De NSvP is door het ministerie van SZW als partner gekozen om de activiteiten van Div Management voort te zetten. De NSvP integreert de bestaande Div-instrumenten en -dienstverlening in haar eigen activiteiten, onder het motto: Ruimte voor innovatie: vertrouw op verschil. Sonia Sjollema, directeur van de NSvP: ‘We gaan kennis ontwikkelen en organisaties ondersteunen bij het benutten van verschil voor het verbeteren en vernieuwen van dagelijkse bedrijfsprocessen.’

Organisaties die willen innoveren of die hun kwaliteit willen verbeteren, doen er goed aan om daarbij expliciet aandacht aan diversiteit te besteden. Daarmee komen ze aantoonbaar verder, zo blijkt uit onderzoek dat in opdracht van de NSvP werd uitgevoerd.
Hoe zit die relatie precies in elkaar en wat kunnen organisaties doen om diversiteit ook echt productief te maken? Volgens de NSvP is daadwerkelijke invloed van (diverse) medewerkers op het primaire proces een basale voorwaarde om verschil te kunnen benutten voor innovatie. Wie werk wil maken van innovatie moet de ideeën op de werkvloer actief naar boven halen en dit proces bottom-up stimuleren. Dat vraagt om een bredere kijk op de achtergronden, opleiding en ervaring van medewerkers en niet alleen op dat wat iemand in zijn functie laat zien. Het gaat daarbij niet zozeer om zichtbare verschillen, (man-vrouw, leeftijd-, generatie- en etnische verschillen) maar vooral om het benutten van de achterliggende minder zichtbare verschillen, zoals verschillen in socialisatie, opleiding, en werk- en levenservaring.

Standaard vs flexibel en op maat
‘Wij zien een belangrijke parallel tussen het benutten van verschil tussen medewerkers en sociale innovatie’, aldus Sjollema. ‘Het zijn over het algemeen de medewerkers op de “werkvloer” die dicht bij de klanten staan en die direct zien wat er beter kan en waar kansen voor vernieuwing liggen. Het is de kunst ruimte te bieden aan afwijkende standpunten en vernieuwende inzichten en ze vervolgens ook te benutten. Dan moet je verschil wel in je organisatie toelaten, waarderen en kunnen hanteren. In plaats van te standaardiseren kun je als organisatie ervoor kiezen juist de verschillen tussen mensen leidraad te laten zijn bij het vormgeven van werkprocessen.’ Probleem bij het organiseren van sociale processen rond innovatie en vernieuwing is dat er in veel organisaties en teams een sterke neiging is om te evolueren naar het meerderheidsstandpunt. Bij brainstormsessies komt het voor dat ideeën die wel in de groep aanwezig zijn, onder invloed van groepsdruk niet naar voren worden gebracht. De impact van minderheidsstandpunten in brainstormsessies kan hierdoor relatief klein zijn en dan wordt specifieke expertise onvoldoende benut. Standaardisatie belemmert diversiteit en beperkt de mogelijkheden van maatwerk voor klanten. Sjollema: ‘In plaats van te standaardiseren kun je daarom vaak beter ruimte bieden voor maatwerk, flexibiliteit en innovatie. Autonomie en zelfsturend vermogen van medewerkers in de organisatie zijn belangrijk om snel en flexibel op vragen in te kunnen spelen. Dit vraagt andere vormen van organiseren en het vraagt om slimmer werken.’

Zakelijk belang
Het ministerie van Sociale Zaken legde met Div de nadruk op de ‘business case’ van divers personeel: het benutten van verschil als een zakelijk belang. Dit blijft ook het uitgangspunt van de NSvP. Onder de noemer Ruimte voor innovatie, vertrouw op verschil worden in de nabije toekomst onder meer best practices, vernieuwende instrumenten en methodieken gebundeld in een toolbox, komt er een telefonische helpdesk, een masterclass Diversiteit en een ambassadeursnetwerk Arbeidsbemiddeling. In de LinkedIn-groep Denk Divers! worden professionals uitgenodigd mee te denken over een vernieuwde benadering van diversiteit en relevante tools en praktijkvoorbeelden aan te leveren.

Denk mee over diversiteit in de LinkedIn-groep DenkDivers! en lees meer over de achtergronden, vernieuwende methodieken en praktijkvoorbeelden op www.innovatiefinwerk.nl/thema/diversiteit. 

Thema's

Onderwerpen

Reacties

Ik ben het totaal eens met standaard vs flexibel op maat. De combinatie van de VOORT methodiek en de filosofie achter de persoonlijk ondernemerschap toets zijn goede instrumenten om structuur en inzicht aan te brengen. Waar nodig wil ik best mijn steentje bijdragen.

Reageren

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons