gedurende de periode dat het beloningssysteem in werking was, maar ook nog daarna. Want nadat de onderzoekers waren opgehouden met belonen, gingen de energiemetingen ‘stiekem’ nog vier weken door. Zodoende kon Margriet vaststellen dat de proefpersonen in de ‘publieke feedback conditie’ hun energiebesparende gedrag langer volhielden dan proefpersonen in de andere condities. Uit vragenlijsten die Margriet afnam bleek bovendien dat de reden waarom proefpersonen hun gedrag volhielden was dat ze echt gemotiveerd waren voor hun energiebesparende gedrag, meer dan respondenten in de andere groepen.

Natuurlijk weten u-psychologen en deze manager, ondanks dat dit schijnbaar nog niet tot in alle sectoren is doorgedrongen, allang dat niet-financiële beloningen veel beter werken dan financiële. Toch is dit onderzoek in veel opzichten erg vernieuwend en uiterst relevant. Ten eerste heeft Margriet echt milieubesparend gedrag van werknemers in een werksetting gemeten, iets wat bij mijn weten nog nooit eerder is gebeurd. Ten tweede is dezer dagen geen topic zo urgent en belangrijk als duurzaamheid, iets waar organisatiepsychologen gek genoeg niet of nauwelijks onderzoek naar doen. 

Margriet van Lidth de Jeude won de 1e prijs met de David van Lennep Scriptieprijs 2010!

Auteur(s)
Margriet van Lidth de Jeude

Sterke punten productief inzetten. Ruimte voor talent door job crafting
Hoe kan de invalshoek van job crafting de sterke punten-benadering van leren en ontwikkelen een stap verder brengen? In dit artikel wordt het concept job crafting en de praktische meerwaarde ervan voor HRD-professionals verkend.

Een artikel van Theo Visser, Saskia Tjepkema & Mara Spruyt in O&O / NR 2 - 2012

Auteur(s)
Theo Visser, Saskia Tjepkema, Mara Spruyt
Uitgever
O&O

Een boekje van SBO over allochtone leidinggevenden in het primair onderwijs.

Deze publicatie biedt handvatten om actief aan de slag te gaan met het verhogen van de instroom van allochtone leidinggevenden in het primair onderwijs. Het boekje is bedoeld voor schoolbesturen, schoolleiders, P&O'ers en leden van de medezeggenschapsraden.

Auteur(s)
Paul Verwoerd (Picaro), Miranda Grootscholte, Akke Visser (SBO)
Uitgever
SBO

Kansen en keerzijdes van job crafting als methodiek ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid in de context van lagergeschoold werk. 
Interessant rapport (2011) van TNO over jobcrafting en lagergeschoold werk. In 3 pilotorganisaties zijn de mogelijkheden van jobcrafting voor lager geschoold werk onderzocht. 

Auteur(s)
Luc Dorenbosch, Rob Grundemann, Jos Sanders
Uitgever
TNO
Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons