Hoogbegaafden zijn in potentie zeer waardevolle werknemers voor een organisatie. Met hun intelligentie en creativiteit kunnen zij een buitengewone bijdrage leveren aan het oplossen van problemen en de uitdagingen waarmee organisaties dagelijks worden geconfronteerd. Toch komen de talenten van hoogbegaafden op het werk niet altijd tot hun recht. Soms ervaren hoogbegaafden op het werk zelfs méér problemen dan anderen, bijvoorbeeld omdat ze zich vervelen en/of te weinig aansluiting ervaren in hun werk en werkomgeving.

De vakgroep sociale - en organisatiepsychologie van de Universiteit Utrecht (MSc Gaby Reijseger (promovenda), dr. Maria Peeters, prof. dr. Toon Taris) deed een uniek onderzoek. Er werden twee metingen uitgevoerd onder resp. 1262 en 866 hoogbegaafden met vragen over hun werkbeleving. Eén van de succesfactoren voor het welslagen en welbevinden van hoogbegaafden op het werk is de vraag of er een goede fit is tussen enerzijds kennis, motivatie en vaardigheden van hoogbegaafde werkers en anderzijds de kenmerken van hun werkomgeving. Zijn er verschillen tussen de werkbeleving van hoogbegaafden in loondienst en die van zelfstandig werkende hoogbegaafden? En hoe verhouden de uitkomsten zich ten opzichte van andere werknemers? Op vrijdag 27 juni presenteert de Universiteit Utrecht de resultaten van dit onderzoek met aandacht voor zowel theorie als praktijk. 

Wat betekent dit voor de praktijk?
Een hoogbegaafde werknemer en een leidinggevende spreken vanuit hun persoonlijke beleving over de uitkomsten van het onderzoek en hun ervaringen in de praktijk. Het symposium wordt afgesloten met een forumdiscussie, waar tips en adviezen worden gegeven voor duurzame inzetbaarheid van hoogbegaafden op het werk door deskundigen op het gebied van hoogbegaafdheid.

Congres Werkbeleving onder hoogbegaafde werkers
U krijgt met deelname aan dit symposium zicht op wat hoogbegaafdheid is, waar aandachtspunten liggen voor professionals, werkgevers en werknemers om te zorgen voor een betere benutting van talenten in organisaties en u krijgt hiervoor een aantal praktische tips bijvoorbeeld naar aanleiding van de vragen:

  • Hoe herken je hoogbegaafden op het werk en hoe motiveer je ze?
  • Is er een verband tussen bevlogenheid/cynisme/uitputting/verveling/ en hoogbegaafdheid?
  •  Wat kan de organisatie doen aan talentontwikkeling?
  • Wat kan een leidinggevende doen aan een betere aansluiting tussen hoogbegaafd talent en de organisatiekenmerken?
  • Wat kan een hoogbegaafde in loondienst zelf doen?
  • Wat is de rol van specialisten (bijvoorbeeld de bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, arbeid- en organisatiepsycholoog, coach)?

Programma
Direct inschrijven

Voor wie?
Iedereen die interesse heeft in dit onderwerp en speciaal hoogbegaafden, managers, HR-medewerkers, bedrijfsartsen, A&O -, A&G - en GZ-psychologen, werkenden en studenten.

Wanneer en waar?
vrijdag 27 juni 2014 van 12.15 uur tot 17.00 uur

Universiteit van Utrecht
Willem C. van Unnikgebouw, zaal Groen
Heidelberglaan 2, 3584 CS Utrecht

Symposiumorganisatie
Instituut Hoogbegaafdheid Volwassen (www.ihbv.nl)
NSvP Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid (NKDI) 
Koos van der Spek Advies (www.koosvanderspek.nl)

Het NKDI
Missie van het NKDI is duurzame inzetbaarheid van werkenden te vergroten door integratie van inzichten uit onderzoek en praktijk om gericht beleidsadvies te leveren aan werknemers, werkgevers en overheid, maatschappelijk draagvlak te creëren en nieuwe (evidence-based) maatregelen en/of interventies te ontwikkelen om duurzame inzetbaarheid van ouder wordende werknemers te bevorderen. Het kennisnetwerk werkt vanuit de actuele arbeidsmarkt en richt zich naast de klassieke werkgevers en werknemers ook op flexwerkers, zelfstandigen, zelfstandige ondernemers, zelfstandige professionals en zelfstandigen zonder personeel. Het NKDI streeft naar effectieve kennisuitwisseling tussen belangrijke kennispartners zoals overheid, vakbonden, bedrijfsleven, wetenschap, instituten et cetera via het organiseren van bijeenkomsten en seminars en het realiseren van relevante publicaties. Dit alles gebeurt uiteraard zonder commerciële doeleinden.

Congresprogramma hoogbegaafdheid

12.15 uur      Ontvangst  met een eenvoudige lunch, stands boeken van o.a. IHBV en NKDI

13.00 uur      Welkom door voorzitter Koos van der Spek (gecertificeerd A&O-deskundige) namens de Universiteit van Utrecht, het NKDI en het IHBV.

13.05 uur      Opening spreker uit politiek of bedrijfsleven

13.25 uur     dr. Noks Nauta (bedrijfsarts en psycholoog): Hoogbegaafdheid, wat is dat eigenlijk en hoe herken je dit fenomeen bij volwassenen?

13.40 uur     prof. dr. Toon Taris (A&O-vakgroep UU): Toelichting onderzoeksmodel en opzet wetenschappelijk onderzoek ‘Werkbeleving onder hoogbegaafde werkers’

14.05 uur     Gaby Reijseger MSc (A&O-vakgroep UU): Presentatie belangrijkste uitkomsten, conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek ‘Werkbeleving onder hoogbegaafde werkers’.

14.40 uur     Pauze

15.10 uur     Kim Bisschop: Ervaringsverhaal van een hoogbegaafde, werkzaam in loondienst.

15.30 uur    Manager: Succesvol leidinggeven aan hoogbegaafde medewerkers.

15.50 uur    Forumdiscussie onder leiding van dr. Maria Peeters (A&O-vakgroep UU) met Gaby Reijseger MSc, Kim Bisschop (hoogbegaafde, werkzaam in loondienst), Manager, drs. René van Altena,                              bedrijfsarts en drs. Sieuwke Ronner, A&O-psycholoog, coach hoogbegaafde

16.25 uur    Afsluiting

16.30 uur    Netwerkborrel en uitreiking certificaten

Thema's

Onderwerpen

Reageren

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons