Op 21 juni vond in de Koningszaal in Artis het symposium Tango op de werkvloer plaats. De conferentie stond in het in het teken van de feestelijke presentatie van het gelijknamige boek dat Aukje Nauta in opdracht van de NSvP heeft geschreven en haar benoeming tot bijzonder hoogleraar Employability in Werkrelatie aan de Universiteit van Amsterdam. De meer dan 100 deelnemers gingen met elkaar in gesprek over veranderende werkrelaties. TANGO OP DE WERKVLOER weerspiegelt de beweeglijkheid, de spanning, maar ook de onontkoombaarheid van de werkrelatie tussen werkgever en werkenden. Hier een korte terugblik en een fotopresentatie.

Aftrap
Aukje Nauta nam zelf de aftrap met een korte presentatie over tango en veranderende arbeidsrelaties. Conclusie: it takes two to tango! In de dialoog tussen leidinggevende en werknemer kan veel meer bereikt worden op het gebeid van duurzame inzetbaarheid en employability. Een goede dialoog vraagt meer informatie-uitwisseling over de ambities, dromen en wensen van de werkende en meer zicht op kansen en bedreigingen die zich in de organisatie voordoen. Dzez gesprekken (als ze zich al voordoen) kunnen veel opener, spannender en sprankelender. Pas dan zullen belangenverschillen en gemeenschappelijke doelen op tafel komen, en kunnen oplossingsrichtingen nader onderzocht en uitonderhandeld worden. Vaak zijn er creatieve oplossingen mogelijk die beide belangen recht doen. Nauta noemt een degelijke win-win situatie een I-deal. CAO’s zouden meer ruimte moeten bieden aan maatwerkafspraken over persoonlijke ontwikkeling, werktijden en arbeidsomstandigheden.

Twistgesprek
In een twistgesprek gingen Aukje Nauta, Willem Jelle Berg (CNV Onderwijs), Hein Knaapen (HR directeur KPN) en Ronald de Leij (AWVN/ DECP) in gesprek over goed werkgeverschap. Ook hier kwam de wederkerigheid van werkrelaties in de slotconclusie terug: goed werkgeverschap en goed werknemerschap gaan hand in hand. Ook werknemers hebben baat bij meer autonomie, eigen verantwoordelijkheid en onafhankelijkheid van een werkgever. Bescherming van mensen die zwakker staan op de arbeidsmarkt leidt uiteindelijk niet tot een oplossing zolang de kern van de zwakke positie (beperkte inzetbaarheid) niet wordt aangepakt. De rol van vakbonden zou naast algemene belangenbehartiging ook kunnen toegroeien naar ondersteuning van werknemers in loopbaanontwikkeling en versterking van individuele onderhandelingskwaliteiten in gesprekken met leidinggevenden over inzetbaarheid en persoonlijke ontwikkeling. Netwerkorganisaties die al volgens de principes van nieuw organiseren georganiseerd zijn (meer organische organisatievormen uitgaande van zelfsturing, verbinding en vertrouwen) ontkomen aan bovengenoemde aanpassingsproblemen. Vooral in de grotere bureaucratische organisaties die nog sterk hiërarchisch zijn ingericht is de transitie naar meer gelijkwaardige arbeidsrelaties een uitdaging voor de toekomst: om flexibel te kunnen inspringen op veranderingen en om een aantrekkelijke werkgever te kunnen blijven.

Sprankelende dialoog
Aan verschillende dialoogtafels werden de subthema´s verder bediscussieerd. Hier behoefde de dialoog geen nadere aansporing: al snel ontspon zich aan de verschillende tafels een sprankelende discussie. Een Tango demonstratie luidde de borrel in waar nog lang en intens werd nagepraat.

Thema's

Onderwerpen

Reageren

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons