Campagne tegen werkdruk ‘Herken de druppel’ van start

Het NKDI is als partner betrokken bij de SZW-Campagne ‘Herken de druppel – check je werkstress’. Dat niet alleen: we reiken ook vanuit wetenschap en praktijk kennis aan om een grote stap voorwaarts te maken. 

Op 13 mei 2014 heeft het Ministerie van SZW het startsein gegeven voor een campagne ‘Herken de druppel’, om stress op het werk aan te pakken. Het is het Nederlandse antwoord op de EU-campagne 'Healthy Workplaces - managing stress and psychosocial risks at work'. 

Stress, het grootste beroepsrisico
Stress op de werkvloer is een van de grootste beroepsrisico’s op dit moment. In Nederland wordt 31% van het werk gerelateerde verzuim veroorzaakt door werkdruk of werkstress. 40% van de Nederlandse werknemers heeft behoefte aan aanvullende maatregelen tegen werkdruk en werkstress. Nederland is hierin geen uitzondering. Werkstress is ook in de rest van Europa een van de meest genoemde werk gerelateerde gezondheidsproblemen.

Belang van preventie
In het handboek Duurzame inzetbaarheid ‘Een leven lang inzetbaar’ heb ik in het hoofdstuk ‘De praktijk is weerbarstig. Ervaringen van (HR-)managers’ gewezen op het belang van preventie van werkdruk als belangrijke pijler van duurzame inzetbaarheid. Naast werkdruk zullen in de campagne de aankomende vier jaar ook andere gerelateerde thema’s van psychosociale arbeidsbelasting (PSA), zoals discriminatie, agressie, geweld en pesten in de werkcontext aan de orde komen. 

Twee belangrijke richtingen
Het NKDI adviseert over deze onderwerpen en doet wetenschappelijk onderzoek, ook in internationaal verband. Daarnaast maakt het NKDI zich sterk voor het borgen, beschikbaar maken en houden van (onderzoeks)resultaten relevant voor zowel de praktijk als in wetenschappelijk opzicht. Voor de huidige campagne zien wij dan ook twee belangrijke richtingen: 

  • voortbouwen op bestaande kennis in wetenschap en praktijk en 
  • leren van beschreven (internationale) best practices.  

Voortbouwen op bestaande kennis 
Vanuit het NKDI zien we het grote belang om voort te bouwen op bestaande kennis en materialen. In tijden van bezuinigingen klemt dat temeer: borgen wat goed is, het wiel niet opnieuw uitvinden en ervoor waken dat bestaande state-of-the-art kennis rond dit onderwerp niet verloren gaat. Om een paar voorbeelden te noemen: 

  1. NWO onderzoeksprogramma (1995) Psychische Vermoeidheid in de Arbeidssituatie (PVA). Universitaire onderzoekers, TNO Arbeid, het bedrijfsleven, en vakbonden participeerden daarin. Er zijn tot 2007 50 projecten door NWO gefinancierd waarvan 27 aio projecten, 7 postdocprojecten, 4 Secundaire Analyse projecten, en 12 overige projecten. 
  2. ZonMw: Van 2009-2014 zijn in het programma Arbeid en Gezondheid 33 projecten uitgevoerd en publicaties verschenen rond het thema. 
  3. De afdeling Dagindeling van het Ministerie van OCW heeft met Europese subsidie in de periode 2002 – 2008 ruim 170 projecten uitgevoerd gericht op het vergemakkelijken van de combinatie arbeid en zorg. In dat programma werd aangegeven dat steeds meer mensen combineren werk met andere taken zoals bijvoorbeeld de zorg voor kinderen en mantelzorg (zorg voor een ziek familielid of partner). Deze zogeheten taakcombineerders kunnen last hebben van concrete tijdsknelpunten, maar ook van toenemende stress. In de huidige campagne ‘Herken de druppel’ ligt de nadruk meer op het voorkomen van werkstress vanuit een arbo invalshoek en minder vanuit een invalshoek van work-life balance en het combineren van arbeid en zorg. Dat neemt niet weg dat er veel beleid bekend en ontwikkeld is vanuit Programma Dagindeling en latere initiatieven waar op voortgebouwd zou kunnen worden.  
  4. ENWHP campagne 2010: ‘Work. In tune with life’. Prachtige materialen voor medewerkers en leidinggevenden om het thema werkdruk bespreekbaar te maken in bedrijven en organisaties en werkdruk op te lossen. De Nederlandse materialen zijn op te vragen bij www.priorities.nl. Het zijn fantastische materialen bruikbaar binnen deze campagne.  
  5. Fonds Psychische Gezondheid Burnout – herkennen van werkstress. Als Ambassadeur Fonds Psychische Gezondheid en omdat soms met name het (h)erkennen van stresssignalen lastig is, noem ik deze uitgaven hier graag.
  6. Veel kennis is beschikbaar rond psychosociale arbeidsbelasting in de arbocatalogi. Stichting van de Arbeid heeft een mooi instrument ontwikkeld om bestaande kennis direct toepasbaar te maken.  en via de website kunt u inloggen op een speciaal ontwikkeld instrument hiervoor. 

Bij het vormgeven en implementeren van programma’s / trajecten rond werkstress nemen wij deze (onderzoeks)resultaten als vertrekpunt om verder te bouwen. Daarnaast brengen we inzichten die verkregen zijn vanuit de internationale praktijk dichterbij. 

Leren van beschreven (internationale) best practices: Cemex (V.S.) Gezondheids en Welzijn Initiatieven. 
Werkstress kan een precair onderwerp zijn. Leren van beschreven best practices is daarom van toegevoegde waarde. Een van de praktijkvoorbeelden die te vinden is op het Sloan Centre for Aging and Work biedt hiervoor een goed aanknopingspunt: een case study uit 2010 van Cemex. ​
 

Mr. Sandra Kruijt is eigenaar van Priorities en bestuurslid van het NKDI

Thema's

Onderwerpen

Reageren

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons