Leernetwerk Job Engineering verkent breed palet baanoplossingen

Job Engineering

Onder de noemer ‘job engineering’ verkent een NSvP-TNO leernetwerk een breed palet aan baanoplossingen die bijdrage aan ontwikkeling, duurzame inzetbaarheid en kansen op de arbeidsmarkt. Job crafting stelt de vraag in hoeverre een werknemer de ruimte in de eigen baan op een nieuwe manier kan aanwenden om het werk optimaal te laten aansluiten op individuele wensen en vermogens. Diezelfde vraag kan maatschappelijk ook breder worden gesteld naarmate de roep om arbeidsmarktvernieuwingen groter wordt. Dan hebben we het over job engineering. 
 
Betere aansluiting
Welke nieuwe baancomposities stimuleren dat meer werknemers met een kwetsbare arbeidsmarktpositie langer actief, gezond en productief aan het werk kunnen komen en blijven? Voor een goed functionerende arbeidsmarkt is een duurzame aansluiting van het banenaanbod op de kwaliteiten en vermogens van werknemers cruciaal. Voor verschillende groepen op de arbeidsmarkt is deze aansluiting of ‘fit’ echter minder vanzelfsprekend. Hierdoor kunnen ze moeilijker toetreden op de arbeidsmarkt of wordt hun inzetbaarheid op de lange termijn bedreigd. 
Innovatievere opmaak en inhoud van huidige banen
Naast de vraag of de flexibilisering de arbeidsmarktwerking bevordert, is er dus het vraagstuk van hoe de opmaak en inhoud van huidige banen innovatiever kan worden ingericht. Maar hoe sleutel je aan banen zodat zowel de werkgever als werknemer hier baat bij hebben?  Om de diverse sleutelmogelijkheden te verkennen is NSvP samen met TNO in 2012 een leernetwerk gestart waarbinnen experts uit wetenschap en praktijk zich verenigen rondom het thema ‘job engineering’. 
 
Job engineering, smart jobs en good jobs
Job engineering is een overkoepelende term voor verschillende type baaninterventies met het doel wat de werknemer wil en kan goed te laten aansluiten bij wat de huidige werkgever of toekomstige arbeidsmarkt biedt en vraagt. Interessant is daarbij te denken vanuit het idee van de ‘smart job’ (Hall & Las Heras, 2010), waarbij de baanopmaak en –inhoud nieuwe kansen biedt voor groei, ontwikkeling, gezondheid en mobiliteit. Naast aparte gezondheids- of opleidingsprogramma’s of eenmalige interventies gericht op duurzame inzetbaarheid, is het de vraag of structurele aanpassingen in hoe banen zijn vormgegeven ook kunnen helpen. Hall en Las Heras (2010) mikken in de notie van de ‘smart job’ op een verbinding van het traditionele job design onderzoek met loopbaan/carrière onderzoek. Het gaat daarmee niet alleen om ‘good jobs’ waarin werknemers gezond en productief kunnen werken, maar ook om slimme banen waarin er in de baan ontwikkeling en/of nieuwe arbeidsmarktkansen worden versleuteld om duurzaam inzetbaar te blijven op de toekomstige arbeidsmarkt. Concreet valt hierbij te denken aan het sleutelen aan banen middels:
  • het veranderen van baancomposities door het combineren of stapelen van banen het individueel op maat maken van banen via taakherontwerp/maatwerkafspraken 
  • het creëren van nieuwe banen binnen bestaande banen 
  • het tijd- en plaatsonafhankelijk maken van banen    
  • het inbouwen van leerrijke taken in banen om ontwikkeling te stimuleren
1e bijeenkomst: combinatiebanen
In de eerste leernetwerkbijeenkomst was er aandacht voor de ‘combinatiebaan’ waarbij iemand twee of meer banen combineert. Ongeveer 7% van de Nederlandse werknemers geeft aan meerdere banen te combineren (Eurostat, 2012). Wat de mogelijke voordelen van een combinatiebaan zijn, was een van de discussievragen tijdens de bijeenkomst. Leernetwerkleden zagen verschillende voordelen van combinatiebanen voor duurzame inzetbaarheid. Lees het verslag van de 1e leernetwerkbijenekomst: Combinatiebanen
 
2e bijeenkomst: springplankbanen
In maart 2013 kwam het leernetwerk bijeen om de mogelijkheden van springplankbanen te bediscussiëren. Welke aanpakken maken het mogelijk om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld langdurig werklozen, wajongers, arbeidsgehandicapten, een springplank te bieden naar een duurzame plek op de arbeidsmarkt? Wat zien werkgevers als obstakels en hoe zijn deze mogelijk te overwinnen?
 
3e bijeenkomst: langer doorwerkbanen
In juni 2013 discussieerden de experts uit wetenschap en praktijk over (langer) doorwerkbanen. Wat zijn de kenmerken van deze leeftijdsbewuste banen die werknemers in staat stellen gezond en productief door te kunnen werken tot aan hun pensioen of langer?
 
4e bijeenkomst: ontwikkelbanen
In oktober 2013 verkenden de deelnemers aan het leernetwerk Job Engineering de constructies van ontwikkelbanen. Wat zijn de kenmerken van banen of smart job waarin ontwikkeling van medewerkers is ingebouwd. Hoe is ook zonder beroep te doen op formele opleiding en cursussen toch ontwikkeling te stimuleren?
 
5e bijeenkomst: duurzame flexbanen
 Hoe geef je vorm aan duurzame flexibiliteit in de driekhoeksverhouding tussen inlener, uitzender, flexkracht. Wat zijn dan goede voorbeelden? Wat vraagt dit van alle spelers op de flexmarkt? Welke nieuwe rol is er weggelegd voor uitzenders op de arbeidsmarkt van de toekomst? In december 2013 kwam het leernetwerk bijeen om constructies van duurzame flexbanen te verkennen.
 
Leernetwerk
De reeks bijeenkomsten van het leernetwerk wordt afgesloten met het symposium 'Buiten de gepade banen' op 10 april 2014 en een boekje waarin we de context en kansen van concrete job engineering voorbeelden presenteren. Kennis en inzichten die gedurende de looptijd van het leernetwerk zijn opgebouwd worden tussentijds teruggekoppeld via de NSVP-website.
 
Oproep
Kijk ook eens naar de Oproep dynamische loopbanen. We willen, mede als vervolg op dit project, graag in contact komen met bestaande initiatieven die ruimte bieden voor ontwikkeling in het werk. Ken je nog meer voorbeelden van combinatie banen en ontwikkelbanen? Reageer dan op onze oproep. 
 
 

Thema's

Onderwerpen

Reageren

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons