Internationaal talent werven en binden is belangrijk voor de welvaart, de economie en het hoger onderwijs, zo opent het persbericht van de SER over het ontwerpadvies 'Make it in the Netherlands!'. "Meer gezamenlijke inspanningen zijn nodig van bedrijven, overheids- en non-profitorganisaties, onderwijsinstellingen en de overheid om buitenlandse studenten binnen te halen en te behouden. De werkgelegenheid en tekorten op de arbeidsmarkt dienen daarbij meer dan tot nu toe leidend te zijn." Het ontwerpadvies over binding van internationaal talent: 'Make it in the Netherlands!' is gericht aan minister Bussemaker van OCW. NSvP-leerstoelhouder ‘Employability in Werkrelaties’ Aukje Nauta werkte mee aan dit advies. Lees hieronder het persbericht. Of lees het de volledige tekst van Make it in the Netherlands! Advies over de binding van buitenlandse studenten aan Nederland.

Nederland heeft buitenlands talent nodig
Vooral bedrijven en organisaties die opereren in een internationale omgeving (zoals multinationals, hightech- en creatieve industrie) hebben behoefte aan afgestudeerde buitenlandse studenten. Dit geldt ook voor bedrijven en organisaties met moeilijk vervulbare vacatures voor hoogopgeleiden, zoals bètatechnici.De instroom van ambitieuze, ondernemende buitenlandse studenten vergroot bovendien de kwaliteit van het hoger onderwijs. Een ‘international classroom’ zorgt er voor dat Nederlandse studenten internationale competenties verwerven. Een hoogwaardige, internationale kennisinfrastructuur maakt Nederland aantrekkelijk als vestigingsplaats voor internationale bedrijven en vergroot de werkgelegenheid. De raad realiseert zich dat het (tijdelijk) binden van buitenlandse studenten aan de Nederlandse arbeidsmarkt het risico van verdringing van Nederlandse studenten mee kan brengen. Dit risico geldt niet waar een tekort is aan personeel met een specifieke opleiding.

Strategie: zorgen voor meer arbeidsmarktgerelateerde instroom en binding
Vergeleken met andere welvarende landen trekt Nederland weinig buitenlandse studenten. Jaarlijks komen nu zo’n 56.000 buitenlandse studenten voor een diploma naar Nederland. Ongeveer driekwart gaat na het behalen van hun bachelor of master terug naar het eigen land. Onder degenen die blijven, zijn er maar weinig afgestudeerd in een richting waaraan op de arbeidsmarkt een tekort is.
Daarom pleit de SER in dit advies voor een meer arbeidsmarkt gerelateerde werving en binding van buitenlandse studenten, naast generieke inspanningen om meer studenten te trekken en te binden. Stap 1 is het vergroten van de instroom, vooral voor opleidingen die voorzien in arbeidsmarkttekorten, met name in de betatechniek. Stap 2 is het verhogen van het bindingspercentage van afgestudeerden met opleidingen die voorzien in arbeidsmarkttekorten.

Wat kunnen bedrijven en organisaties doen?
Nederland moet in het buitenland meer worden gepromoot als een aantrekkelijk land met een interessante internationale werkomgeving, Make it in the Netherlands! Bedrijven en organisaties en sociale partners moeten in nauwe samenwerking met onderwijsinstellingen stageplaatsen en traineeships aanbieden. Verder kunnen bedrijven en organisaties hun vacatures bekend maken via bestaande career portals voor buitenlandse studenten. Ook zouden zij financiële prikkels kunnen bieden in de vorm van beurzen en compensatie van collegegelden.
De studentenvakbonden kunnen buitenlandse studenten informeren over hun rechtspositie als (werk-)student en optreden als vraagbaak. De vakbonden kunnen buitenlandse studenten of afgestudeerden bijvoorbeeld een speciaal servicepakket bieden.

Wat kunnen onderwijsinstellingen doen?
Onderwijsinstellingen kunnen buitenlands talent werven door zich in samenwerking met de topsectoren internationaal te profileren. Een scherp geprofileerd onderwijsaanbod met ruimte voor excellentie draagt bij aan de wervingskracht. Dat trekt talent naar Nederland. Belangrijk is ook ondersteuning van de studenten bij praktische zaken en bij hun overstap naar de arbeidsmarkt. Alle opleidingen zouden betaalbare taalcursussen moeten bieden en een career center dat helpt bij de voorbereiding op de arbeidsmarkt en het vinden van een baan.

Wat kunnen overheden doen?
De SER dringt er op aan dat de overheid het initiatief neemt voor een gezamenlijke, landelijk afgestemde aanpak ter bevordering van de werving en binding van buitenlandse studenten. Dat is nodig omdat nu veel in de regio en lokaal gebeurt zonder voldoende afstemming en samenwerking over de regiogrenzen heen. Verder is een versoepeling nodig van de regelgeving voor werken tijdens en na de studie. De SER beveelt daarnaast aan de UWV een structurele financiering te geven voor het maken van sectorbeschrijvingen. De arbeidsmarktinformatie die daaruit voortkomt dient vervolgens toegankelijk en in het Engels beschikbaar te worden gesteld aan buitenlandse studenten, bijvoorbeeld op de career portal van het Holland alumni Network van de Nuffic. Voor een verdere vereenvoudiging van administratieve processen beveelt de SER aan om de ketensamenwerking van ‘De Rode Loper’ met alle partijen die voor binding relevant zijn voort te zetten. Tot slot dringt hij erop aan de uitvoeringsverantwoordelijkheid voor de strategische werving en binding bij één regisseur te leggen, bijvoorbeeld de Nuffic.

Stand van zaken
Het ontwerpadvies over binding internationaal talent is voorbereid door de Commissie Arbeidsmarkt- en Onderwijsvraagstukken, onder voorzitterschap van het kroonlid Barbara Baarsma. Het is een reactie op een adviesaanvraag van minister Bussemaker van OCW van 4 december 2012. Het advies zal naar verwachting worden vastgesteld tijdens de openbare raadsvergadering van vrijdag 19 april. Op dit moment wordt het ontwerpadvies besproken door de achterbannen van de organisaties van sociale partners.

Thema's

Onderwerpen

Reageren

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons