NSvP
De website www.denkdivers.nl van het Ministerie van Binnenlandse Zaken deelt kennis over Diversiteit. Het Ministerie richt zich vanaf nu vooral op het agenderen en monitoren van dit onderwerp, voor een actieve rol op het terrein van kennisontwikkeling en kennisverspreiding is geen plaats meer.

De NSvP neemt de website over en zal de inhoud opnemen in de vernieuwde website www.innovatiefinwerk.nl die dit najaar gelanceerd zal worden. Hiermee wordt diversiteit in een breder kader geplaatst en wordt de verbinding gezocht met kwaliteit, innovatie, motivatie en inzetbaarheid.

Uitgangspunt NSvP: Menselijk talent optimaal benutten
Het thema diversiteit past heel goed bij de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek (NSvP). Als directeur houdt Sonia Sjollema zich veel bezig met hoe verschillen tussen mensen benut kunnen worden. “We komen uit een topdown-cultuur waarin eenvormig denken wenselijk is en verschillen worden weggedrukt. Dat werkt misschien efficiënt, maar in moderne organisaties gaat het steeds meer om maatwerk en vernieuwing. De NSvP stimuleert daarom projecten die bottom up teams leren omgaan met verschil. “Natuurlijk is het gemakkelijker om te werken met gelijkgestemden, maar voor het innovatief vermogen van je organisatie is het niet goed. Deze visie op diversiteit vraagt om aanpassing in alle lagen van de organisatie: er moet meer ruimte komen voor initiatief en ideeën van onderop. Dat vraagt een andere manier van leidinggeven. Een uitdagende taak, want doelgroepenbeleid was bij veel organisaties en bedrijven lange tijd uitsluitend gericht op de minderheden zelf”, constateert Sjollema. “De meerwaarde ligt juist op organisatieniveau. Door kwaliteit en diversiteit met elkaar te linken, wordt het business-case-denken steeds sterker.”

Elkaar opzoeken
Een duidelijk voorbeeld zag Sjollema bij Procter & Gamble: “Die organisatie is diversiteit bewust gaan benutten voor productontwikkeling. Dat begon bij de ontwikkeling van maandverband door mannelijke onderzoekers. Pas toen zij vrouwen hierbij betrokken, werd hen duidelijk hoe logisch het is verschillende krachten die in de organisatie aanwezig zijn te gebruiken. Dat geldt in feite voor elke organisatie. Kennis van verschillende klantgroepen is vaak in huis aanwezig en voor productvernieuwing te benutten. Kennisontwikkeling en kennisdeling zijn ontzettend belangrijk. We willen organisaties en mensen bij elkaar brengen, die samen dit gedachtegoed verder willen ontwikkelen. Die er handen en voeten aan geven. En dat is ook de kracht van de Denk Divers! website (www.denkdivers.nl), die onder ons beheer komt. De basis die er ligt is goed. We willen diversiteit in relatie brengen met de andere thema’s waar de NSvP zich op richt en de gebruikersgroep verbreden. We kunnen putten uit bestaande instrumenten en misschien nog nieuwe tools ontwikkelen. Het belangrijkste is dat we successen blijven delen, elkaar opzoeken en inspireren.”

Thema's

Onderwerpen

Reageren

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons