zorg en welzijn

Een van de bewegingen in de sector Zorg en Welzijn is interdisciplinaire samenwerking op wijkniveau. Professionals stemmen hun werk meer af met collega’s uit andere disciplines en andere organisaties. Dat vraagt om nieuwe manieren van werken, aansturen en organiseren. Daar ligt ook een uitdaging voor de HRM-afdelingen. Om zicht te krijgen op wat er moet gebeuren, is een exploratief onderzoek uitgevoerd onder professionals, managers en bestuurders. We identificeerden vijf spanningsvelden die om aandacht vragen.  

 1. Autonomie vs. controle
  Krijgen individuele professionals regelruimte en vrijheid, of wordt hun werk van boven ingekaderd en gecontroleerd?  

  Momenteel verschillen de werkkaders, regelgeving en procedures per discipline en per organisatie. De samenwerkende professional blijkt behoefte te hebben aan zowel vrijheid van werken als aan een gezamenlijk systeem voor registratie en inhoudelijke overdracht. Vanuit het management bestaan er twijfels of de professionals om kunnen gaan met deze vrijheid en of ze er voldoende op zijn toegerust. Aan HRM om zicht krijgen op wat het precies betekent voor de professional om interdisciplinair te werken. Welke regels en procedures werken ondersteunend en welke belemmerend? Welke gegevens heeft de eigen discipline zelf echt nodig? Met welke organisaties moet samengewerkt worden om tot één systeem te komen.  
   
 2. Specialisten vs. generalisten 
  Wat is de balans tussen specialistische kennis van professionals en de eis dat zij ook generalistisch optreden voor de cliënt?

  Van de professionals wordt in de toekomst meer generalistisch handelen verwacht, vooral waar het gaat om het vaststellen van behoeften van de cliënt. Dit vraagt een omvangrijk kennispalet, een brede sensitiviteit, een ondernemende houding en het vermogen om het uitvoerend werk aan anderen te laten. De nu specialistisch werkende professional heeft (structurele) bijscholingsmogelijkheden in de breedte nodig. Op het gebied van werving- en selectiebeleid, beoordeling en beloning is meer aandacht nodig voor de inzet van generalistisch professionals èn het behoud van de specialistische kennis en ervaring.
   
 3. Interdependentie vs. concurrentie
  Hoe worden de professionals afgerekend? Op het functioneren van het team als geheel of op individuele taken?

  De overheid verlangt samenwerking tussen organisaties en tegelijkertijd zijn deze organisaties elkaars concurrenten. Professionals kunnen voor het dilemma komen te staan of ze de zorg voor een cliënt toebedelen aan degene die de beste kwaliteit kan leveren of de collega uit de eigen organisatie. Wat stellen we voorop, het cliëntbelang of het organisatiebelang? Vergaande afstemming tussen organisaties onderling èn met de gemeente is hier noodzakelijk.
   
 4. Ondersteuning per team vs. vanuit de eigen organisatie
  Hoe worden ondersteuning en faciliteiten georganiseerd? Gezamenlijk vanuit het interdisciplinair team of per individu vanuit de eigen organisatie?

  De professionals merken dat de bestaande vormen van ondersteuning en aansturing niet aansluiten bij het werken in een interdisciplinair wijkteam. Iedere organisatie kent eigen cliëntsystemen, communicatievormen en faciliteiten. Privacy-codes beperken uitwisseling van gegevens, de mate van budgetzeggenschap verschilt, evenals de bevoegdheid tot personele inzet. Vaak is onduidelijk waar de verantwoordelijkheid ligt voor dergelijke ondersteuning van interdisciplinaire teams. Hier is het nodig te inventariseren wat professionals nodig hebben, welke belemmeringen zij vanuit de eigen organisatie ervaren, om vervolgens af te stemmen met andere organisaties.  
   
 5. Zelfsturend vs. leidinggevende
  Draagt het team gezamenlijk de verantwoordelijkheid of wordt er een formeel leidinggevende aangewezen? Welke organisatiestructuur wordt gekozen? 

  De professionals zelf geven aan dat ze ruimte willen om samen met hun collega's vanuit gelijkwaardigheid, nieuwe oplossingen te vinden en nieuwe werkwijzen te ontwikkelen. Managers en bestuurders vinden het spannend; omdat het onduidelijk is wie er verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het interdisciplinaire team. Er is geen goed meetinstrumentarium en het is lastig te vertrouwen zonder gegevens. Het is aan iedere organisatie om in dit vraagstuk intern positie te bepalen en te onderzoeken hoe gemeente en andere organisaties hierin staan. Slechts in gezamenlijkheid kan het meetinstrumentarium ontwikkeld worden. 

Conclusie
Het lijkt vrijwel onmogelijk om de interdisciplinair werkende professional enkel vanuit de eigen organisatie te faciliteren. Bij alle vijf dilemma’s blijkt dat HRM aan de slag mag om zelf samenwerkingsverbanden op te zetten met andere organisaties en met de gemeente, om een werkbare situatie voor de professional te creëren.  

Voor meer informatie en aanbevelingen, lees hier het volledige artikel. 

 

Bijlage

Thema's

Onderwerpen

Reageren

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons