Heroes of the Sky, Skyway

Aanvrager

Stichting Skyway

Periode

september 2016 tot december 2017

Een culturele professional en een jongere met een verstandelijke of meervoudige beperking worden één op één aan elkaar gekoppeld, om samen een onderdeel van het culturele programma te realiseren. Het doel is om wederzijdse inspiratie te creëren door beiden uit de comfortzone te halen. Enerzijds vindt inclusie plaats van een jongere met een beperking in de programmering en leert hij of zij meer over de kunstdiscipline. Anderzijds biedt de ontmoeting de professional nieuwe inzichten op het eigen werk door een beperking als inspiratiebron te nemen.

Waarom?

Nederland telt naar schatting 231.000 inwoners met een verstandelijke of meervoudige beperking. Hierbij is uitgegaan van mensen met een IQ lager dan 70 (Ras e.a., 2010). Uit de participatiemonitor 2015 blijkt dat deze groep minder participeert in de samenleving dan de gehele bevolking. Participeren in reguliere vrijetijdsactiviteiten, kunst en cultuur werpt voor hen vaak drempels op, zoals een onvertrouwde omgeving, onveilige situatie, onbekende prikkels, onbegrip, eerdere negatieve ervaringen en logistieke uitdagingen.
De ervaring leert dat kunst van mensen met een beperking vaak wordt ondergebracht in een subcultuur. Dit komt voort uit het feit dat de wortels van dergelijke kunst in de zorg liggen. Het gevolg daarvan is dat aan kunst van mensen met een beperking andere eisen worden gesteld. In de basis zou kunst van mensen met een beperking op dezelfde manier beoordeeld moeten worden als kunst van mensen zonder een beperking. Mensen met een beperking worden niet gezien als cultuurmakers omdat zij geen vakopleiding hebben genoten.
Het zichtbaar maken, de cultuur een podium bieden is een belangrijk onderdeel om het uit de subcultuur te halen.

Hoe?

Wij zijn er van overtuigd dat kwaliteit en waarachtigheid de beperking doen vergeten en sterker nog; de beperking juist als een bron van inspiratie kan gelden. Professionals leren werken met een nieuw bewegingsidioom (manier van uiten). De cultuurmaker met een beperking kan een nieuwe, geheel eigen fysieke kleur brengen aan een programma waardoor de professional en het publiek bewondering voor hem krijgt.
Heroes of the sky is als pilot onderdeel van het project Senself ‘the art of inclusion’ 2016. De koppels worden in samenwerking met de samenwerkingspartners geworven en vervolgens gecoacht door een poule aan interne coaches. De coaches zoomen in op de artistieke uitdagingen die beiden met elkaar willen aangaan. Naar aanleiding daarvan wordt er een portfolio opgemaakt waarin de ontwikkeling wordt gemonitord.
Doordat de jongeren met een beperking hun ervaringen, inzichten en talenten overdragen op de professionele cultuurmakers ontstaat inspiratie en bewustwording bij de cultuurmakers. Anderzijds verhoogt het ook de artistieke ontwikkeling van de betrokken jongeren met een verstandelijke of meervoudige beperking. 
De koppels werken naar hun showcase op een cultureel evenement toe.

Kwaliteitscriteria

Om de kwaliteit te waarborgen dient het werk gelijkwaardig te worden beoordeeld. Hiervoor worden dezelfde criteria gehanteerd als die gebruikt worden in het kunstcircuit:

 • Vakmanschap: Beheerst de maker het vak? Weet hij/zij hoe hij overkomt op het publiek? Heeft hij/zij materiaalkennis? Kan hij/zij zich in verschillende rollen tonen?
 • Zeggingskracht: Is de kunst aansprekend? Heeft het impact?
 • Oorspronkelijkheid: Is de artistieke signatuur zichtbaar?
 • Betekenis: Heeft het werk betekenis binnen de context van de eigen en andere kunstdisciplines?

De coaches ontwikkelen in samenwerking met partners een methodiek waardoor de koppels in de toekomst zelf tot een kwalitatieve samenwerking kunnen komen. De methodiek moet tenminste invulling geven aan de onderstaande vragen:
- Hoe kan op begrijpelijke wijze de kennis van een professional overgebracht worden op iemand met een verstandelijke of meervoudige beperking?
- Hoe kan de professional inspiratie halen uit de persoon met een verstandelijke beperking? Op zodanige wijze zodat de persoon met een verstandelijke beperking een significant aandeel heeft in de totstandkoming van het culturele programma?

Heroes of the sky heeft ten doel om tijdens de duur van dit project:

 • Een methodiek te ontwikkelen waardoor er wederzijdse kennisoverdracht plaatsvindt tussen cultuurmakers met en zonder een beperking. Hierbij staat de inspiratie vanuit de beperking centraal. Deze methodiek is overdraagbaar.
 • Tenminste 10 cultuurmakers met en zonder een beperking in een 1 op 1 koppeling een cultureel programma te laten ontwikkelen waarbij artistieke vaardigheden worden ontwikkeld en wederzijdse inspiratie ontstaat.
 • Deze 10 culturele programma’s een podium te bieden op reguliere culturele evenementen.
 • De 10 mensen met een beperking een portfolio te laten ontwikkelen die leidt tot betaalde arbeid en de kansen op de reguliere arbeidsmarkt doet toenemen. 

De NSvP-challengeprijs 2016

Volg de voortgang via tijdlijn van dit project op omkering.innovatiefinwerk.nl

Bekijk de projectresultaten (incl. ontwikkelde methodiek, filmpjes en andere deelbare kennis) in het artikel "De beperking als bron van inspiratie"

  Meer informatie

  Stichting Skyway
  Bart Kokx
  www.stichtingskyway.nl
   

  Onderwerpen

  Over NSvP

  De NSvP is een onafhankelijk vermogensfonds, dat zich inzet voor een menswaardige toekomst van werk. Wij stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen er uit ziet en wat dat vraagt van de talent-ontwikkeling van jongeren en werkenden.

  Rijnkade 88
  6811 HD Arnhem
  info@nsvp.nl
  026 - 44 57 800

  logo footer

  Vind ons op Facebook
  Volg ons